Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

PROJEKTO PROGRAMA

http://www.latlit.eu/

VYKDYMO LAIKOTARPIS

2020.10.01 - 2022.09.30

 

 

PROJEKTO SVETAINĖ

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/projects/tarptautiniai-mokslo-projektai/interreg

 

 

DB NUORODA

https://latlit.eu/lli-533-joint-management-of-latvian-lithuanian-transboundary-river-and-lake-water-bodies-transwat/

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto „TRANSWAT“ tikslas – užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPD) reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą.

Programos teritorijoje yra trys Latvijos-Lietuvos pasienio upių baseinai (Venta, Lielupė ir dalis Dauguvos), kuriuose daugelio upių ir ežerų būklė neatitinka “geros ekologinės būklės“ kriterijų. Kai kurios upės netgi priskiriamos prie smarkiai modifikuotų vandens telkinių dėl pakitusių gamtinių sąlygų, nes jų vandens režimą reguliuoja hidroelektrinių (HE) kaskados. Šiuo metu LV-LT pasienyje esantys ežerai dažniausiai tik Latvijoje apibūdinami kaip vandens telkiniai. Todėl šių ežerų vandens kokybės monitoringas ir poveikių analizė vykdomi tik Latvijoje.

Projektą sudaro dvi tyrimų dalys: (1) upių, reguliuojamų HE kaskadomis, vertinimas ir valdymas bei (2) pasienio ežerų ekologinės būklės ir jų ekosistemų gerovės vertinimas ir valdymas.

Pirmoje tyrimų dalyje bus nustatytas ekologinis debitas (E-flow) LT – LV pasienio Ventos baseino upėse, kurias reguliuoja HE kaskados, bei siūlomi nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai tokių upių reguliavimo poveikiui švelninti. Lauko tyrimų metu bus renkami hidromorfologiniai ir žuvų duomenys ekologiniam debitui (E-flow) modeliuoti Lietuvoje (Varduvos upėje su 5 HE) bei Latvijoje (Losis upėje su 2 HE ir Ciecere upėje su 3 HE). Po to bus naudojamas populiariausias ekologinio debito skaičiavimams skirtas modelis (MesoHABSIM), atitinkantis VPD keliamus reikalavimus. TRANSWAT projekte bus naudojama “Interreg Latvia-Lithuania project (ECOFLOW)” sukurta harmonizuota metodika, skirta ekologiniam debitui modeliuoti. Ekologinio debito skaičiavimai taip pat bus atliekami internetinėje modeliavimo platformoje, kuri bus sukurta neseniai pradėtame projekte “LIFE GoodWater IP project”. Vadovaujantis ekologinio debito vertinimo rezultatais, HE kaskados veikla bus modeliuojama naudojant HEC-RAS modelį (kompiuterinė programa skirta vandens telkinių hidrauliniam modeliavimui), siekiant užtikrinti ekologinį režimą žemiau kiekvienos HE ir tvarų vandens telkinių valdymą. Vadovaujantis gautais rezultatais ir rekomendacijomis, bus pasiūlyti nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai, siekiant sušvelninti upių tėkmės reguliavimo poveikį.

Antroje tyrimų dalyje bus vertinama penkių pasienio ežerų ekologinė būklė Lielupės (Gaiaris/Ilgė) ir Dauguvos (Galinu/Šalna, Kumpinisku/Kampiniškių, Lauceses/Laukesas ir Skirnas) upių baseinuose. Trys ežerai (Galinu/Šalna, Kumpinisku/Kampiniškiai, Lauceses/Laukesas) priklauso NATURA 2000 tinklui. Nauji duomenys bus renkami vykdant vandens kokybės ir kiekybės monitoringą bei išsamius biologinius ir žuvų tyrimus. Apjungus naujus duomenis su išsamia ežerų baseinų analize (paviršinio ir požeminio vandens sąveikos vertinimas ir taršos šaltinių kiekybinė analizė matematinėmis procedūromis), bus nustatyta penkių ežerų ekologinė būklė. Bendra ežerų ekosistemos gerovės vertinimo metodika bus sukurta ir patikrinta pilotiniame ežere Garais/Ilgė. Norint užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir tolesnį vandens kokybės gerinimą, bus sukurta harmonizuota Latvijos-Lietuvos monitoringo programa (MP) ir priemonių programa (PoM).

Įgyvendinant pirmoje tyrimų dalyje numatytas užduotis buvo surinkta informacija apie dabartinę Varduvos upės ekologinę būklę bei ją nusakančių kokybės elementų rodiklius, taip pat išanalizuota informacija apie įvairaus pobūdžio žmogaus ūkinės veiklos įtaką upės ekologinei būklei. Žemiau kiekvienos iš penkių hidroelektrinių, įrengtų Varduvos upėje buvo parinktos reprezentatyvios upės atkarpos ir jose atlikti žuvų tyrimai. Žuvų tyrimai atlikti kiekviename iš tyrimams pasirinktoje upės atkarpoje identifikuotų hidromorfologinių vienetų, pasižyminčių specifinėmis grunto sudėties, gylio, srovės greičio bei žuvims tinkamų slėptuvių charakteristikomis. Remiantis tyrimų duomenimis, žemiau kiekvienos iš hidroelektrinių buvo nustatyta žuvų bendrijų būklė bei skirtingų žuvų rodiklių ryšys su hidroelektrinių kaskados veikiamų atkarpų charakteristikomis. Įgyvendinant projektą taip pat yra vykdomas sąlyginių buveinės tinkamumo skirtingų rūšių žuvims kriterijų testavimas. Kriterijai bus naudojami tolimesniam buveinės tinkamumo esant skirtingam debitui modeliavimui, šiam tikslui pasitelkiant MesoHABSIM modelį, bei optimaliausio ekologinio debito nustatymui.

Įgyvendinant antroje tyrimų dalyje numatytas užduotis buvo surinkta esama informacija apie penkių pasienio ežerų – Ilgės/Garais, Šalnos/Galinu, Kampiniškių/Kumpinisku, Laukeso/Lauceses ir Skirno/Skirnas ekologinę būklę. Taip pat buvo surinkta informacija apie žmogaus ūkinės veiklos pobūdį bei intensyvumą šių ežerų baseinuose, vykdyta potencialių taršos šaltinių paieška. Dviejuose ežeruose buvo instaliuoti automatiniai vandens lygio matuokliai. Detalūs vandens lygio kaitos duomenys vėliau bus naudojami kompleksiniame ežerų ekologinės būklės įvertinime. Visuose penkiuose ežeruose buvo atlikti žuvų bendrijų tyrimai ir pagal žuvų rodiklius nustatyta ežerų ekologinė būklė. Identifikuoti ežerai, neatitinkantys geros ekologinės būklės kriterijų dėl galimai iš Lietuvos teritorijos patenkančios taršos. Taip pat yra rengiama Lietuvoje ir Latvijoje sukurtų, žuvų rodikliais pagrįstų ežerų ekologinės būklės vertinimo sistemų palyginimo metodika. Palyginimas bus atliktas 3-iuoju projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

Projekto vykdymo laikas: 2020.10.01 – 2022.09.30

Projekto numeris: LLI-533
Projekto akronimas: TRANSWAT
Projekto biudžetas: 607 466.51 EUR (Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) finansuojama dalis 516 346.53 EUR)
Projektas finansuojamas iš: Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/
Oficialus EU puslapis: www.europa.eu

 

Projekto viešinimas


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Gamtos tyrimų centras ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.