Movšovičius Jokūbas* (Mowszowicz Jakub)

Gimė 1901 m. gruodžio 5 d. Vilniuje. 1923 m. baigė Adomo Mickevičiaus gimnaziją Vilniuje. 1931 m. baigė Stepono Batoro universiteto Matematikos-gamtos fakultetą, įgijo filosofijos magistro laipsnį.

1932–1934 m. dirbo mokytoju Vilniaus gimnazijoje ir neetatiniu asistentu Stepono Batoro universiteto Bendrosios botanikos katedroje. 1936 m. – Stepono Batoro universiteto Bendrosios botanikos katedros lektorius, 1939 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos katedros darbuotojas. 1944 m. – Vilniaus universiteto Geobotanikos katedros docentas. 1945 m. išvyko iš Lietuvos, dirbo Lodzės universitete. 1936 m. apgynė daktaro disertaciją „Flora Wileńszczyzny“ (Vilniaus krašto flora), kurios pirmoji dalis buvo publikuota Stepono Batoro universiteto leidžiamame žurnale „Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydzial nauk matematycznych i przyrodniczych“1. Disertaciniame darbe pateikė Panerių kalvų bei kitų Vilniaus apylinkių floros ir augalijos tyrimų duomenis.

1957–1959 m. publikavo trijų tomų veikalą „Conspectus Florae Vilnensis“2.

Mirė 1983 m. gruodžio 18 d. Lodzėje.

Šaltiniai

Klimavičiūtė J. 2002. Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919–1943 m. – Vilnius.

Nuorodos

1 Mowszowicz J. 1937. Flora i zespoły Gór Ponarskich i ich najbliższych okolic. – Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydzial nauk matematycznych i przyrodniczych 11: 273–283; Mowszowicz J., 1938. Flora i zespoły Gór Ponarskich i ich najbliższych okolic. – Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydzial nauk matematycznych i przyrodniczych 13: 367–411.

2 Mowszowicz J. Conspectus Florae Vilnensis. – Lodz, 1957–1959.