Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

PROJEKTO PROGRAMA

http://www.latlit.eu/

VYKDYMO LAIKOTARPIS

2020.10.01 - 2022.09.30

 

 

PROJEKTO SVETAINĖ

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/projects/tarptautiniai-mokslo-projektai/interreg

 

 

DB NUORODA

https://latlit.eu/lli-533-joint-management-of-latvian-lithuanian-transboundary-river-and-lake-water-bodies-transwat/

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto „TRANSWAT“ tikslas – užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų – vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens pagrindų direktyvos (VPD) reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą.

 

Programos teritorijoje yra trys Latvijos ir Lietuvos pasienio upių baseinai (Venta, Lielupė ir dalis Dauguvos), kuriuose daugelio upių ir ežerų būklė neatitinka „geros ekologinės būklės“ kriterijų. Kai kurios upės netgi priskiriamos prie smarkiai modifikuotų vandens telkinių dėl pakitusių gamtinių sąlygų, nes jų vandens režimą reguliuoja hidroelektrinių (HE) kaskados. Šiuo metu Latvijos ir Lietuvos pasienyje esantys ežerai dažniausiai tik Latvijoje apibūdinami kaip vandens telkiniai. Todėl šių ežerų vandens kokybės monitoringas ir poveikių analizė vykdomi tik Latvijoje.

 

Projektą sudaro dvi tyrimų dalys: (1) upių, reguliuojamų HE kaskadomis, vertinimas ir valdymas bei (2) pasienio ežerų ekologinės būklės ir jų ekosistemų gerovės vertinimas ir valdymas.

 

Įgyvendinant pirmosios tyrimų dalies tikslus, buvo nustatytas ekologinis debitas (E-flow) Lietuvos ir Latvijos pasienio Ventos baseino upėse, kurias reguliuoja HE kaskados, ir pasiūlyti nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai tokių upių reguliavimo poveikiui švelninti. Lauko tyrimų metu buvo renkami hidromorfologiniai ir žuvų duomenys ekologiniam debitui (E-flow) modeliuoti Lietuvoje (Varduvos upėje su 5 HE) ir Latvijoje (Lūšies (lat. Losis) upėje su 2 HE ir Ciecerės (lat. Ciecere) upėje su 3 HE). Modeliavimui naudotas MesoHABSIM modelis, atitinkantis VPD keliamus reikalavimus. „TRANSWAT“ projekte buvo naudojama „Interreg Latvia-Lithuania project (ECOFLOW)“ sukurta harmonizuota metodika, skirta ekologiniam debitui modeliuoti. Ekologinio debito skaičiavimai taip pat buvo atliekami internetinėje modeliavimo platformoje, kuri buvo sukurta neseniai pradėtame projekte „LIFE GoodWater IP project“. Vadovaujantis ekologinio debito vertinimo rezultatais, HE kaskados veikla buvo modeliuojama naudojant HEC-RAS modelį (kompiuterinė programa skirta vandens telkinių hidrauliniam modeliavimui), siekiant užtikrinti ekologinį režimą žemiau kiekvienos HE ir tvarų vandens telkinių valdymą. Vadovaujantis gautais rezultatais ir rekomendacijomis, buvo pasiūlyti nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai, siekiant sušvelninti upių tėkmės reguliavimo poveikį.

 

Įgyvendinant antrosios tyrimų dalies tikslus, buvo vertinama penkių pasienio ežerų ekologinė būklė Lielupės (Ilgė (lat. Garais) ir Dauguvos (Šalna (lat. Galinu), Kampiniškių ež. (lat. Kumpinišku), Laukesas (lat. Laucesas) ir Skirnas) upių baseinuose. Trys ežerai (Šalna (lat. Galinu), Kampiniškių ež. (lat. Kumpinišku), Laukesas (lat. Laucesas) priklauso „Natura 2000“ tinklui. Nauji duomenys buvo renkami vykdant vandens kokybės ir kiekybės monitoringą bei išsamius biologinių kokybės elementų – fitoplanktono, makrofitų, dugno makrobestuburių ir žuvų – tyrimus. Sujungus naujus duomenis su išsamia ežerų baseinų analize (paviršinio ir požeminio vandens sąveikos vertinimas ir taršos šaltinių kiekybinė analizė matematinėmis procedūromis), buvo nustatyta penkių ežerų ekologinė būklė. Bendra ežerų ekosistemos gerovės vertinimo metodika buvo sukurta ir patikrinta pilotiniame Ilgės (lat. Garais) ežere. Siekiant užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir tolesnį vandens kokybės gerinimą, buvo pateikti siūlymai Latvijos ir Lietuvos monitoringo programai (MP) ir priemonių programai (PoM) harmonizuoti.

 

Projekto vykdymo laikas: 2020-10-01–2022-09-30

Projekto numeris: LLI-533

Projekto akronimas: TRANSWAT

Projekto biudžetas: 607 466,51 EUR (Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) finansuojama dalis 516 346,53 EUR)

Projektas finansuojamas iš: Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/

Oficialus EU puslapis: www.europa.eu

 

 

Projekto viešinimas


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Gamtos tyrimų centras ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.