Žvejų mėgėjų skaičiaus vertinimas pasitelkiant bepiločius orlaivius

Projekto vadovai: dr. Asta Audzijonytė

Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0020

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021.04.01 iki 2022.05.31.

Projekto vykdytojas:  UAB „Aerodiagnostika“ (THRUST)

Projekto partneris: Gamtos tyrimų centras

Projekto vadovai: Daiva Urbanavičienė ir dr. Asta Audzijonytė

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti efektyvų metodą mėgėjiškos žvejybos pastangos skaičiavimui Lietuvoje ir pasaulyje, siekiant komercializacijos stadijos šiai naujai sukurtai paslaugai, kuri leis tiksliau, efektyviau ir pigiau vertinti žvejų poveikį vidaus vandenų žuvų ištekliams.

Siekiamas rezultatas: Efektyvus, greitas, ekonomiškai ir aplinkai draugiškas žvejų skaičiavimas pasitelkiant bepiločius orlaivius ir dirbtinio intelekto algoritmus vaizdiniam duomenų apdorojimui. Statistinio modelio sukūrimas leidžiantis įvertinti žvejų skaičių, pagal orlaivių surinktus duomenis tirtuose Lietuvos vandens telkiniuose, ir prognozuojant vidutinį žvejų skaičių visoje Lietuvoje. Projekto vykdymo pabaigoje užsibrėžti tikslai buvo pasiekti.

Finansavimo šaltinis: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas 01.2.2-MITA-K-702 priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

 

Projekto viešinimas

 

Funkcinių žuvų pašaro priedų kūrimas iš gamtinės dumblių biomasės

Projekto vadovai: prof. dr. Nijolė Savickienė , dr. Jūratė Karosienė

ES struktūrinių fondų ir MITA bendrai finansuojamas projektas

Projekto trukmė: 2021–2023 m.

Projekto vadovai: prof. dr. Nijolė Savickienė

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Nanosidabro ir grafeno oksido rašalai (NEGOI) (EUREKA)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

 

Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos mokslininkai bendradarbiaudami su partneriais iš Vilniaus universiteto bei įmonių „Pro for Nano“ ir „Graphene Composites“ vykdo ES finansuojamą EUREKA projektą „Nanosidabro ir grafeno oksido rašalai (NEGOI)“. GTC projekto vykdytojai atliko inovatyviomis nanotechnologijomis ir grafeno oksidu paremtų antimikrobinių rašalų ir dangų testavimą ir sėkmingai įvertino šių medžiagų antibakterinį potencialą slopinant gram-teigiamų ir gram-neigiamų bakterijų augimą tiek skystoje terpėje, tiek ir tekstilėse. Projekto metu sukurtus ir ištestuotus produktus tikimasi pritaikyti oro filtrams, paviršiams ir kitoms reikmėms, kur reikalinga virusų, bakterijų bei grybinių mikroorganizmų kontrolė. 

 

 

Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projektas. Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projekto tikslas – sumažinti naujo tipo inkaruojamų marinių gaudyklių priegaudą ir žuvų žuvimą.

Projekto uždaviniai:

1. Parinkti skirtingus gaudyklių modifikavimo būdus.

2. Įvertinti modifikuotų gaudyklių neverslinę priegaudą ir jos žuvimą.

3. Įvertinti gaudyklių modifikavimo įtaką žvejybos efektyvumui.

4. Pasiūlyti efektyviausią gaudyklių modifikavimo būdą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-08-01–2022-07-31

Projekto numeris: 28MŽ-KV-19-2-08777-PR001

Projekto vadovas: dr. Linas Ložys

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto partneris: Lampetra  

Finansuojama iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto

Spektrometrinės technologijos ir metodologijos prototipo sukūrimas prevenciniam austrių kokybės vertinimui vietoje (SOQA) (EUREKA)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

 

Tikslas – išplėtoti ir operacinėje aplinkoje pademonstruoti organizmų kultūros (austrių pavyzdžiu) kokybės vertinimo technologijos prototipą, paremtą artimųjų infraraudonųjų bangų (NIR) spektrometrijos technologijomis ir mašininio mokymosi algoritmų taikymu.

Projekto, vykdomo su keliais partneriais, metu sukurto ir pademonstruoto 7 MTEP etapo prototipo pagrindu rinkoms bus teikiamos inovatyvios komercinės austrių kokybės vertinimo paslaugos. Tikslinės šių paslaugų vartotojų grupės yra austrių augintojai ir supirkėjai, kurie pasinaudoję paslauga bus įgalinti operacinėje aplinkoje patogiai ir greitai įvertinti tiekiamų moliuskų kokybę, šviežumą ir numatyti galimas užterštumo rizikas. Sprendimas sudarys sąlygas moliuskų rinkos dalyvių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo didėjimui, prevencinei produkcijos stebėsenai ir rizikos valdymui, informuotam sprendimų priėmimui ir prisidės prie bendros galutiniams vartotojams tenkančio maisto kokybės ir saugos augimo.

Projektas Nr. 01.2.2-MITA-K-702-07-002 MTEP finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojamą ES investicijų priemonę „MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas“ (EUREKA).

Viešinimas

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0012 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto laikas: pradžia – 2019 m. birželio mėn., trukmė – 36 mėn.

Projekto vadovas: Valerijus Rašomavičius

Projekto tikslas: atlikti Europos Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių bei Lietuvos invazinių ir agresyviausių svetimžemių rūšių populiacijų būklės tyrimus, parengti jų plitimo bei grėsmių aprašymus ir paplitimo žemėlapius Lietuvoje.

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

Viešinimas

 

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas

Projekto vadovai:

Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas

Projekto vadovai: iki 2012-12-31 habil. dr. Dalius Butkauskas; nuo 2013-01-01 Aušra Stankuvienė

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-008

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2010–2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOGEONAUDA-D)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas , dr. Antanas Matelis

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-009

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2010–2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Gamtos tyrimų centro institucinių, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas (MTTP)

Projekto vadovai:

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-002

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra (BIOFILTER)

Projekto vadovai: prof. Pranas Baltrėnas (VGTU) , dr. Algimantas Paškevičius

Projekto koordinatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2013–2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Projekto vadovai: iki 2014 m. balandžio mėn. Silvija Šerpenskienė; nuo 2014 m. balandžio dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto trukmė: 2013–2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)

Projekto vadovai: Gamtos tyrimų centras

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-003

Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas

Projekto trukmė: 2009–2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-V-01-019

Projekto koordinatorius: Klaipėdos universitetas
Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras, Lietuvos energetikos institutas, Kosmoso mokslo ir technologijų institutas, Fizinių ir technologijos mokslo centras

Projekto trukmė: 2012 - 2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Biokatalizatorių atranka ir kūrimas biodujų gamybai bei jų panaudojimas biomasės konversijos procesų kontrolei (BIOKONVERSA)

Projekto vadovai: prof. Lilija Kalėdienė (VU) , dr. Danguolė Bridžiuvienė

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-018

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2013–2015 m.

 

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT)

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002

Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetais, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Projekto trukmė: 2010–2015 m.

Informacija apie projektą