Mokslo ir verslo bendradarbiavimas (archyvas)

Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas technologinės plėtros projektams vykdyti. Paraiškos priimamos iki š. m. liepos 10 d. 15 val.

Kvietimo tikslas

Kvietimas skelbiamas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams 2015 metais numatoma skirti apie 1 mln. eurų.

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneriu gali būti viešas arba privatus juridinis asmuo. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://junkis.lmt.lt/ iki 2015 m. liepos 10 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/275.html

----------------

BSR Inovacijų ekspresas

Nuo gegužės 1 d. pagal Baltijos jūros regiono programą „BSR Stars“ finansavimo priemonė „Inovacijų ekspresas“ skelbią antrą kvietimą, siekiantį paskatinti šio regiono įmonių tinklus ir klasterius bendradarbiauti, kuriant inovacijas.

„Inovacijų eksprese“ dalyvauja ir finansavimą skirs Lietuva, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija. Lenkija, Vokietija (Branderburgo regionas) bei Latvija kaip asocijuotos partnerės prisidės prie priemonės finansavimo kitais būdais.

Paraiškas gali teikti:

Lietuvos klasterio arba mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tinklo atstovas (koordinatorius) kartu su partneriais iš Baltijos jūros regiono. Konsorciumas formuojamas iš ne mažiau kaip iš 2 skirtingų valstybių klasterių ar įmonių tinklų. Vieną klasterį ar įmonių tinklą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 MVĮ. Rekomenduojama, kad dalyvautų ir daugiau verslo įmonių. Į klasterio ar MVĮ tinklo sudėtį gali įeiti ir didelės kompanijos, asociacijos, mokslo ir studijų institucijos, viešojo sektoriaus organizacijos, tačiau finansavimas joms nėra skiriamas. Lietuvos MVĮ tinklo ar klasterio nariai savo bendrą veiklą turi būti įteisinę jungtinės veiklos ar kita sutartimi.

Lietuvos klasterio arba MVĮ tinklo atstovus finansuos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Reikalavimai paraiškoms:

Finansuojamos veiklos apima informacijos sklaidą, bendradarbiavimą (angl. networking), partnerių paiešką, seminarus ir mokomuosius vizitus, apsikeitimo patirtimi ir tarpklasterinės strategijos plėtojimo veiklas. Planuojama projektų trukmė – nuo 12 iki 18 mėn.

Paraiškos teikiamos anglų kalba iki š.m. rugsėjo 30 d. internetu per Europos klasterių bendradarbiavimo platformą (EKBP) – www.clustercollaboration.eu.

Papildoma informacija apie paraiškų rengimą ir kvietimą teikiama telefonu (8 5) 212 7430 arba el. paštu daiva.krasauskaite@mita.lt

-----------------

"INOČEKIAI LT"

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas - didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Nedidelės įmonės arba verslininkai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą, iki 2014 m. liepos 21 d. gali kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) dėl paramos inovacijoms diegti pagal priemonę „Inočekiai LT“ ir įsigyti jiems reikalingų paslaugų iš mokslo institucijų.

Gamtos tyrimų centro teikiamomis paslaugomis pagal „Inočekiai LT“ priemonę.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://inocekiai.mita.lt/kvietimai.html