Margolis Rachel

Gimė 1921 m. spalio 28 d. Vilniuje. 1931 m. baigė Vilniaus Ožeško gimnaziją. 1949 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-zoologės specialybę.

1948–1949 m. – Darvinizmo ir genetikos katedros vyr. laborantė, 1949–1953 m. – asistentė, 1953–1965 m. – vyresnioji dėstytoja, 1971–1990 m. – Zoologijos katedros docentė.

1964 m. Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją „Trešnės Lietuvos TSR ir kai kurios jų biologinės ypatybės“1. 1965 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994] m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Tyrė kultūrinių augalų paplitimą Lietuvos teritorijoje. Išspausdino per 20 mokslinių straipsnių iš botanikos.

Vilniaus universitete dėstė darvinizmą ir evoliucijos istoriją, vedė didžiąją spec. praktiką, bendrosios biologijos praktikos darbus, mokomąsias ir gamybines praktikas.

1969 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas.

Nuorodos

1 Марголис Р. Черешня в Литовской ССР и некоторые ее биологические особенности: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Москва, 1964. – 16 с.