Kiti kvietimai

Kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 31 d. 15.30 val.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/339.html

--------------

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą mokslinėms išvykoms 2015 metų liepos 1 – 2015 metų gruodžio 5 dienomis. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 20 d. 16 val.

Paramai mokslinėms išvykoms 2015 metais numatyta skirti apie 87 tūkst. eurų.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/259.html

--------------

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val.

Paramos paskirtis: skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Numatomas biudžetas: paramai mokslo renginiams 2015 m. numatyta skirti apie 87 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/251.html

--------------

Stipendijų ir stažuočių programos Jungtinėse Amerikos Valstijose

Iki balandžio pradžios kviečiama teikti paraiškas į Baltijos-Amerikos Laisvės fondo stipendijų ir paramos programų konkursus. Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo programas, kurios suteikia naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir į Baltijos šalis pasikviesti įvairių sričių ekspertus iš Jungtinių Valstijų.

Baltijos-Amerikos laisvės fondas, siekdamas skatinti ryšius tarp Baltijos šalių ir JAV, siūlo keturias programas:

Visų programų pagrindinis tikslas yra įgyti vertingų žinių Jungtinėse Valstijose, kurios būtų naudingos Baltijos valstybių socialinei-ekonominei raidai. Baltijos šalių mokslininkai, ekspertai, lektoriai, siekiantys dalyvauti ir skaityti pranešimus aukšto lygio profesinėse konferencijose, seminaruose, paskaitose ar panašiuose renginiuose, taip pat gali pateikti paraiškas kelionės išlaidoms į JAV padengti.

Išsamesnę informaciją teikia BAFF Atstovė Lietuvai Ingrida Šidlauskienė tel. +370 698 74 037, e. p.: isidlauskiene@ciee.org,Ingrida.sidlauskiene@balticamericanfreedomfoundation.org

--------------

„Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (ERC-2015-AdG)

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (ERC-2015-AdG)

Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) patyrę mokslininkai, vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to, per pastaruosius dešimt metų (yra papildomų sąlygų) jis turėtų būti paskelbęs:
  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (angl. senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, arba recenzuojamų tarptautinių konferencijų pranešimai, arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą;
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar asocijuotoje šalyje praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų).

Paraiškas galima teikti iki 2015 m. birželio 2 d.

Pilnas kvietimo tekstas.   Konsultacijas teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 261 8530.

----------------------

PROGRAMA LT10

 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“

Kvietimai teikti paraiškas smulkiems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (toliau – Programa) smulkių projektų subsidijos schemą.

Kvietimų teikti paraiškas numeriai: 

 1. NOR-LT10-VRM-01-K-01 (Prašoma paramos suma smulkiems projektams turi būti ne mažesnė nei 10 000,00 Eur ir ne didesnė nei 150 000,00 Eur).
 2. NOR-LT10-VRM-01-K-02 (Prašoma paramos suma dideliems projektams turi būti ne mažesnė nei 170 000,00 Eur ir ne didesnė nei 1 000 000,00 Eur.)

Pagal Gaires pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“  (toliau – Gairės) finansuojamos šios veiklos:

 1. Žinių teikimas ir projekto tikslinės grupės įgūdžių tobulinimas įvairiose srityse;
 2. Administracinių ir viešųjų gebėjimų gerinimas valstybės ir savivaldybių institucijose;
 3. Visą gyvenimą trunkančio mokymosi skatinimas;
 4. Antikorupcinių priemonių kūrimo vietos ir regionų lygiu skatinimas.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga: 2015 m. kovo 30 d. 17.00 val.

----------------------

Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas H2020 Europos mokslo tarybos (EMT) programoje įsitvirtinantiems tyrėjams: EMT dotacijos įsitvirtinantiems (ERC-2015-CoG)

Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas mokslininkų grupes:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtinis lyderis mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • keletas svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai;
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 2 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2,75 mln. eurų) 5 metams.

Paraiškas galima teikti iki 2015 m. kovo 12 d.

Konsultacijas teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 261 8530.

----------------------

Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo

Iki 2014 m. gruodžio 5 d. LMT kviečia teikti dokumentus dėl PVM dydžio išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektų vykdymo metu, apmokėjimo.

Dokumentus gali teikti valstybės ir savivaldybių valdymo bei valstybinės mokslo ir studijų institucijos, vykdančios ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektus.

PVM dydžio išlaidos apmokamos už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai.

Dokumentų teikimo tvarka yra nustatyta Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47.

Lietuvos mokslo taryba dokumentus priima iki 2014 m. gruodžio 5 d., adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius. Siunčiant paštu, dokumentai Lietuvos mokslo tarybą turi pasiekti ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 5 d.

Išsamesnę informaciją teikia LMT Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Nemeikšytė tel. (8 5) 2460699 arba el. paštuausra.nemeiksyte@lmt.lt.

http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/naujos_paraiskos_-_naujos_galimybes/

Kvietimas paramai rengusiems H2020 paraiškas gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZONTAS 2020 (toliau – H2020) paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2014 m. spalio 31 d. 14 val.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, rengusios H2020 paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus Europos Komisija ar kita už H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2014 m. spalio 31 d.

