Tarptautinės programos

 

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondas paskelbė paraiškų konkursą finansuoti mokslinių tyrimų projektą

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondas pagal programą „Explore“ paskelbė ketvirtą paraiškų konkursą atrinkti mokslinių tyrimų projektą. Laimėjusiam konkursą mokslininkui ar mokslininkų grupei fondas suteiks per 25 tūkst. eurų dotaciją.

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondo kvietimas.

Daugiau informacijos apie konkursą.

---------

CAESIE

Paskelbtas antrasis 2014 metų Europos Bendrijos–Australijos dvišalės partnerystės programos „CAESIE Priming Grants” kvietimas teikti paraiškas. Išankstinės paraiškos apie ketinimą dalyvauti konkurse priimamos rugpjūčio 1–rugsėjo 26 dienomis. Išankstinės paraiškos pateikimas negarantuoja dalyvavimo konkurse. Pareiškėjai, kurie gaus patvirtinimą, jog išankstinė paraiška tinkama, galės konkursui teikti išsamią paraišką. Išsamių paraiškų priėmimas numatytas rugsėjo 1–30 d.

Išsamesnė informacija apie konkurso sąlygas:

---------

EUROSTARS

Jau šeštus metus „Eurostars“ programa kviečia Europos mažas ir vidutines, kurios užsiima mokslinių tyrimų veikla, kurti inovacijas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Mažos ir vidutinės įmonės yra pagrindinis Europos ekonomikos variklis, padedantis sukurti naujas darbo vietas, konkurencingus produktus ir paslaugas, didinančias pridėtinę vertę.

„Eurostars“ projektai finansuojami nacionalinėmis ir Europos Komisijos lėšomis. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skiria finansavimą programoje dalyvaujančios įmonėms bei mokslo ir studijų institucijoms iš Lietuvos.

Per programos veikimo laikotarpį nuo 2008 m. iki 2013 m. iš viso finansuota 15 sėkmingų projektų, kuriuose dalyvavo partneriai iš Lietuvos. Programos finansavimo intensyvumas siekia iki 75 % verslo subjektams ir iki 100 % mokslo ir studijų institucijoms.

Šiuo metu yra paskelbtas atviras kvietimas įmonėms teikti paraiškas pagal tarptautinę „Eurostars“ programą įvairiose technologijų srityse: elektronikos, informacinių ir ryšių technologijų, biologinių mokslų, pramonės, medžiagų ir transporto bei kt. Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti iki 2014 m. rugsėjo 11 d.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 2 127 430. 

Pagrindinis programos tinklalapis: http://www.eurostars-eureka.eu

---------

LIFE

Ketinantieji įgyvendinti aplinkosauginius ar su klimato kaitos mažinimu susijusius projektus kviečiami teikti paraiškas ES 2014 m. paramai pagal aplinkos ir klimato politikos programą „LIFE“.

Projektai bus remiami pagal dvi programas – aplinkos ir klimato kaitos. Pagal aplinkos programą numatoma finansuoti penkių rūšių projektus – tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius, techninės pagalbos ir gebėjimų ugdymo. Pagal klimato kaitos programą subsidijos bus teikiamos tradiciniams ir gebėjimų ugdymo projektams, o kitokio pobūdžio projektus planuojama pradėti remti nuo 2015 metų.

2014 m. „LIFE“ programai skirta 283 mln. eurų: 239 mln. eurų aplinkos sektoriui ir 44 mln. eurų klimato kaitos sektoriui.

Teikti paraiškas paramai pagal „LIFE“ programą gali ES registruoti juridiniai asmenys – vyriausybinės institucijos, privačios komercinę veiklą vykdančios organizacijos ir tokios veiklos nevykdančios organizacijos, tarp jų ir nevyriausybinės.

Tradicinių projektų pasiūlymai Europos Komisijai turi būti pateikti tik elektroniniu būdu iki 2014 m. spalio 16 d. 16 val. Briuselio laiku, užpildžius specialias paraiškos formas https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/.

Išsamesnės informacijos galima teirautis „LIFE“ nacionalinio kontaktinio asmens – Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Sigitos Alčauskienės (s.alcauskiene@am.lt). Klimato kaitos klausimais kontaktinis asmuo yra Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Čeičytė (l.ceicyte@am.lt).

Daugiau informacijos: http://www.am.lt/VI/index.php#a/14773

---------

M-era.Net programa

2014 m. birželio 6 d. paskelbtas tarptautinis M-Era.Net programos 2014 m. kvietimas. Trumpąsias paraiškas (pre-proposals) galima teikti iki rugsėjo 16 d. 12 val. (Briuselio laiku) M-era.Net programos elektroninėje sistemoje.

Numatomas biudžetas ir finansavimas

Lietuvos indėlis į šio paraiškų konkurso biudžetą – 350 tūkst. litų. Vienam Lietuvos dalyviui planuojama skirti iki 350 tūkst. litų projektui vykdyti. Finansavimas projektų vykdytojams skiriamas vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis. Lietuvos dalyvių finansavimo tvarka nustatyta „M-era.Net programos projektų finansavimo tvarkos apraše“ (2012-09-19 įsakymas Nr. V-217).

Temos

Kvietimas paskelbtas finansuoti paraiškas pagal 6 temas. Paraiškas pagal jas ketina finansuoti Lietuvos, Austrijos, Belgijos, Estijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Liuksemburgo, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rusijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Turkijos, Taivano, Vengrijos, Vokietijos mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos.

