Ūkio subjektų užsakymai

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018–2019 m

KHE tvenkinio vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m

Sapiegų rezidencijos parke (Antakalnio g. 17, Vilnius) ir Trakų Vokės dvaro sodybos parke (Žalioji a. 2A, Vilnius) vykdytų archeologinių tyrimų metu rastų kultūrinių sluoksnių mėginių makrobotaninė (augalų makroliekanų) analizė

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių telkinio žvirgždo-smėlio mišinio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Šiaudų skydų atsparumo pelėsiniams grybams įvertinimas padidintos drėgmės sąlygomis, vadovaujantis LST EN ISO 846:1999 standartu

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Projekto trukmė: 2018 m

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2018 metais

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018 m.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2018 m. kasimo darbų metu

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Papiškių karjeras

Sutarties trukmė: 2017 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programos parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

UAB Kauno keliai eksploatuojamo žvyro telkinio, esančio Jonavos raj., Dumsių sen., Salupių kaime, žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno keliai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Lietuvos populiacijų eglių, pušų, kadagių, beržų eterinių aliejų tyrimas, rekomendacijų dėl žaliavos tinkamumo naujų produktų gamybai pateikimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: UAB Natural Products International

Sutarties trukmė: 2017 m.

Magnetinio imlumo matavimai

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos istorijos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. ceranae, bei bičių virusų diagnozavimas naminėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: LAMMC Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Bičių vaško emituojamų junginių sudėties, galimos taršos pobūdžio bei mąsto analizė ir jo panaudojimo bitininkystėje tinkamumo įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: UAB Bičių korys

Sutarties trukmė: nuo 2017 m.

Ekstensyvaus ūkininkavimo poveikio Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminio ir paviršinio vandens sistemoms tyrimai

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: VšĮ Tatulos programa

Sutarties trukmė: 2017 m.

Krivaičių dolomito karjero dolomito skaldos mėginių fr.5/8, 8/11, 11/16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Skalduvos gamyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2017 m.

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikroelemento ličio tyrimas vandens mėginiuose

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kraujasiurbių mašalų išplitimo Druskininkų mieste tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Šviesos, elektromagnetinio lauko ir semiochemikalų poveikio vabzdžių elgsenai tyrimų paslauga

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: MKDS

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Namo pastatymo Natura 2000 teritorijoje „Nevėžio upės slėnys“ (kodas LTKAUB004) galimo poveikio griežlės ir pievų kitų paukščių rūšių buveinėms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vitas Stanevičius

Užsakovas: Ingrida Čiapienė

Sutarties trukmė: 2017 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Nuosėdinių mėginių paruošimo palinologiniams tyrimams paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Paslaugų pirkimo sutartis atlikti gyvosios gamtos monitoringą Utenos raj. savivaldybės teritorijoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Sutarties trukmė: 2017 m.

Pasvalio miesto tvenkinyje ir Lėvens upėje žemiau Pasvalio miesto tvenkinio 2017-2018 metais atliekami fizikinių-cheminių rodiklių, floros ir faunos tyrimai bei nustatoma minėtų vandens telkinių būklė

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybė

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: AB Lietuvos energijos gamyba

Sutarties trukmė: 2017–2020 m.

Baltromiškės žvyro telkinio mineralinio mišinio fr. 0/2 mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno tiltai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Beržutės karjere gaminamos žvirgždo skaldos fr.8/16 petrografinė analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kvesų ir Rizgonių telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandens lygio svyravimų Kauno HE tvenkinyje įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2017 m.

Projekto vadovai:

Užsakovas: BAB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2016 m.

 

Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2015 m.

 

Bičių ligų sukėlėjų įtaka jaunų bičių motinų feromonų produkcijai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Sutarties trukmė: 2015 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį (2014 m.)“

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją (2013-2014 m.)“ ir „Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas, naudojant ženkli

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Skersnukio (Chondrostoma nasus) inventorizacija Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos gamtos fondas

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Pateiktų bandinių radiologinius tyrimai

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Radiacinės saugos centras

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje. II etapas.

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Gruntinio vandens monitoringas nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Mėginių cheminės sudėties tyrimai

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Projektas “Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas” saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo kontrolė

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2014 m.

Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.