Stackevičienė (Kazėnaitė) Elicija

 

Gimė 1949 m. kovo 5 d. Bikėnų kaime (Ignalinos r.). 1967 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1971 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės specialybę.

1971–1975 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalinių resursų sektoriaus vyr. laborantė, 1975–1980 m. – inžinierė, 1980–1992 m. – vyr. laborantė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1992–1996 m. – Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos asistentė, mokslinė bendradarbė, 1996–2001 m. – vyr. mokslo darbuotoja, 2001–2010 m. – vyr. mokslo darbuotoja ir Eksperimentinės mokslinės bazės vedėja, nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Lauko tyrimų stoties vedėja.

1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų daktaro disertaciją „Mėlynės (Vaccinium myrtillus L.) biologinė ir biocheminė charakteristika Lietuvoje“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pateikė duomenis apie mėlynės paplitimą Lietuvoje, vystymąsi ir derėjimą skirtingose augavietėse, vidurūšinį kintamumą, varietetų uogų ir lapų cheminius skirtumus. Nustatė uogų cheminės sudėties pokyčius joms nokstant. Tyrė vegetatyvinį ir generatyvinį dauginimąsi bei sėjinukų augimą ir vystymąsi.

Dirba ekonomiškai naudingų augalų tyrimo srityje. Išspausdino apie 50 mokslinių, 25 mokslo populiarinimo straipsnius. Su bendraautoriais publikavo knygų: „Plantacinių miškų veisimo, auginimo ir naudojimo rekomendacijos“2, „Šilauogės, bruknės, spanguolės – sode ir ant stalo“3.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje.

Ilgametė Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

Buvo sodininkų žurnalo „Sodo kraitė“ redkolegijos narė.

Dalyvauja sodininkų parodose, mugėse, jose skaito paskaitas.

Nuorodos

1 Стацкявичене Э. Биологическая и биохимическая характеристика черники (Vaccinium myrtillus L.) в Литве : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1992. – 24 c.

2 Lygis V., Matelis A., Stackevičienė E., Šimėnas J. Plantacinių miškų veisimo, auginimo ir naudojimo rekomendacijos. – Vilnius, 2007. – 44 p.

3 Antanaitienė R., Stackevičienė E., Basalykas P. Šilauogės, bruknės, spanguolės – sode ir ant stalo. – Kaunas, 2009. – 119 p.