Mažeikaitė Stasė Vanda

Gimė 1941 m. lapkričio 21 d. Truskavos miestelyje, Panevėžio apsk. 1960 m. baigė Kėdainių vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą, įgijo biologijos mokytojos specialybę.

1965 m. – Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto inžinierė, 1966–1969 m. – Leningrado A. Ždanovo universiteto aspirantė, 1969–1970 m. – Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto inžinierė, 1970–1975 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–2002 m. – Lietuvos MA Botanikos in-to vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1970 m. SSRS MA Leningrado Zoologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Onegos ežero mikrozooplanktonas“1. 1970 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė Onegos ežero mikrozooplanktono rūšinę sudėtį, ekologinius kompleksus, išaiškino pasiskirstymo dėsningumus, sezoninę dinamiką, simbiozę su dumbliais, gausumą, biomasę, reikšmę trofinėje grandinėje bei vandens apsivalymo procese. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Išspausdino daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Onegos ežero zooplanktonas“2, „Onegos ežero litoralinė zona“3, „TSRS Europinės dalies gėlavandenių bestuburių apibūdintojas“4, „Dusios, Galsto, Šlavanto ir Obelijos ežerų hidrobiologiniai tyrimai“5, „Šiaurinės Kuršių marių dalies planktoninių organizmų vystymosi fiziologiniai ir biocheminiai pagrindai“6, „Lietuvos VRE vandens talpyklos – aušintuvo terminio režimo poveikis hidrobiontams“7, „Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo“8, „Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu“9, „Lietuvos gėlo vandens telkinių planktono heterotrofiniai protistai“10.

Dalyvavo mokslinėse kompleksinėse ekspedicijose tiriant Onegos, Ladogos, Beloje, Kubenskoje ežerų, Rybinsko, Novinkovsko, Čerepovecko vandens saugyklų, Volgos, Svirės, Nevos upių hidrobiontus. Dalyvavo mokslinėse konferencijose Moldavijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.

Lietuvos protozoologų, Lietuvos hidrobiologų draugijų narė.

Nuorodos

1 Мажейкайте,С.  Протозойный планктон Онежского озера: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. - Ленинград, 1970. - 31 с.

2 Николаев И. И., Смирнова Т. С., Мажейкайте С. И., Нгуен Тыонг. Зоопланктон Онежского озера / [Отв. ред. акад. С. В. Калесник]. - Ленинград, 1972. - 326 с.

 3  Распопов И. М. [Отв. ред]. Литоральная зона Онежского озера. - Ленинград, 1975. - 244 с.

4  Винберг Г.Г., Чибисова О.И., Гаевская Н.С.  и др. ; Отв. ред. д-ра биол. наук Л.А. Кутикова, Я.И. Старобогатов. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР: [Планктон и бентос]. - Ленинград, 1977. - 511 с.

 5 Grigelis A. (red.). Dusios, Galsto, Šlavanto ir Obelijos ežerų hidrobiologiniai tyrimai. – Vilnius, 1977. – 272 p.

6 Янкявичюс К. (отв. ред.) и др. Физиолого-биохимические основы развития планктонных организмов в северной части залива Куршо-Марес: Сб. статей.  - Вильнюс, 1978. - 324 с. 

7 Янкявичюс К. К., Баранаускене А. Ю., Буникис А. А. и др.; (Редкол.: Петраускас В.  (отв. ред.) [Т.] 2. Влияние термического режима водохранилища - охладителя Литовской ГРЭС на его гидробионты. - Вильнюс, 1981. - 167 с.

8 Янкявичюс К. (отв. ред.) и др.  Состояние гидробиоценозов водохранилища-охладителя Игналинской АЭС предпусковой период = Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo = Functioning of hydrobiocenosis in the cooling pond of the Ignalina Atomic Power Plant in the pre-starting period. – Вильнюс, 1987. – 175 c.

9  Астраускас А. ...  (отв. ред.: [et al.]) Состояние экосистемы водоема-охладителя Игналинской АЭС в начальный период ее эксплуатации = Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu = Ecosystem of the wather-cooling reservoir of Ignalina Nuclear Power-Station at the initial stage of its operation. – Vilnius, 1992–1993. – 262 p.

10 Mažeikaitė S. Lietuvos gėlo vandens telkinių planktono heterotrofiniai protistai. – Vilnius, 2003. – 222 p.