Proscevičius Juozas

 

Gimė 1953 m. gruodžio 7 d. Kiršnos kaime (Lazdijų r.). 1971 m. baigė Žagarės K. Didžiulio vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologo genetiko ir selekcininko, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę.

1976–1978 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių tyrimo probleminės laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1978–1981 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1981–1987 m. – Mikroorganizmų genetikos ir augalų mutagenezės laboratorijos vyresnysis laborantas, 1987–1989 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1989–1991 m. – Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1991–2010 m. – Botanikos instituto Ląstelių inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas. 1994–1997 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto vyresnysis asistentas, 1997–2009 m. – docentas, nuo 2009 m. – profesorius.

1988 m. Leningrado valstybiniame A. Ždanovo universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Mielių sacharomicetų mutantai su padidintu bakterinio transpozono Tn5 insercijų išpjovimo dažnumu“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe įrodė galimybę mutacijų pagalba padidinti bakterinio transpozono Tn5 insercijų išpjovimo dažnumą mielėse.

2009 m. Vytauto Didžiojo universitete biologijos mokslų krypties komisijos posėdyje apgynė habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgą „Paveldimosios informacijos įterpimo į naujai konstruojamą augalų genomą galimybių vertinimas“.

Dirba augalų genetikos ir biotechnologijos tyrimų srityje. Tiria augalų tarprūšinės izoliacijos genetinį mechanizmą ir skirtingų rūšių paveldimosios informacijos suderinamumą tarprūšiniuose hibriduose. Išspausdino apie 60 mokslinių straipsnių. Publikavo metodinius leidinius: „Genetika: geno prigimtis“2, „Genetika: kartų kaita ir genų paveldėjimas“3, „Genetika. Mutacijos“4.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Rusijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Ukrainoje.

1977 m. stažavosi SSRS MA Molekulinės biologijos ir genetikos institute, 1993–1994 m. – Švedijos žemės ūkio universiteto Genetikos centre, 2004 m. dirbo Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Biotechnologijos ir GMO laboratorijoje.

Lietuvos edukologijos universitete dėstė ir dėsto bendrąją genetiką, ekologinę genetiką, molekulinę biologiją, makromolekulių funkcijas organizme.

1997 m. suteiktas Vilniaus pedagoginio universiteto docento pedagoginis vardas.

Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos narys.

Buvo GMO komiteto prie Aplinkos ministerijos ekspertas, GMO valdymo priežiūros komiteto prie Aplinkos ministerijos narys.

Nuorodos

1 Просцявичюс Ю. Мутанты дрожжей-сахаромицетов с повышенной частотой вырезания инсерций бактериального транспозона Т5: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Ленинград, 1988. – 14 с.

2 Proscevičius J. Genetika: geno prigimtis. – Vilnius, 2006. – 59 p.

3 Proscevičius J. Genetika: kartų kaita ir genų paveldėjimas. – Vilnius, 2011. – 97 p.

4 Proscevičius J. Genetika. Mutacijos. – Vilnius, 2016. – 37 p.