Mališauskienė (Mackevičiūtė) Valerija

Gimė 1921 m. gruodžio 9 d. Kaune. 1939 m. baigė Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją. 1950 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės specialybę.

1954–1957 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantė, 1957–1959 m. – laborantė, 1959–1972 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1972–1983 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 1965 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Herbicido 2,4D fiziologinis poveikis avižoms ir kai kurioms jų pasėliuose vyraujančioms dviskiltėms piktžolėms“1. 1965 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nagrinėjo herbicido 2,4D fiziologinį poveikį kai kuriems vienaskilčiams ir dviskilčiams augalams. Pateikė kai kuriuos šio herbicido veikimo mechanizmo ypatumus, pasiūlė šio herbicido panaudojimo žemės ūkyje rekomendacijas.

Išspausdino apie 20 mokslinių straipsnių.

Su bendraautoriais publikavo rekomendaciją „Retardantas CCC efektyvi priemonė prieš kviečių išgulimą“2.

Ilgametė SSRS Botanikos draugijos Lietuvos skyriaus mokslinė sekretorė.

Redagavo leidinį „Botanikos terminų žodynas“3.

Mirė 1999 m. spalio 26 d. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Nuorodos

1 Малишаускене В. Физиологическое действие Na соли 2.4-D на овес и некоторые в его посевах преобладающие двудольные сорные растения: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1966. – 19 с.

2 Mališauskienė V., Merkys A., Novickienė L., Banevičienė Z., Tindžiulis A. Retardantas CCC efektyvi priemonė prieš kviečių išgulimą. – Vilnius, 1973. – 15 p.

3 Dagys J., Lekavičius A., Mališauskienė V. Botanikos terminų žodynas. – Vilnius, 1965. – 660 psl.