Paraiškos teikimo tvarka yra nustatyta „Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems HORIZONTAS 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VIII-24.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška teikiami: 

 • pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas;
 • H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) kopija;
 • dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuotina (pvz., Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma);
 • dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija (jei 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Stonytė (tel. (8 5) 261 8530, e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt), techniniais paraiškos pildymo elektroninėje sistemoje klausimais – Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt.

--------------------

Kvietimas teikti mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų paraiška

2014-09-15 Nr. 2014/KP/01 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo plėtros konkursą. Konkurse gali dalyvauti mokslo ir studijų institucijos, siekiančios gerinti veiklos rodiklius mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo bei žinių ir technologijų perdavimo srityse.

Pagal kvietimą MITA rems galimybių studijų, skirtų pagerinti mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo veiklą mokslo institucijose, rengimą. Tokių galimybių studijų pagrindu bus ruošiama mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo strategija, tvirtinami strateginiai mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo veiklos planai. Papildomai bus remiamas praktinių tarptautinių mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą skatinančių renginių organizavimas.

Mokslo ir studijų institucijos į pagalbą rengiant galimybių studijas gali kviesti viešąsias įstaigas, kuriose savininko ar dalininko teises įgyvendina valstybės ar mokslo ir studijų institucijos.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 20 000 Lt (5 792,4 Eur), didžiausias – 120 848 Lt (35 000  Eur). Finansavimo intensyvumas gali siekti iki 100 procentų.

Konkursas galioja iki 2014 m. spalio 6 d. 15 val. Mokslo ir studijų institucijos raginamos aktyviai dalyvauti ir teikti projektų paraiškas.

Daugiau informacijos galima rasti paspaudus šią nuorodą arba kreipiantis į MITA Inovacijų paramos ir technologijų skyriaus vedėją Kęstutį Šetkų, tel. (8 5)  212 7437, el. paštu kestutis.setkus@mita.lt. 

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ.

--------------------

Kinijos parama mokslininkams

Kinijos mokslų akademija kviečia atvykti užsienio mokslininkus ir prisidėti prie tarptautinio mokslo didinimo. Planuojama finansuoti 1-2 savaičių mokslininkų vizitus.

Kinijos mokslų akademija pradėjo vykdyti programą „CAS President‘s International Fellowship Initiative“. Tikimasi, kad programa per penkerius ateinančius metus padidintis užsienio šalių tyrėjų skaičių šalyje ir taip sustiprins mokslo tarptautiškumą.

Siekiama, kad iki 2020 metų tyrėjų, skaičius padidėtų 3 proc. Kinijos mokslų akademijos duomenimis šiuo metu jų yra 56 tūkstančiai. Į šį skaičių nepatenka podoktorantūros studijų ir atvykstantieji tyrėjai.

Daugiau informacijos: http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-08/23/content_18473111.htm

--------------------

Parama laboratorijų akreditacijai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d. priims Valstybinių mokslo ir studijų institucijų paraiškas Laboratorijų akreditacijai 2014 m. skirtoms lėšoms gauti.

Lėšų skyrimo pagal šią priemonę tikslas – skatinti institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtra, resursų taupymas, klaidų prevencija, efektyvus laboratorijų administravimas.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos Respublikoje įregistruotos valstybinės mokslo ir studijų institucijos.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir paraiškų teikimą MITA tinklapyje. Kilus klausimams kreipkitės į MTEP skyriaus vyriausiąją specialistę dr. Editą Bagdonaitę, edita.bagdonaite@mita.lt, (8 5) 2 644 700.

--------------------

2014 metų I kvietimas gauti paramą išvykoms į užsienį dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą išvykoms į užsienį dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose 2014 metų gruodžio 1 – 2015 metų kovo 31 dienomis (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 19 d. 15.45 val.

Parama siekiama skatinti Lietuvos mokslininkus dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose (tarptautinėse mokslo konferencijose) pristatant savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei. Parama skiriama konkurso būdu pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (parama mokslininkų vizitams).

Galimi pareiškėjai: Mokslininkai (tyrėjai, turintys mokslo laipsnį (Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

Daugiau informacijos.

--------------------

2014 metų II kvietimas gauti paramą atvykstantiems mokslininkams skaityti paskaitas, seminarus ir jų ciklus Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą atvykstantiems mokslininkams skaityti paskaitas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 19 d. 15.45 val.

Parama siekiama pritraukti aukštus pasiekimus turinčius užsienio mokslininkus (taip pat ir lietuvių mokslininkus)  į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Mokslininkai kviečiami skaityti paskaitas, seminarus ir jų ciklus bei tokiu būdu prisidėti prie mokslinių tyrimų sklaidos ir populiarinimo.  Parama mokslininkų vizitams skiriama pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (parama mokslininkų vizitams).

Galimi pareiškėjai:

 • užsienio mokslininkai;
 • Lietuvos mokslininkai, kurie bent 2 pastaruosius metus dirbo mokslinį darbą užsienyje ir gali pateikti tai patvirtinantį dokumentą (atvykstančio mokslininko gyvenimo aprašymas);
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri organizuoja paskaitas ir seminarus.

Daugiau nformacijos.

--------------------

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gauti.

Paraiškos pagal Programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ priimamos nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-312 redakcija).

Daugiau informacijos.