Smaliukas Domas

 

Gimė 1936 m. liepos 28 d. Švendubrės kaime (Varėnos r.). 1954 m. baigė Druskininkų vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo biologijos, chemijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę.

1958–1959 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros vyr. laborantas, 1959–1960 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyr. laborantas, 1960–1968 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1968–1979 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1980–1997 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedros docentas ir vedėjas, 1997–2002 m. – profesorius ir vedėjas. 2002–2009 m. – profesorius.

1967 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos TSR gluosniai (Salix L.), jų biologija ir biocheminė charakteristika“1. 1967 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe apibendrino floristinius ir fitocenologinius gluosnių tyrimus. Atliko kai kurių gluosnių rūšių žydėjimo ir derėjimo biologijos tyrimus. Ištyrė taninų kiekį ir jų kokybiškumą, o taip pat jų susikaupimo dėsningumus gluosnių žievėje. Įvertino gluosnių žievės išteklių produktyvumą gamtinėse fitocenozėse.

1996 m. Botanikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Lietuvos gluosniai (Salix L.) taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės savybės ir ištekliai“2.1996 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Išspausdino apie 100 mokslinių straipsnių, tarp kurių 12 darbų biologijos didaktikos klausimais, 65 mokslo populiarinimo straipsnius. Vienas ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Vaistiniai augalai“3, „Lietuvos gluosniai (Salix L.)“4„Lietuvos naudingieji augalai“5, „Lietuvos dendroflora“6, „Biologijos vadovas“7, „Augalijos ir gyvūnijos apsauga Šilutės rajone“8, „Magistro darbas, metodinės rekomendacijos“9.

Vadovavo trijų disertacinių darbų rengimui ir buvo kelių doktorantūros komitetų narys.

1964 m. dalyvavo mokslinėje augalinių išteklių tyrimo ekspedicijoje Uzbekijoje, Kirgizijoje, Turkmėnijoje, 1983 m. – floristinėse ekspedicijose Latvijoje ir Estijoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, vėliau Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė stuomeninių augalų sistematiką, mikologiją ir algologiją, dendrologiją ir ekonominę botaniką.

1980 m. – docentas, nostrifikuotas 1993 m., 1999 m. – profesorius.

Žurnalo „Botanica Lithuanica“ redakcinės kolegijos narys.

Buvo Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto tarybos pirmininku, biomedicinos mokslų atestacijos ir konkursų komisijos pirmininku.

Ilgametis Lietuvos moksleivių biologų olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos MA mišraus choro narys, Vilniaus pedagoginio universiteto kamerinio choro „Ave musica“ narys.

Nuorodos

1 Cмалюкас Д. Ивы (Salix L.) Литовской ССР, их биология и биохимическая характеристика: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1967. – 23 с.

2 Smaliukas D. Lietuvos gluosniai (Salix L.): taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės savybės ir ištekliai : biologija (botanika) : gamtos mokslų habilitacinio darbo santrauka (pagal monografiją). – Vilnius, 1996. – 61 p.

3 Jaskonis J. (red.). Vaistiniai augalai. – Vilnius, 1972. – 432 p.

4 Smaliukas D. Lietuvos gluosniai (Salix L.). –  Vilnius, 1996. – 256 p.

5 Smaliukas D., Lekavičius A., Butkus V., Jaskonis J. Lietuvos naudingieji augalai. – Vilnius, 1982. – 225 p.

6 Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. – Kaunas, 2003. – 576 p.

7 Logminas V., Lekavičius A., Rakauskas P., Smaliukas D. Biologijos vadovas. – Vilnius, 1987. –273 p.

8 Smaliukas D., Balevičienė J., Noreika R., Rimkus R. Augalijos ir gyvūnijos apsauga Šilutės rajone. – Kaunas, 2003. – 40 p.

9 Noreika R., Balevičienė J., Smaliukas D. Magistro darbas, metodinės rekomendacijos. – Vilnius, 1997. – 36 p.