Manusadžianas Levonas

Gimė 1953 m. vasario 20 d. Klaipėdoje. 1971 m. baigė K. Donelaičio 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vytauto Didžiojo gimnazija). 1976 m. baigė Vilniaus universiteto fizikos fakultetą, įgijo fiziko (kieto kūno specializacijos) specialybę.

1979 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyresnysis laborantas, 1979–1982 m. – Maskvos valstybinio M. Lomonosovo v. universiteto Biologijos fakulteto biofizikos katedros aspirantas, 1983–1985 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyresnysis laborantas, 1985–1989 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1990–2009 m. – Botanikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 2010–2018 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Vandens ekotoksikologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2000–2007 m. – Hidrobotanikos laboratorijos Vandens toksikologijos sektoriaus vadovas, 2007–2014 m. – Hidrobotanikos laboratorijos vadovas, 2014–2018 m. – Vandens ekotoksikologijos laboratorijos vadovas.

1985 m. Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo v. universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Nitellopsis obtusa ląstelių elektrogeninio aktyvumo reguliavimo jonų sudėtimi ir hormonais tyrimas“1. 1985 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1994 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė menturdumblių ląstelių, paveiktų galimai membranotropiniu aktyvumu pasižyminčiais fitohormonais, elektrogenezę, analizuojant bioelektrinių parametrų kompleksą (membranos potencialą, elektrinį laidumą ir talpą). Nustatė didelį dumblių ląstelės membranos elektrofiziologinio atsako jautrumą (slenkstinė koncentracija 0,1 nM) augimo hormonams – indolilacto rūgščiai ir jos sintetiniam analogui 2,4-dichlorfenoksiacto rūgščiai.

Dirba ekotoksikologijos srityje. Išspausdino 40 mokslinių, 5 mokslo populiarinimo straipsnius. Su bendraautoriais publikavo knygų skyrius: „Biomarkers: a pragmatic basis for recommendation of severe pollution in Eastern Europe“2, „New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring“3. Vadovavo trijų daktaro disertacinių darbų parengimui.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Australijoje, Brazilijoje, Čekijoje, Čilėje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Honkonge, Japonijoje, JAV, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.

2004 m. – vizituojantis profesorius Okajamos universitete, 2008 m. – vizituojantis mokslininkas ir profesorius Paul’io Verlain’o Metz’o universitete.

Vilniaus universitete dėstė Ląstelės membranos procesų biofiziką.

Toksiškumo vertinimo simpoziumo tarptautinio komiteto narys (Scientific Committee of International Symposium on Toxicity Assessment, (ISTA)), Europos ekotoksikologų draugijos (Society of European Ecotoxicologists (SECOTOX)), Ekotoksikologijos ir chemijos draugijos (Society of Ecotoxicology and Chemistry (SETAC)), Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Lietuvos standartizacijos valdybos Techninio komiteto narys (Technical Committee (LST TK 36, Environmental Protection) at Lithuanian Standards Board).

Nuorodos

1 Манусаджянас Л. Исследование ионного и гормонального регулирования электрогенной активности клеток Nitellopsis obtusa : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Москва, 1985. – 24 c.

2 Peakall D. B., Walker C. H., Migula P. (Eds.). 1999. Biomarkers: a pragmatic basis for recommendation of severe pollution in Eastern Europe. – Dordrecht, Boston, London: 191–210.

3 Persoone G., Janssen C., De Coen W. (Eds.). 2000. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. – New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: 391–399.