Pocienė (Palūševičiūtė) Česlova

 

Gimė 1928 m. liepos 9 d. Laužėnų kaime (Švenčionėlių r.). 1946 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą. 1952 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės specialybę.

1951–1952 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros vyresnioji laborantė, 1952–1953 m. – Botanikos katedros vyresnioji laborantė, 1953–1967 m. – asistentė, 1967–1990 m. – Botanikos ir genetikos katedros dėstytoja, 1990–1993 m. – vyr. dėstytoja, docentė, 1988–1993 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1970 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos vyraujančių dirvožemių tipų dumbliai“1. 1970 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Dirbo dumblių, mikroskopinių grybų tyrimų srityje. Išspausdino per 36 mokslinius straipsnius. Publikavo mokomąją priemonę „Algologijos praktikos darbai“2.

1973 m. stažavosi Kirovo žemdirbystės institute. 1984 m. – Kijevo valstybinio universiteto Žemesniųjų augalų sistematikos katedroje.

Vilniaus universitete vedė botanikos laboratorinius darbus, didžiąją specialiąją praktiką, mokomąsias ir gamybines praktikas, skaitė botanikos, algologijos, virusologijos kursus, mikologijos spec. kursą.

1991 m. Vilniaus universitetas suteikė docento pedagoginį mokslo vardą.

Lietuvos botanikų, Žinijos draugijų narė.

Nuorodos

1 Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1970. – 24 с.

2 Pocienė Č. Algologijos praktikos darbai. – Vilnius, 1987. – 101 p.