Teisinė informacija

LR Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 865 redakcija) VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ VALSTYBINĖMS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS ADMINISTRAVIMUI IR ŪKIUI BEI SUDĖTINGOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRAI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 668 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 

Mokslo ir studijų institucijų MTEP vertinimą reglamentuojantys dokumentai

 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-962 DĖL UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO 2018 METAIS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-747 KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-362 DĖL DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLĄ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-61 DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-1593 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 2.2–2.6 PAPUNKČIŲ ĮGYVENDINIMO

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-337 DĖL LIETUVOS UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS VERTINIMO PROCEDŪRŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO