Pakalnis Romas

Gimė 1941 m. sausio 4 d. Kirklių kaime (Utenos r.). 1958 m. baigė Vilniaus miškų technikumą. 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. 1963 m. – Radviliškio miškų ūkio Šeduvos girininkijos technikas, 1963–1964 m. – Radviliškio miškų ūkio Radvilonių girininkijos girininkas, 1965–1966 m. – Jonavos miškų ūkio Miško ruošos punkto vadovas, 1966–1970 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1970–1974 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1974–2010 m. – Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, 1981–2010  m. – Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas, 1984–1989 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui, 1989–2002 m. – Botanikos instituto direktorius. 2010–2012 m. – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojas, nuo 2012 m. – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Svarbesniųjų ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologinio optimumo tyrimai“1. 1971 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pagrįsti biologiniai ežeringo kraštovaizdžio ekologinio optimizavimo principai, nustatyti svarbesniųjų ežeringo kraštovaizdžio komponentų pokyčiai, vykstantys keičiantis arba dirbtinai keičiant ežerų vandens lygį, išskirtos paežerių sumedėjusių augalų teigiamo ir neigiamo pokyčių zonos, nustatyti paežerių pelkių slūgimo intensyvumo rodikliai, apibūdintos galimybės naudoti pramonės reikmėms svarbiausiųjų Utenos rajono ežerų vandens išteklius ir apibrėžti vandens lygio reguliavimo galimybes limituojantys veiksniai bei ežeringo kraštovaizdžio apsaugos priemonės.

Dirbo ekologijos, botanikos, aplinkosaugos ir gamtosaugos srityse. Išspausdino daugiau kaip 220 mokslinių, 70 mokslo populiarinimo straipsnių.

Su bendraautoriais publikavo ir redagavo knygas: „Siūlymai Lietuvos kraštovaizdžiui formuoti“2,  „Индикация природных процессов и среды “3, „Lietuvos respublikinė programa „Žmogus ir biosfera“ (MAB)“4, „Augalai ir žmogus: Straipsnių rinkinys“5, „Формирование растительного покрова при оптимизации ландшафта“6, „Agrarinio kraštovaizdžio ekologinis optimizavimas“7, „Lietuvos TSR gamtos apsauga: Straipsnių rinkinys“8, „Lietuvos augalijos apsaugos pagrindai“9, „Gamtos apsauga“10, „Lietuvos švietimo koncepcija“11, „Medžiai senoliai Lietuvoje“12, „Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės“13, „Kraštovaizdžio politikos ištakos“14, „Kraštovaizdžio ekologija“15.

Vadovavo dešimties mokslų daktaro ir kandidato disertacijų parengimui.

1968–2010 m. dalyvavo periodiškai rengiamose mokslinėse ekspedicijose Latvijoje ir Estijoje, 1981 m. – ekspedicijose Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Rusijoje, Vokietijoje, Estijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Latvijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, JAV, Slovėnijoje, Austrijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje, Tunise, Australijoje, Prancūzijoje, Suomijoje.

1996 m. stažavosi Kalmaro universitete ir Umėjaus universitete, 2002 m. – Jungtinių Tautų kursuose Salonikuose.

Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė socialinę ekologiją, kraštovaizdžio ekologiją, Šiaulių universitete – kraštovaizdžio ekologiją ir kursą „Darnus vystymas“. 1977 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslo vardas, 1993 m. nostrifikuotas Lietuvos mokslo taryboje.

1996 m. paskirta dr. Valdo Adamkaus premija už darbus aplinkosaugos ir švietimo srityse, 2000 m. –Vilniaus m. savivaldybės šv. Kristoforo prizas už nuopelnus mokslui, 2001 m. – Žaliųjų judėjimo „Žaliojo angelo“ prizas už gamtosaugos ir aplinkosaugos darbus, 2000 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2001 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-tojo laipsnio ordinas už nuopelnus Lietuvos valstybei, 2011 m. – Vilniaus m. savivaldybės ir Visuomeninės tarybos medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. 2009 m. suteiktas Sudeikių piliečio garbės vardas.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, Lietuvos Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys, Uteniškių klubo „Indraja“ valdybos narys, prie Vilniaus miesto tarybos veikiančios Aplinkosaugos komisijos narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos botanikų draugijos narys, nuo 1989 m. – prezidentas. Sambūrio „Patirtis“ narys, nuo 2013 pirmininkas.

Buvęs Lietuvos kraštovaizdžio ekologų draugijos narys, Valstybinės aplinkos monitoringo programos priežiūros komisijos narys, Lietuvos gamtos apsaugos draugijos narys, Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininkas, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys, Gamtosaugos politikos klubo pirmininkas, E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas, Tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto mokslinis sekretorius, Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininko pavaduotojas ir pirmininkas, Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys ir pirmininkas.

Mokslo žurnalo „Botanica Lithuanica“ steigėjas, 1995–2011 m. buvo vyriausiasis redaktorius, 1996–2006 m. – mokslo žurnalo „Ekologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, žurnalo „Mokslas ir technika“, laikraščio „Žaliasis pasaulis“ redkolegijos narys.

Dalyvavo vykdant Ignalinos AE, Jūrų perkėlos, Kruonio HAE, Jonavos „Azoto“, Klaipėdos naftos terminalo, Vilniaus bendrojo plano, Kuršių nerijos nacionalinio parko bendrojo plano, naftos verslovės D-6 ir kt. projektų ekspertizes. Dirbo rengiant Nepriklausomos Lietuvos aplinkos teisės pagrindus: Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Aplinkos monitoringo ir kt. įstatymų projektus. Dalyvavo rengiant Nepriklausomos Lietuvos švietimo reformos koncepciją ir bendrąsias programas.

Nuorodos

1 Пакальнис Р. Исследование динамики и экологического оптимума некоторых компонентов озерного ландшафта: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1971. – 25 с.

2 Eringis K., Budriūnas A.R., Pakalnis R., Prėskienis J. Siūlymai Lietuvos kraštovaizdžiui formuoti. – Vilnius, 1972. – 23 p.

3 Янкявичюс К. (отв. ред.), pед. коллегия. Индикация природных процессов и среды: Материалы респ. конф., 7–8 окт. 1976 г. – Вильнюс : [б. и.], 1976. – 152 с.

4 Kairiūkštis L., Ėringis K. (red.). Lietuvos respublikinė programa „Žmogus ir biosfera“ (MAB). – Vilnius, 1977. – 80 p.

5 Butkus V., Ėringis K. (red.) ir kt. Augalai ir žmogus: Straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1978. – 136 p.

6 Эрингис К. (отв. науч. ред.) и др. Формирование растительного покрова при оптимизации ландшафта = Vegetative cover formation by landscape optimization : Материалы второй всесоюз. школы. – Вильнюс, 1979. – 206 с.

7 Контримавичюс В., Паулюкявичюс Г., Пакальнис Р., Соколов В. Е. (отв. ред.) и др. Экологическая оптимизация агроландшафта. – Москва, 1987. – 239 с.

8 Pakalnis R. (ats. red.). Lietuvos TSR gamtos apsauga: Straipsnių rinkinys. – Vilnius, Mokslas. 1980. – 211 p.

9 Янкявичене Р., Пакальнис Р. (отв. ред.), Лякавичюс А. и др. Основы охраны растительного покрова Литовской ССР. – Вильнюс, 1986. – 257 с.

10 Gajauskaitė R., Pakalnis R. ir kt. Gamtos apsauga. – Vilnius, 1988. – 249 p.

11 Lukšienė M., Pakalnis R. ir kt. Lietuvos švietimo koncepcija. – Vilnius, 1992. – 52 p.

12 Pakalnis R., Letukaitė D. Medžiai senoliai Lietuvoje. – Kaunas, 2005 – 132 p.

13 Pakalnis R. Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės. – Vilnius, 2005. – 64 p.

14 Ėringis K., Pakalnis R. (sud.). Kraštovaizdžio politikos ištakos. – Vilnius, 2005. – 192 p.

15 Pakalnis R., Venckus Z. Kraštovaizdžio ekologija. – Šiauliai, 2012. – 212 p.