Esamos karpių selekcinės būklės ekspertinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų adaptuotų vietinėms sąlygoms sukūrimo programos ir stebėsenos parengimo

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Nemuno deltos atšakų (upių) gilinimo projekto galimybių studijos parengimas

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Projekto „Nemuno deltos atšakų (upių) gilinimo projekto galimybių studijos parengimas“ rezultatai

Mokslinių tyrimų (atliekų mėginių ekotoksiškumo nustatymas) paslaugų viešojo pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Užsakovas: AM Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programos vykdymo 2021 m. II ketv. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (UOSTOMONIT)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (BITĖS-BUDR)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (BITĖS-BLAZ)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos (Mašalai)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2024 m.

Praeivių lašišinių žuvų (lašišos, šlakio) ir kiršlio jauniklių, rituolių ir nerštaviečių monitoringas bei būklės įvertinimas Rytų Lietuvos upėse (Praeivės žuvys)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: VšĮ Klaipėdos universitetas

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių palankios apsaugos būklės kriterijų parengimo paslaugos (PAB)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų potencialių genetinių sklypų identifikavimas ir tinkamumo ilgalaikiam saugojimui įvertinimas Pietvakarių Lietuvoje (Genų bankas)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Valstybinė miškų tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

FITOBIO

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Įgyvendinant priemones gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti, bus vykdoma veikla – fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims.

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Eksperto dalyvavimas komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje (Ekspertas)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Užsakovas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2020 / 2021 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos (PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Inovatyvi bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sistema

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projektą remia Lietuvos Respublika

Projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“

Projekto pavadinimas – „Inovatyvi bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sistema“

Projekto tikslai – skatinti inovatyvių bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sprendimų diegimą ir taip užtikrinti efektyvią bičių šeimų priežiūrą, subalansuotą žemės ūkio vystymąsi, gerinti aplinką.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti galimybių studiją;
  • Atlikti mokslinius ir technologinius tyrimus;
  • Sukurti sistemą, skirtą bičių avilių stebėsenai;
  • Išbandyti ir pademonstruoti sistemos pritaikomumą;
  • Pristatyti projekto rezultatus visuomenei.

Specialusis projekto tikslas – skatinti ūkius diegti technologines naujoves, užtikrinančias efektyvų aplinkos tausojimą ir gyvūnų gerovę.  Projekto metu bus siekiama užtikrinti bičių šeimų gerovę, laiku identifikuojant šeimai kylančias grėsmes, tokias kaip temperatūros ar drėgmės pokyčiai, ligos, priešai.

Įgyvendintas projektas prisidės prie Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ numatytų prioritetų, tikslinių sričių ir kompleksinių tikslų įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė – 226 898,82 EUR

Projektui skirta paramos suma – 200 000,00 EUR

Projekto vadovas: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Rekomendacijų dėl aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2021–2025 metais programos parengimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2020–2020 m.

CITES ekspertizių ir konsultacijų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Esamos karpių selekcinės būklės ekspertinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų, adaptuotų vietinėms sąlygoms, sukūrimo programos ir stebėsenos parengimo

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Ungurių įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį

Projekto vadovai: dr. Justas Dainys

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Dotacijos sutartis. Spektrometrinės technologijos ir metodologijos prototipo sukūrimas prevenciniam austrių kokybės vertinimui vietoje (SOQA)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

​Europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringo tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2020–2020 m.

 

Eksperto dalyvavimas komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2020–2020 m.

Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimo 2019–2021 m. paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Sutartis dėl Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių: ežerinės rainės (Rhynchocypris percnurus), paprastojo kirtiklio (Cobitis taenia) ir auksaspalvio kirtiklio (Sabanejewia baltica) inventorizacijos paslaugų

Projekto vadovai: dr. Vytautas Rakauskas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2019-2021 m. paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Baltijos jūros priekrantės ichtiofaunos tyrimų 2019–2021 metais bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius vertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Gamtos tyrimų centro Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo projektas

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2019 m.

Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant akustinius bei telemetrinius metodus 2019–2021 metais

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas , dr. Justas Dainys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2022 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Rekomendacijų dėl žuvų ženklinimo metodų parinkimo ir žuvų įveisimo efektyvumo vertinimo metodikos parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, išskyrus lašišų, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2019 metų plano įgyvendinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2019 m.

Dėl Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacijos

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Atstovo dalyvavimo komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje išlaidų apmokėjimas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo dalies ataskaitos parengimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Baltijos jūros priekrantės ichtiofaunos tyrimų 2018 metais bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius vertinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

Dėl pareiškėjų, kuriems skiriama parama pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Rekomendacijų dėl žuvų gaudyklių naudojimo priekrantės žvejyboje parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas

Projekto vadovai: Linas Balčiauskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2018 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Projektas finasuotas iš priemonės  01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas lėšų

Projekto „Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai“ akronimas – IFSITEX.

Biotekstilės gamybai buvo naudojamos žaliavinės medžiagos, kurių pakankamas kiekis yra prieinamas Baltijos regione (sukcinito milteliai, silicio dioksidas, polimeriniai ir natūralūs pluoštai). Projekto esmė – Baltijos gintaro ir silicio dioksido panaudojimas, kuriant biotekstilės pavyzdžius bei biotekstilės gaminių mechanino atsparumo,  biodegradacijos ir apsauginių audinių su įaustomis gintaro bei silicio dioksido dalelėmis savybių, mažinančių žemo dažnio elektromagnetinio lauko ir ultravioletinės spinduliuotės poveikį testuojamiems organizmams, tyrimai. Gintaro bioaktyvumą patvirtinantys tyrimai atlikti  Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje ir Latvijos universiteto Biologijos instituto Aplinkos genetikos laboratorijoje, testavimui naudojant specialiai atrinktą 2 N chromosomų rinkiniu pasižymintį bei sterilų L. minor kloną Sta2. Naudojant šį kloną, atlikti plataus masto L.minor augimo parametrų dinamikos tyrimai atskleidė žemo dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko (EML) poveikį mažinantį efektą, auginant klonus padengus biotekstilės audiniu su gintaro dalelėmis, palyginti su klonais, augintais padengus analogišku audiniu be gintaro dalelių priedų. 

Tiriant EML ir UV poveikį testuojamiems organizmams taip pat buvo naudojamos Oregon linijos D. melanogaster museles ir  gametines augalų ląsteles.Tyrimų rezultatai pasitarnavo koreguojant optimaliausių skirtingo pluošto tekstilės gaminių su gintaro dalelių ir silicio dioksido priedais parinkimą ir gamybą.

Projekto IFSITEX įgyvendinimas paremtas lygiateisiu bendradarbiavimu tarp Latvijos įmonės „JLU Technologies Ltd research&developing“, Latvijos universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto  Gamtos tyrimų centro (Lietuva) ir AB „Linas“ (Lietuva). Projekto metu sukurta jungtinė biotekstilės gaminių technologijų vystymo, tyrimų ir gamybos platforma Baltijos šalyse, sukomplektuota mokslinių tyrimų bazė, kuri gali tapti pagrindu vystant panašaus pobūdžio technologijas Baltijos šalyse. 

 

 

Projekto viešinimo plakatas

Projekto viešinimas

 

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Invazinių kraujasiurbių mašalų populiacijos būklės 2017 m. ištyrimo ir įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2017 m.

Europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringo tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CITES ekspertizių ir konsultacijų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis , dr. Jolanta Rimšaitė

Projekto trukmė: 2017 m.