Pancekauskienė (Tracevičiūtė) Danguolė

 

Gimė 1943 m. balandžio 26 d. Švenčionyse. 1960 m. baigė Švenčionių pirmąją vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1960–1961 m. – Švenčionių vaistažolių perdirbimo fabriko darbininkė, 1961–1962 m. – Eksperimentinės laboratorijos technikė-laborantė. 1964–1965 m. – Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto Hidrobiologijos laboratorijos, Parazitologijos laboratorijos vyr. laborantė.

1968 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalinių resursų sektoriaus vyr. laborantė, 1969–1971 m. – Švenčionių vaistažolių farmacijos fabriko Technikinės kontrolės skyriaus inžinierė-chemikė, 1971–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1974–1988 m. – Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1988–1992 m. – Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos mokslinė bendradarbė. 1992–2005 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

1987 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Gruntinių vandenų ir kitų ekologinių faktorių kitimo įtaka pakeistų ekosistemų agrocenozių pagrindinių komponentų dinamikai ir cheminei sudėčiai“1. 1987 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nustatė agroekosistemų formavimo galimybes, plačiame diapazone kintant ekologinėms sąlygoms: svyruojant gruntinio vandens lygiui, praturtinus durpinius dirvožemius smėlio ir molio priemaišomis, naudojant saugomų pelkių buferines zonas. Nustatė kintančių ekologinių sąlygų įtaką pievų agrocenozių derlingumui, rūšių sudėčiai ir cheminėms charakteristikoms. Parodė didelį nendrinio dryžučio (Phalaroides arundinacea (L) Rauschert) adaptyvumą kintančiose dirvožemio drėgmės sąlygose. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Išspausdino daugiau nei 40 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Aukštaitijos tarpkalvių mikrobaseino hidrologinio ir ekologinio modelio metmenys“2, „Nusausintų pažeistų pelkių atkūrimas ir apsauga. Rekomendacijos“3.

1980, 1984 m. dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Estijoje, Baltarusijoje, 1981 m. – Ukrainoje, 1986 m. – Latvijoje.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, Armėnijoje. 1988 m. stažavosi Lenkijos MA Turvės bandymo stotyje.

Buvo Gamtos apsaugos, Lietuvos botanikų draugijų narė, Lietuvos kraštovaizdžio ekologijos draugijos narė ir sekretorė.

Mirė 2005 m. rugpjūčio 27 d. Palaidota Vilniuje, Saltoniškių kapinėse.

Po mirties išleista jos poezijos knyga „Sielos šauksmas“4.

Nuorodos

1 Панцекаускене Д. Влияние колебания грунтовых вод и других экологических факторов на динамику и химический состав основных компонентов агроценозов измененных экосистем : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Москва, 1987. – 22 с.

2 Eringis K., Pancekauskienė D. Aukštaitijos tarpkalvių mikrobaseino hidrologinio ir ekologinio modelio metmenys: 209. – Vilnius, 1980. – 209 p.

3 Eringis K., Pancekauskienė D., Pakalnis R. Nusausintų pažeistų pelkių atkūrimas ir apsauga. Rekomendacijos. – Vilnius, 1997. – 24 p.

4 Pancekauskienė D. Sielos šauksmas. – Vilnius, 2006. – 54 p.