Mokslininkų grupių projektai

Smulkiųjų žinduolių parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūra bei jų reguliacija

Projekto vadovai: Asta Križanauskienė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Šeimininkas, jo parazitai ir mikrobiota koevoliucijos eigoje susiformavo kaip sudėtinga sistema, kurios visi komponentai atlieka svarbų vaidmenį, veikdami vienas kitą ir stengdamiesi išlaikyti homeostazę. Šią daugiakomponentę sistemą nuolatos veikia įvairūs veiksniai, kurie sąlygoja parazitų bendrijų ir mikrobiotos struktūrą bei jų pokyčius. Šių veiksnių įvertinimas ir reguliacijos mechanizmų išaiškinimas yra būtini šios sistemos funkcionavimo gamtinėse populiacijose suvokimui, taip pat identifikuojant ir valdant epizootijas bei žmonėms pavojingas zoonozes.

Šio projekto tikslas yra išaiškinti veiksnius lemiančius parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūrą ir jos reguliacijos mechanizmus smulkiųjų žinduolių gamtinėse populiacijose.

Numatomais tyrimais sieksime 1) ištirti smulkiųjų žinduolių parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos rūšinę sudėtį bei nustatyti užkrėtimo parazitais intensyvumą bei įvertinti jų genetinę įvairovę; 2) įvertinti parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūrą lemiančius veiksnius ir reguliacijos mechanizmus: aplinkos (buveinės, mitybinė bazė ir mityba, sezoniškumas), populiacinius (šeimininkų bendrijų rūšinė sudėtis, gausumas, amžinė, lytinė struktūra, genealogija), genetinius-evoliucinius (filogenija, populiacijų genetinė struktūra); 3) atlikti veiksnių poveikio ir reguliacijos mechanizmų parazitų bendrijoms ir žarnyno mikrobiotai lyginamąją analizę; 4) nustatyti potencialiai pavojingų žmogui ir naminiams gyvūnams zoonozių sukėlėjus bei identifikuoti svarbiausius jų rezervuarinius šeimininkus, išaiškinti šeimininkų bendrijas, kuriose tikimybė sėkmingam ligų įsitvirtinimui ir plitimui yra didžiausia.

Holoceno paleoaplinkos rekonstrukcija ir klimato dinamikos tyrimai: erdvinis ir chronologinis kontekstas

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Holoceno paleoaplinkos ir paleoklimato tyrimai suteikia galimybę pažvelgti į klimato ir aplinkos pokyčius chronologinėje perspektyvoje. Nors šiaurės Atlanto regione ir daugėja naujų tyrimų, pateikiančių įvairios informacijos tolimesnėms interpretacijoms ir apibendrinimams, ryčiau išsidėsčiusi teritorijos kontinentinė dalis vis dar lieka gana menkai tirta Holoceno paleo-istorijos atžvilgiu, kadangi dauguma senesnių duomenų šiandienos reikalavimų kontekste yra pasenę.

Praeities gamtinės aplinkos ir klimato pokyčių charakterizavimas yra ypač svarbus ateities klimato kaitos prognozėms. Eilė detalių rekonstrukcijų, atliktų praeitame dešimtmetyje, ženkliai praplėtė mūsų žinias apie holoceno laikotarpio gamtinės aplinkos ir klimato raidos istoriją. Nepaisant to, detalūs tyrimai atskleidė, kad tam tikrų pokyčių erdvinė ir laiko išraiška išlieka prieštaringos. Visuotinai pripažinta, kad regionai, esantys tranzitinėse zonose tarp okeaninio ir kontinentinio klimato arba perėjime tarp augalijos bendrijų zonų, yra daug jautresni klimato ir aplinkos pokyčiams tuo sudarydami palankią dirvą paleo-įvykių identifikacijai ir charakteristikai. Tokiu būdu, detalūs kompleksiniai gamtinių nuosėdų archyvų tyrimai, planuojami vakarų-rytų krypties gradiente, apimantys Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, šiaurinę Lenkiją, Lietuvą ir Baltarusiją, įgalins ypač detalią holoceno laikotarpio klimato ir gamtinės aplinkos raidos analizę erdvėje ir laike.

Projekto tikslas: Atliekant detalius kompleksinius nuosėdų archyvų tyrimus išilgai okeaninio-kontinentinio klimato bei borealinės-nemoralinės augalijos kaitos zonų V-R gradiento įvertinti holoceno gamtinės aplinkos ir klimato pokyčių dinamiką.

