Trainauskaitė Izabela

Gimė 1930 m. gegužės 24 d. Rakelijos kaime (Seinų apsk.) (Lenkija). 1949 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries v. gimnaziją. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1954–1965 m. – Vilniaus vaikų namų ir mokyklos mokytoja, 1965–1996 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, mokslo darbuotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Maurabragainiai dumbliai ir jų reikšmė Lietuvos TSR vandenyse“1. 1971 m.  suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Maurabragainiai dumbliai ir jų reikšmė Lietuvos TSR vandenyse“. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Dirbo hidrobotanikos srityje. Išspausdino apie 60 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Šiaurinės Kuršių marių dalies planktoninių organizmų vystymosi fiziologiniai ir biocheminiai pagrindai“1, „Lietuvos VRE vandens talpyklos-aušintuvo terminio režimo poveikis hidrobiontams“2, „Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo“3, „Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu“4.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Latvijoje.

Buvo Lietuvos botanikų, Lietuvos hidrobiologų draugijų narė.

Mirė 2003 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.

Nuorodos

1 Трайнаускайте И. Харовые водоросли (Charophyta) в водоемах Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1970. – 22 с.

2 Jankevičius K. (red.) Lietuvos VRE vandens talpyklos-aušintuvo terminio režimo poveikis hidrobiontams.– Vilnius, 1981. –168 p.

3 Jankevičius K. (red.). Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo. – Vilnius, 1987. – 175 p. (rusų k.).

4 Astrauskas A. (red.). Aušintuvo ekosistemos būklė pradiniame Ignalinos AE eksploatacijos periode. – Vilnius, 1992–1993. – 262 p. (rusų k.).