Ūkio subjektų užsakymai

Bičių ligų sukėlėjų įtaka jaunų bičių motinų feromonų produkcijai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Sutarties trukmė: 2015 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį (2014 m.)“

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją (2013-2014 m.)“ ir „Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas, naudojant ženkli

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Skersnukio (Chondrostoma nasus) inventorizacija Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos gamtos fondas

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Pateiktų bandinių radiologinius tyrimai

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Radiacinės saugos centras

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje. II etapas.

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Gruntinio vandens monitoringas nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Mėginių cheminės sudėties tyrimai

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Projektas “Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas” saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo kontrolė

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2014 m.

Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Valiklio „STERILIS“ fungicidinį ir bakteriocidinį poveikį mikroorganizmams nustatymas

Projekto vadovai: dr. Vita Raudonienė

Užsakovas: I. Kriščiūno firma „IGIS“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Dirbtinės kilmės radionuklidai Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro (B1) ir kitų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekso (B34) aikštelės požeminiame vandenyje

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: UAB „Geotestus“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Šaltalankio sudėtyje esančių medžiagų biologinio aktyvumo uogų kenkėjams – šaltalankio musėms – tyrimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: UAB „AGROCO“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Preparato Razormin fitohormoninio (auksinio, giberelininio, citokinininio) aktyvumo tyrimai, panaudojant biologinių testų metodus; natūraliose sąlygose tirti augimo regulaitorių Ruter AA, Terra Sorb, Final K, Fertiacetyl, Fertigrain Starter ir Raz

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: UAB „Baltic agro“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Individualios varliagyvių rūšių stebėjimų monitoringo programos, kurią pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdys saugomų teritorijų direkcijos joms paskirtose „Natura 2000“ teritorijose, parengimas

Projekto vadovai: dr. Jolanta Rimšaitė

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 m.

Biologinės kilmės preparatų paieška augalinės kilmės atliekų skaidymui

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Bioenergy LT“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Nuosėdų absoliutaus amžiaus nustatymo ir nuosėdų mėginių paruošimo palinologiniams tyrimams

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 m.

Kvarco kiekio nustatymas AB „Dolomitas“ naudojamo smėlio fr. 0/4 mm trijuose mėginiuose

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Dolomitas“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: AB „Lietuvos energija“

Sutarties trukmė: 2013 m.

UAB „Zarasų ST“ gaminamos skaldos fr. 4/16 mm vieno mėginio petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Zarasų ST“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas ir atranka

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2013 m.

Vieno mėginio skaldos 8/11 petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Eurovia Lietuva“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Studija „Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba: poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Algimantas Grigelis

Užsakovas: Lietuvos mokslų akademija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Krantotvarkos programos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje parengimo ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Kelmų panaudojimo biokuro gamybai įtakos miško ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: VĮ Trakų miškų urėdija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Smukučių karjero sijoto žvyro fr. 0/32 mėginio mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Jurbarko karjerai“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Šiaudų skydų atsparumo pelėsiniams grybams nustatymas padidintos drėgmės sąlygomis, vadovaujantis LST EN ISO 846:1999 standartu

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Užsakovas: UAB „Ecococon“

Sutarties trukmė: 2013 m.
 

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2013 m

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai 2013 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2013 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“.

Sutarties trukmė: 2013 m.

Medienos antiseptinių priemonių “Gerlitis-1” ir “Gerlitis-5” efektyvumo prieš medienos puvinį ir pelijimą įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Užsakovas: G. Skiparienės įmonė

Sutarties trukmė: 2013 m.

Skaistgirio dolomito karjero dolomitinės skaldos mėginio fr. 5/16 ir Martyniškių žvyro telkinio žvyro mėginio frakcijos 0/4 mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas (Skaistgiris)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Skaistgirio skalda“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

AB „Vievio paukštynas“ mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai (Paukštynas1)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas (Niūraspalvis)

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas (Eršketas)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“ (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Paleobotaninių tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Atrinkti augimo reguliatorių Ruter AA, Terra Sorb, Final K, Fertigrain, Fertiactyl Starter ir Rozormin optimalias dozes žieminių kviečių SKAGEN ir rapsų DK SEQOUIA atsparumui žiemojimui padidinti bei pavasarinio gaivinimo tinkslingumui nustatyti

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: UAB BALTIC AGRO

Sutarties trukmė: 2012- 2013 m.

Vandenvietės esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens saugos tyrimai 2012 metams (Paukštynas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.