Atviros prieigos centras

Gamtos Tyrimų Atviros Prieigos Centras

Atviros prieigos centrai (APC) – tai Gamtos tyrimų centro funkciniai padaliniai, veikiantys atviros prieigos principu tiek išorės, tiek vidaus vartotojams bei teikiantys mokslinių tyrimų ar eksperimentų paslaugas, panaudojant mokslinės tiriamosios ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą.

APC paslaugų kryptys:

  1. Biotaksonomijos, ekologijos ir molekuliniai tyrimai –  vykdomi augalų, gyvūnų, mikroorganizmų rūšių identifikavimo, ekosistemų tyrimai;
  2. Geotyrimai – vykdomi aplinkos radioaktyvumo, radioekologijos, branduolinės geofizikos, paleomagnetiniai, magnetiniai, aplinkos, grunto ir vandens taršos, naftos produktų, kitų organinių junginių, teršiančių aplinką, fosilijų identifikavimo tyrimai;
  3. Ekotoksikologijos tyrimai – tiriamos toksinių medžiagų, taršos šaltinių toksinis ir genotoksinis poveikis makro ir mikroorganizmams ląstelių kultūroms.

Atvira prieiga užtikrinama:

  • Teikiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas;
  • Suteikiant galimybę vartotojams, turintiems atitinkamą kvalifikaciją ir techninį pasirengimą, patiems atlikti reikiamus mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentus laboratorijose;
  • Įgyvendinant bendrus verslo ir mokslo projektus;
  • Įrangą naudojant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimui.

APC vizija – tapti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų centru, vykdančiu valstybei, visuomenei, partneriams, ūkio subjektams svarbius gyvosios ir negyvosios gamtos komponentų ilgalaikius fundamentinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus.

APC misija – plėtoti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą gamtos tyrimų srityse, rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, užtikrinti reikiamą šalies kompetenciją, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokslo ir valstybinėmis institucijomis, sudaryti palankesnes sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui.

Atviros prieigos centro paslaugomis gali naudotis tiek vidaus, tiek išorės vartotojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ar ketinantys vykdyti inovatyvią ūkinę veiklą, kitų mokslo ir studijų institucijų studentai, stažuotojai, mokslinę veiklą vykdančios išorinės tyrėjų grupės. Paraiškos dėl atviros prieigos suteikimo nustatyta tvarka priimamos elektroniniu būdu.

Informacija apie visas atviros prieigos sąlygomis tiekiamas paslaugas, išteklius ir jų teikimo tvarką valdoma centralizuotai.

Kontaktinis asmuo: Informacijos ir leidybos skyriaus vadovė Simona Četvergaitė-Marcinkevičienė, el. paštas simona.cetvergaite@gamtc.lt 

Parsisiųsk