Ecology, Vol , No 3 (2002)

Lugauskas, A., Stakėnienė, J., Kemėža, V.
Toksinus gaminančių rūšių mikromicetai žuvų pašaruose
Aleksaitė, E., Grigaitė, P., Petkūnienė, G.,Rubikas, J.
Modification of the toxicity of metal ions when used in couple
Jankauskaitė, M., Veteikis, D.
Criteria and application of remediation methods for territories polluted with heavy metals
Ivinskis, P., Ferenca, R., Meržijevskis, A.
New and rare Coleoptera species in Lithuania
Mickevičius, E.
Barsukų, lapių ir mangutų naudojamų urvynų pasiskirstymo biotopuose ypatumai
Grigaliūnaitė, B.
Mikromicetų paplitimą ant Crassulaceae ir Saxifragaceae šeimų augalų lemiantys veiksniai
Tamutis, V.
Smiltžygių (Pterostichus, Carabidae, Coleoptera) gausumo dinamika ir pasiskirstymas skirtingose agrobiocenozėse
Skrodenytė-Arbačiauskienė, V.
Extracellular enzyme activities of aquatic bacteria in polluted environment. 1. Proteolytic activity
Eitminavičiūtė, I., Strazdienė, V., Bagdanavičienė, Z., Matusevičiūtė, A., Gilytė, A.
Kadmio poveikis zoocenozėms nuotėkų dumblo komposte