Prijalgauskienė Aleksandra

Gimė 1924 m. kovo 1 d. Nevarėnuose (Telšių aps.). 1956 m. baigė Šilutės darbo vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Klaipėdos medicinos mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės botanikės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1974–1977 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų mutagenezės laboratorijos vyresnioji laborantė. 1977–1978 m. – inžinierė, 1978–1982 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, neakivaizdinė aspirantė, 1982–1991 m. – Genetikos laboratorijos ir Ląstelių inžinerijos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1989 m. Lietuvos MA Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Ultravioletu indukuotų DNR ir chromosomų pažeidimų modifikacija ir fotoreaktyvacija miežių ląstelėse“1. 1990 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Dirbo augalų genetinių tyrimų srityje. Publikavo keletą mokslinių straipsnių.

Lietuvos genetikų ir selekcininkų, Žinijos draugijų narė.

Nuorodos

1 Приялгаускене А. Индукция, модификация и фотореактивация повреждений ДНК, хромосом в проростках ячменя, облученных ультрафиолетовым светом : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1989. – 20 с.