Slavėnas Jonas

 

Gimė 1928 m. kovo 14 d. Marijampolėje. 1945 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono berniukų gimnaziją. 1951 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos fakultetą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikaciją.

1951–1954 m. – Klaipėdos 1-osios vid. mokyklos direktorius, 1954–1957 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantas, 1957–1959 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1959–1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1969–1978 m. – Augalų mutagenezės laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis ir vadovas, 1978–1980 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1980–1981 m. – Botanikos instituto Mokslinės informacijos grupės vadovas, 1981–1992 m. – Informacinio-patentinio sektoriaus vadovas, 1992 m. – Ląstelių inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1958 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Sinapis alba L. ir Brassica juncea L. fitoncidų dinamika ir jų biologinė reikšmė“1. 1958 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe apibendrino dviejų plačiai kultivuojamų Cruciferae šeimos eterinių aliejinių augalų – Sinapis alba L. ir Brassica juncea – fitoncidų tyrimus. Nustatė fitoncidų dinamiką paminėtų augalų organuose vegetacijos periodo eigoje, išaiškino jų cheminę prigimtį, biosintezės bei susikaupimo atskirose augalų dalyse priklausomybę nuo aplinkos faktorių. Ištyrė į aplinką išskiriamų fitoncidų poveikį kitiems biologiniams objektams. Išryškino fitoncidų biologinę reikšmę ir jų praktinio panaudojimo aspektus. Išspausdino apie 120 mokslinių ir populiarių straipsnių. Publikavo pažintinę knygelę „Fitoncidai ir jų reikšmė“2.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

1959 m. stažavosi SSRS MA Botanikos institute, 1960 m. – Leningrado valst. universiteto Botanikos katedroje, 1962 ir 1975 m. – SSRS MA Augalų fiziologijos institute, 1965 m. – Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo v. universiteto Gamtos fakulteto Biochemijos katedroje, 1970 m. – SSRS MA Biochemijos institute, 1973 m. – SSRS Maskvos MA Cheminės fizikos institute, 1975 m. – SSRS Timiriazevo v. ŽŪMA Taikomosios molekulinės biologijos ir genetikos institute.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė bendrąją biologiją, augalų fiziologiją.

Vadovavo devynių disertacinių darbų parengimui.

1961 m. suteiktas augalų fiziologijos specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas.

Buvo Visasąjunginės botanikų, Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų, Visasąjunginės Vavilovo genetikų, „Žinijos“ draugijų narys.

Buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokslinės tarybos moksliniams laipsniams teikti narys, Lietuvos MA Botanikos instituto mokslinės tarybos narys, patentinės-licencinės tarybos pirmininko pavaduotojas, mokslinių publikacijų ekspertų komisijos narys.

Nuorodos

1 Славенас И. Динамика и биологическая роль фитонцидов Sinapis alba L. и Brassica jungea L.: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1958. – 29 с.

2 Slavėnas J. Fitoncidai ir jų reikšmė. – Vilnius, 1960. – 56 p.