Spręsdami šią problemą planuojame atlikti detalius multidisciplininius ežerinių nuosėdų pjūvių tyrimus holoceno gamtinių sąlygų ir klimato pokyčių patikimam atkūrimui Kaliningrado-Š. Lenkijos-Lietuvos-Baltarusijos gradiente. Projektas bus vykdomas koreliuojant žiedadulkių, diatomėjų, chironomidų, augalų makroliekanų tyrimų duomenis su geocheminiais, organinės nuosėdų sudėties, dalelių dydžio, mineralų įmagnetinimo bei 14C izotopų tyrimais. Numatoma a) išnagrinėti Holoceno laikotarpio augalijos raidos dėsningumus išilgai V-R gradiento, išryškinant vietinių ir regioninių pokyčių pobūdį; b) charakterizuoti nuosėdų sedimentacijos pobūdį skirtingais klimatinio rėžimo laikotarpiais; c) atlikti holoceno laikotarpio klimato kaitos studijas, remiantis chironomidų analizės duomenimis; d) remiantis naujai nustatyta chronologine seka atlikti užfiksuotų gamtinių bei klimatinių įvykių bei pokyčių, registruotų regioniniu ir globaliu mastu, koreliaciją; e) įvertinti sąsajas tarp regione nustatytų klimatinių pokyčių ir svyravimų užfiksuotų Šiaurės Atlanto įtakos zonoje.

Manome, kad labai svarbu pagilinti žinias susijusias su aplinkos istorija bei klimato dinamika, kas leis geriau suvokti tiek regioninę, tiek globalią jų evoliuciją ateityje.

Skirtingų stresorių tipų toksiškumo vandens organizmams vertinimas

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Projekto trukmė: 2017 - 2020 m.

Šio projekto metu bus įvertintas skirtingų stresorių tipų (cheminių ir fizikinio) toksiškumas įvairiems vandens organizmams skirtingose vystymosi stadijose. Pagrindinis projekto tikslas – laboratorinėmis sąlygomis nustatyti skirtingos sudėties ir kilmės cheminių ir fizikinio stresorių sukeltą biologinių efektų toksikologinį reikšmingumą vandens organizmuose ir jų atsistatymą pašalinus stresorius. Projekte bus nagrinėjami šie reiškiniai: a) cheminiai stresoriai aplinkoje realiomis koncentracijomis sukelia toksikologiškai reikšmingus efektus; b) aplinkoje nustatomas antropogeninės kilmės fizikinio stresoriaus poveikis organizmams ir sukeliami biologiniai efektai; c) organizmų atsistatymas pašalinus stresorius.

Eksperimentiniai tyrimai bus atliekami su keliomis skirtingų vystymosi stadijų gėlavandenėmis ir jūrinėmis organizmų rūšimis (žuvys, moliuskai). Stresorių toksiškumui vertinti bus pritaikytas sisteminis vertinimas, t.y. sukelti efektai bus vertinami nuo subląstelinio iki organizmo lygmens. Tyrimuose bus taikomas platus biožymenų spektras: citogenetiniai, biocheminiai, citologiniai ir fiziologiniai biožymenys. Kaip aplinkos streso indikatorius bus apskaičiuotas integruotas biožymenų atsakas, kuris yra svarbus ir naudingas vertinant ekologinę riziką bei gali būti taikomas aplinkos apsaugos valdyme.

Elniniuose ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų įvairovės tyrimai

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Projekto tikslas – nustatyti Lietuvos elniniuose (Cervidae) ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų (Apicomplexa: Sarcocystidae) paplitimą ir rūšinę įvairovę. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės žmogui, naminiams bei laukiniams gyvūnams. Žmonės gali užsikrėsti Sarcocystis parazitais valgant termiškai neapdorotą jautieną ir kiaulieną, tačiau neatmetama galimybė, kad galimas užsikrėtimas ir per elninių mėsos vartojimą. Elniniuose Sarcocystis parazitų rūšinė sudėtis, paplitimas, specifiškumas šeimininkui, vidurūšinė įvairovė nėra pilnai žinoma. Registruotas aukštas  (~90%) Lietuvoje auginamų galvijų užsikrėtimas Sarcocystis cistomis, tačiau iki šiol Lietuvoje galvijuose rūšinė parazitų įvairovė nebuvo tirta. Atliekant suplanuotus morfologinius ir molekulinius tyrimus, natūraliai Lietuvoje paplitusių stirnų, tauriųjų elnių, briedžių Sarcocystis infekcijos parametrai bus lyginami su aptvaruose veisiamų dėmėtų elnių ir danielių; bus nustatytas Sarcocystis spp., aptinkamų elniniuose filogenetinis giminingumas žmogui patogeninėms rūšims; aprašytos naujos mokslui rūšys; gautos naujos žinios apie Sarcocystisparazituojančių elniniuose rūšinę sudėtį, paplitimą ir gausumą, specifiškumą tarpiniam šeimininkui, nustatyti vidurūšinio genetinio kintamumo dėsningumai; bus siekiama sukurti santykinai pigią, greitą ir tikslią molekuliniais metodais pagrįstą Sarcocystis rūšių identifikavimo metodiką galvijų mėsoje taip pat bus įvertintas šių parazitų rūšinis pasiskirstymas Lietuvos galvijuose.

Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Siūlinės azotą fiksuojančios melsvabakterės vaidina svarbų vaidmenį azoto apykaitoje Baltijos jūroje. Tikėtina, jog virusai, infekuojantys tokias melsvabakteres, taip pat reikšmingai įtakoja šiuos procesus. Tačiau, iki šiol virusų poveikis fiksuoto azoto apykaitoje nėra deramai įvertintas. Nėra žinių apie tai, kaip virusų infekcija įtakoja azoto fiksaciją ir azoto junginių išskyrimą į aplinką bei su tuo susijusius heterotrofinių bakterijų ir dumblių augimo pokyčius. Tai lemia nepakankamą tyrėjų supratimą apie Baltijos jūros mitybinio tinklo ir vandens „žydėjimų“ kaitą bei neleidžia tobulinti ekosistemos modelių, kuriais remiasi maistmedžiagių patekimo į Baltijos jūrą valdymas. Todėl įgyvendinant šį projektą bus siekiama nustatyti virusų vaidmenį fiksuoto azoto metabolizmui melsvabakterėse ir kiekybiškai įvertinti su ląstelės lize susijusių ir į aplinką išskirtų azoto junginių įtakotus ko-egzistuojančios bendrijos pokyčius. Tai bus atliekama naudojant laboratorinius eksperimentus ir pasitelkiant transkriptominius, metabolominius, stabiliųjų izotopų ir cheminės analizės metodus. Rezultatai atskleis kaip virusų įtakojami procesai ląstelės (genų ekspresijos pokyčiai) ir populiacijos (augimo sustabdymas, lizė) lygmenyse įtakoja ekologiškai svarbius siūlinių melsvabakterių vykdomus procesus (t.y. azoto fiksacija ir išskyrimas) Baltijos jūroje.

Natūralių kraujo parazitų pernešėjų nustatymas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2017 - 2020 m.

Paukščių kraujo parazitai (Haemosporida ir Trypanosomatida) yra plačiai paplitę Europoje, dažnai sukelia paukščių ligas, tačiau jų pernešėjai nėra pakankamai ištirti. Jautrūs PGR metodai yra taikomi pernešėjų tyrimuose ir gali paspartinti parazitų - kraujasiurbių vabzdžių tarpusavio ryšių išaiškinimą, tačiau vien tik PGR metodas neleidžia atskirti invazinių ir neinvazinių parazito stadijų. Invazinių parazito stadijų nustatymas yra būtinas norint įrodyti, kad vabzdžiai, kuriuose PGR metodu buvo aptikti parazitai, gali pernešti infekcijas. Pagrindinė projekto idėja – nustatyti plačiai paplitusių paukščių kraujo parazitų genetinių linijų natūralius pernešėjus ir parazito-pernešėjo sąveikas pernešėjo stadijoje glaudžiai naudojant tradicinius (mikroskopija) ir molekulinius (PGR) tyrimo metodus.

Spygliuočių miškų grybų taksonominio identiteto, ekologijos ir paplitimo nustatymas

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Projekte numatoma kombinuotų metodų (morfologinių, ekologinių ir molekulinių (įskaitant barkodavimą ir naujos kartos sekoskaitą)) pagalba nustatyti būdingos spygliuočių miškams mikobiotos struktūrą, patikslinti skirtingoms ekologinėms ir trofinėms grupėms priklausančių rūšių identitetą ir filogenetinę poziciją bei išaiškinti jų paplitimo ir funkcionavimo ypatumus. Numatomi projekto rezultatai leis tiksliau atskleisti mikobiotos struktūrą spygliuočių miškuose, kurie yra itin svarbūs Lietuvai tiek ekologiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Projektas suteiks esminių žinių reikalingų šalies biologinės įvairovės apsaugai ir nykimo sustabdymui (ypač žinios apie retas ir saugomas rūšis), miškotvarkai ir miško sanitarijai (žinios apie medžių patogenus ir endofitus). Bus patikslintas kai kurių mažiau žinomų  rūšių identitetas ir taksonominė pozicija bei filogenetiniai ryšiai, sukaupta patikima informacija pagrįsta tiek molekuliniais, tiek morfologiniais ir ekologiniais duomenimis. Numatyti metagenominiai tyrimai atskleis grybų įvairovę pušynų dirvožemiuose skirtingo amžiaus ir miškotvarkos intensyvumo bei  klimatiniame gradiente.

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių kraujo infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai.

Projekto vadovai: Dr Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Nanodalelių ir sunkiųjų metalų toksiškumo mechanizmų tyrimas žuvims ontogenezėje

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto trukmė: 2015–2018 m.