Pagrindiniai reikalavimai tarptautiniam M-era.Net programos projektui:

 • M-era.Net programos projektus gali vykdyti ne mažiau kaip 3 institucijos iš 2 valstybių ar regionų (bent 1 Europos valstybė) dalyvaujančių kvietime.
 • Galima projekto trukmė 24–36 mėn.     

Informacija apie dalyvavimą ir konkurso dokumentai – M-Era.Net programos 2014 m. kvietime.

Konsultacijas teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 2618530

---------

HORIZONTAS 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių. Programoje HORIZONTAS 2020 bus finansuojamos visos inovacijų grandies dalys – nuo idėjos iki rinkos, vadovaujantis 3 pagrindiniais vertinimo kriterijais: aukštos kokybės moksliniais tyrimais, konkurencinga pramone ir nauda visuomenei.

Programos biudžetas sieks virš 70 mlrd. eurų 2014–2020 m. periodui. Programa turės 3 prioritetus:

 • 24,6 mlrd. eurų ES mokslo pozicijai stiprinti. Europos mokslinių tyrimų tarybos biudžetą planuojama padidinti iki 13,2 mlrd. eurų.
 • 17,9 mlrd. eurų pramonės lyderystei.
 • 31,7 mlrd. eurų didžiausiems socialiniams iššūkiams spręsti.
Daugumą jau patvirtintų įvairių Horizon 2020 sričių darbo programų galite rasti čia:
 
Naudingos nuorodos:

---------

„Bio-industrijų bendroji iniciatyva“

2014 metų liepos 9 d. Europos Komisijos ir Bio-industrijų konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė „Bio-industrijų bendroji iniciatyva“ (Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos iki 2014 m. spalio 15 d. „Horizontas 2020“ Bio-industrijų kvietimo platesnį temų sąrašą rasite čia: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html

3,7 milijardo eurų bus skirta skatinti perėjimui prie efektyvesnio išteklių naudojimo, tvarios ekonomikos bei didinti ekonomikos augimą kaimo ir nutolusiose vietovėse.

BBI  JU iniciatyva sutelks klasterius, mažas ir vidutines įmones, prekybos asociacijas bei mokslo darbuotojus bendram tikslui – sumažinti Europos priklausomumą nuo iškastinių degalų, keičiant juos perdirbta biomase ar atliekomis. Šios iniciatyvos užduotis diegti inovatyvias technologijas ir statyti pažangius biomasės perdirbimo fabrikus, kurių atsiradimas skatintų naujas rinkos galimybes tokiems bio-produktams kaip maistas, pašarai, įvairūs chemikalai, degalai.

Daugiau informacijos apie kvietimą 

---------

COST

2014 m.  lapkričio 12–13 d. Sofijoje vykusiame 192-ajame programos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje patvirtinta 40 naujų COST veiklų

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų bei kitas institucijas dalyvauti COST veiklose. Dalyvausiantiems naujai patvirtintose veiklose pirmus kalendorinius metus nuo jų patvirtinimo dienos (2014 m. lapkričio 12 d.) bus taikomos paprastesnės procedūros.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti COST programoje galioja nuolat. Artimiausia paraiškų vertinimo sesija numatoma šių metų gruodžio mėnesį (tikslesnė data bus paskelbta atskirai).

COST – Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology), koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus. Programa skatina Europos valstybių bendradarbiavimą, siekia mažinti fragmentaciją mokslinių tyrimų srityje ir atverti Europos mokslinių tyrimų erdvę bendradarbiavimui pasaulyje.

Pagrindiniai COST programos principai:

 • remiamos visos mokslo sritys (principas „iš apačios į viršų“) – naujas COST veiklas siūlo patys mokslininkai (nėra iš anksto nustatytų mokslinių tyrimų prioritetų);
 • dalyvavimas „a la carte“ – šalys dalyvauja COST veiklose savanoriškai;
 • lygios dalyvavimo galimybės – atviras kvietimas visoms COST valstybėms narėms;
 • lanksti COST veiklų valdymo sistema – lengvai įgyvendinamos ir valdomos mokslinių tyrimų iniciatyvos.

COST programa remia tarptautinius tinklus –  COST veiklas, orientuotas į mokslinių tyrimų projektus tose srityse, kurios domina ne mažiau kaip penkias COST valstybes nares. Programa skatina aukštos kokybės naujus, inovatyvius, apimančius keletą mokslo sričių bendradarbiavimo tinklus.

Lietuvos institucijos dalyvauti COST programoje gali dviem būdais:

 1. Prisijungdamos prie jau vykdomų Veiklų. Šiuo atveju paraiška teikiama Lietuvos mokslo tarybai pagal tęstinį kvietimą teikti dalyvavimo paraiškas;
 2. Siūlydamos naują Veiklą ir tapdamos Veiklos koordinatoriumi. Šiuo atveju paraiška teikiama COST biurui pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas.

COST programoje remiamos šios veiklos: komandiruotės, konferencijos, seminarai, posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir kt. Kompensuojamos 2 atstovų iš kiekvienos COST valstybės narės išlaidos vykstant į Veiklos narių susitikimus. COST veiklai skiriamas finansavimas siekia apie 100 000 eurų 4 metams.

Moksliniams tyrimams tarptautinės lėšos neskiriamos!

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos (daugiau informacijos).