Marčiulionienė (Petronytė) Elena Danutė

Gimė 1938 m. gegužės 21 d. Kaune. 1955 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-zoologės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1961–1963 m. – Arvydų žuvininkystės ūkio žuvininkė, 1964–1966 m. – Lietuvos MA Fizikos instituto aspirantė, 1967–1970 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė; 1970–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto mokslinė bendradarbė, 1974–1996 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja; 1990–2010 m. – Botanikos instituto Radioekologijos laboratorijos vadovė ir vyriausioji mokslo darbuotoja, 2010–2013 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Radioekologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2014 m. – Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja. 1996–2004 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete ėjo profesorės pareigas.

1970 m. Ukrainos MA Pietų jūrų biologijos institute apgynė mokslų kandidatės disertaciją „Sr, Cs, Ce ir Ru patekimas į kai kuriuos gėlavandenius hidrobiontus (eksperimentiniai radioekologiniai tyrimai)“1. 1970 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

1994 m. Ekologijos institute apgynė habilituotos mokslų daktarės disertaciją „Radionuklidų sąveika su hidrofitais gėlavandenėse ekosistemose“2. 1994 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Habilitaciniame darbe apibendrinus gautus duomenis nustatė, kad 137Cs, 90Sr, 144Ce, 106Ru, 54Mn, 60Co, 55Fe, 65Zn, 210Pb, 234Th akumuliacijos procesai hidrofituose: ląstelės, organizmo, populiacijos, fitocenozės lygmenyse bei biologinė jų migracija gėlavandenėje hidroekosistemoje, taip pat radionuklidų sukelti genetiniai efektai bei hidrofitų vaidmuo migruojant radionuklidams per mitybines grandis į gyvūnų organizmą visų pirma priklauso nuo radionuklido cheminės prigimties ir fizikinių-cheminių savybių. Tačiau bioakumuliacijos ir biologinės migracijos procesus hidrofitocenozėse taip pat apsprendžia hidrofitų rūšinė sudėtis, jų ląstelių funkcinė būklė bei struktūriniai ir funkciniai hidroekosistemos pakitimai, vykstantys veikiant antropogeniniams faktoriams. Be to, radionuklidų sukelti genetiniai efektai hidrofitų populiacijose priklauso nuo radionuklidų akumuliacijos lygio ir pasiskirstymo ląstelės kompartmentuose. Hidrofitų vaidmuo migruojant radionuklidams per mitybines grandis į vandens gyvūnų organizmą priklauso nuo radionuklido aktyvumo koncentracijos vandenyje ir jų akumuliacijos lygių tiek hidrofituose, tiek ir gyvūnuose, kurie naudoja juos maistui.

Išspausdino daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygą: „Drūkšių ežero – Ignalinos AE aušintuvo radiochemoekologinė situacija“2, “Влияние термического режима водохранилища - охладителя Литовской ГРЭС на его гидробионты” 3, “Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo” 4 ir Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu 5.

Trijų išradimų autorė.

Vadovavo 5 disertacinių darbų parengimui.

Dalyvavo mokslinėse tarptautinėse konferencijose Rusijoje, Ukrainoje, Austrijoje, Švedijoje, Olandijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Kinijoje, Kipre, Kanadoje, Armėnijoje, Prancūzijoje.

1989 m. stažavosi Kanados nacionaliniame vidaus vandenų tyrimo institute.

Vilniaus universitete dėstė radioekologijos kursą.

1978 m. suteiktas vyresniosios mokslinės bendradarbės vardas.

2007 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

1996–2014 m. – Lietuvos metaloekologų draugijos pirmininkė.

Ilgametė VGTU žurnalo „Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“ redkolegijos narė, leidinių „Ignalinos atominės elektrinės poveikis gamtai ir visuomenei“6 ir „Heavy metals in the environment: an integrated approach“7 (1999) redakcinės kolegijos narė.

Pirmos, antros ir trečios „Metalai aplinkoje“ tarptautinių konferencijų Lietuvoje organizacinių komitetų pirmininkė. 2000–2004 m. – Vilniaus universiteto ekologijos ir aplinkotyros specialybių bakalaurinių ir magistrinių darbų gynimo komisijos pirmininkė, 30-ies doktorantūros komitetų ir tarybų narė bei oponentė. VGTU Fizikos fakulteto magistrinių darbų gynimo komisijos pirmininkė. Buvo 15 mokslinių projektų vadovė.

Nuorodos

1 Марчюленене Е. Д. Поступление Sr⁹⁰, Cs¹³⁷, Ce¹⁴⁴ и Ru¹⁰⁶ в некоторые пресноводные гидробионты: (Эксперим. радиоэкол. исследование) : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, Севастополь, 1969. – 20 с.

2 Марчюленене Е. Д. Взаимодействие радионуклидов с гидрофитами в пресноводных экосистем = Radionuclides interaction with hidrophytes in fresh-water ecosystems = Radionuklidų sąveika su hidrofitais gėlavandenėse ekosistemose : габилитационная работа : естественные науки. – Вильнюс, 1994. – 113 с.

2 Марчюлёнене Д. ... [et al.]. Pадиохемоэкологическая ситуация в оз. Друкшяй – водоеме-охладителе Игналинской АЭС. – Вильнюс, 1992. – 215 с.

3 Янкявичюс К. К., Баранаускене А. Ю., Буникис А. А. и др.; (Редкол.: Петраускас В. (отв. ред.). [Т.] 2. Влияние термического режима водохранилища-охладителя Литовской ГРЭС на его гидробионты. – Вильнюс, 1981. – 167 с.

4 Янкявичюс К. (отв. ред.) и др. Состояние гидробиоценозов водохранилища-охладителя Игналинской АЭС предпусковой период = Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo = Functioning of hydrobiocenosis in the cooling pond of the Ignalina Atomic Power Plant in the pre-starting period. – Вильнюс, 1987. – 175 c.

5 Астраускас А. ... (отв. ред.: [et al.]). Состояние экосистемы водоема-охладителя Игналинской АЭС в начальный период ее эксплуатации = Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu = Ecosystem of the water-cooling reservoir of Ignalina Nuclear Power-Station at the initial stage of its operation. – Vilnius, 1992–1993. – 262 p.

6 R. Paškauskas ir kt. Ignalinos atominės elektrinės poveikis gamtai ir visuomenei = The impact of the Ignalina Nuclear Power Plant on nature and society: mokslinių straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1995. – 321 p.

7 Lovejoy D. A. Heavy metals in the environment: an integrated approach. – Vilnius, 1999. – 349 p.