Sinkevičienė (Vaitkevičiūtė) Zofija

Gimė 1955 m. spalio 11 d. Ramošiškių kaime (Trakų r.). 1973 m. baigė Onuškio vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1978–1982 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vyr. laborantė, 1986–1992 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1992–1994 m. – mokslinė bendradarbė, 1994–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos vidutinių ir mažųjų upių augalijos charakteristika“1.1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe, remdamasi 1170-ies augalų bendrijų iš 50-ies upių aprašymais, atliko upių augalijos klasifikaciją pagal Braun-Blanquet sistemą. Pateikė floristinę ir ekologinę charakteristiką 26-ių asociacijos rango ir 2-jų neapibrėžto rango bendrijų, priklausančių 7-ioms sąjungoms, 3-ims eilėms, 3-jose augalijos klasėse. Viena asociacija aprašyta pirmą kartą, septynios – pirmą kartą Lietuvoje.

Išspausdino virš 20 mokslinių ir nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Aukštadvario apylinkių augmenija“2, „Lietuvos augalija. Pievos“3, „Baltijos šalių flora“ 2 ir 3 tomus4, „Lietuvos raudonoji knyga“5, „Lietuvos raudonoji knyga“6, „Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos“7, „Europinės svarbos buveinės Lietuvoje“8, „Charophytes of the Baltic Sea“9, „Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe“10, „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas“11, „Pūslėtosios aldrūnės (Aldrovanda vesiculosa) apsaugos planas“12, „Lietuvos griežtai saugomos rūšys“13, „Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos. Žinduoliai, žuvys, varliagyviai, ropliai, moliuskai, vabzdžiai ir augalai“14.

Vadovavo vieno disertacinio darbo parengimui.

1998 ir 2001 m. stažavosi Greifsvaldo universitete, 2002 m. – Kopenhagos universitete, 2011 m. – Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Makedonijoje, Argentinoje, Kazachstane.

Vilniaus universitete dėstė kursą „Vandens augalų tyrimų metodai“.

Tarptautinės maurabragūnų tyrinėtojų draugijos narė.

Daugiau kaip 50 straipsnelių daugiatomiame leidinyje „Visuotinė Lietuvos enciklopedija“ autorė.

Nuorodos

1 Синкявичене З. Характеристика растительности средних и малых рек Литвы = Lietuvos vidutinių ir mažųjų upių augalijos charakteristika : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1992. – 28 p.

2 Balevičienė J., Biveinis A., Gudžinskas Z., Jukonienė I., Krupickas R., Lazdauskaitė Ž., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Venckus Z. Aukštadvario apylinkių augmenija. – Vilnius, 1994. – 294 p.

3 Balevičienė J., Kizienė B., Lazdauskaitė Ž., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Tučienė A., Venckus Z. Lietuvos augalija. Pievos. – Kaunas–Vilnius, 1998. – 269 p.

4 Lietuvos bendraautoriai: Balevičienė J., Butkus V., Gudžinskas Z., Jankevičienė R., Kizienė B., Lapelė M., Lazdauskaitė Ž., Lekavičius A., Murkaitė R., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Stancevičius A., Tučienė A. Flora of the Baltic Countries, Volume 2: Compendium of Vascular Plants [English / Russian].  – Tartu, 1996. – 372 p. Lietuvos bendraautoriai: Balevičienė J., Gudžinskas Z., Jankevičienė R., Jurkuvienė M., Kizienė B., Lazdauskaitė Ž., Lekavičius A., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Ryla M., Sinkevičienė Z. (red. Kuusk V., Tabaka L., Jankevičienė R.). Flora of the Baltic Countries, Volume 3: Compendium of Vascular Plants [English / Russian]. – Tartu, 2003. – 405 p. (rusų, anglų k.).

5 Lietuvos raudonoji knyga. – Vilnius, 1992. – 364 p.

6 Rašomavičius V. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. – Vilnius, 2007. – 799 p.

7 Balevičienė J., Balevičius A., Grigaitė O., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Stankevičiūtė J. Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos. – Vilnius, 2000. – 153 p.

8 Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Balsevičius A., Čiuplys R., Patalauskaitė D., Olenin S., Daunys D. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. – Vilnius, 2001. – 138 p.

9 Anderson J., Blindow I. (ed.), Blumel C., Dekere Z., Garniel A., Henricson C., Koistinen M., Kuster A., Mannschreck B., Martin G., Mathiesen L., Munsterhjelm R., Nielsen R., Schneider S., Schubert H. (ed.), Schubert M., Sinkeviciene Z., Torn K., Urbaniak J., Zhakova L. Charophytes of the Baltic Sea. – Gantner Verlag, 2003. – 326 p. (anglų k.).

10 Lietuvos bendraautoriai: Čiuplys R., Jukonienė, I., Karpavičienė B., Iršėnaitė R., Kutorga E., Matulevičiūtė D., Rašomavičius V., Ryla M., Sinkevičienė Z., Stankevičiūtė J., Stončius D. Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. – Łódź, 2005. – 204 p.

11 Balsevičius A., Čiuplys R., Jukonienė I., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Rašomavičius V. (red.), Sinkevičienė Z., Uselis V. EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas. – Vilnius, 2012.

12 Sinkevičienė Z., Gudžinskas Z. Pūslėtosios aldrūnės (Aldrovanda vesiculosa) apsaugos planas. – Vilnius, 2012. 10.

13 Baranauskas K., Dagys M., Gudžinskas Z., Iršėnaitė R., Ivinskis P., Jukonienė I., Juškaitis R., Kesminas V., Kutorga E., Matulevičiūtė D., Motiejūnaitė J., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Rimšaitė J., Sinkevičienė Z., Uogintas D. „Lietuvos griežtai saugomos rūšys“. Vilnius, 2015. – 111p.

14 Balčiauskas L., Baranauskas K., Ferenca R., Gudžinskas Z., Gurskas A., Ivinskis P., Kesminas V., Ložys L., Rimšaitė J. (sud.), Sinkevičienė Z., Staponkus R., Steponėnas A., Trakimas G., Virbickas T. Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos. Žinduoliai, žuvys, varliagyviai, ropliai, moliuskai, vabzdžiai ir augalai. Vilnius, Gamtos tyrimų centras ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. – Vilnius, 2016. – 404 p.