Mikulskienė (Zilinkutė) Antanina

 

Gimė 1938 m. balandžio 24 d. Spurkų kaime (Jurbarko r.). 1958 m. baigė 2-ąją Kauno medicinos felčerių mokyklą, 1961 m. baigė Vilniaus suaugusių 8-ąją vakarinę mokyklą. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-botanikės, vidurinės mokyklos biologijos-chemijos mokytojos specialybę.

1963–1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyr. laborantė, 1969–1973 m. – aspirantė, 1973–1993 m. – Biodestruktorių laboratorijos jaunesnioji, vyresnioji mokslo darbuotoja.

1986 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Augalinių liekanų mikromicetai – biodestruktoriai Lietuvos kultūrinėse dirvose“1. 1986 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1994 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe atrinko aktyvius mikroskopinius grybus, kurie ardo polimerines medžiagas. Išspausdino 50 mokslinių straipsnių. Pateikė racionalius pasiūlymus, apribojančius patogeninių grybų paplitimą šiltnamiuose. Su bendraautoriais publikavo knygą: „Mikromicetai – polimerinių medžiagų biodestruktorių katalogas“2 .Dalyvavo mokslinėse konferencijose Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Kijeve, Rusijoje, Uzbekijoje.

Buvo Lietuvos mikrobiologų, Lietuvos botanikų draugijų narė, Sausio 13-osios brolijos tarybos ir valdybos narė.

1992 m. apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu. 2005 m. – Vyčio kryžiaus ordino medaliu.

Nuorodos

1 Микульскене А. Микромицеты-биодеструкторы растительных остатков в окультуренных почвах Литовской ССР: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1986. – 23 с.

2 Лугаускас А. Ю., Микульскене А. И., Шляужене Д. Ю. Каталог микромицетов-биодеструкторов полимерных материалов. Биологические повреждения. – Москва:, 1987. – 340 с.