Tučienė (Bagdonaitė) Aleksandra*

Gimė 1923 m. lapkričio 8 d. Ūdekų kaime (Linkuvos vlsč.). 1942 m. baigė Linkuvos gimnaziją. 1949 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1949–1952 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantė, 1952–1958 m. – Botanikos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1958–1980 m. – Floros ir geobotanikos sektoriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1980–1991 m. – Floros ir geobotanikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1955 m. Lietuvos MA Biologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Nemuno žemupio lankų augalija ryšium su užliejamos terasos ekologine analize“1. 1956 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė teritoriją nuo upės Jūros žiočių iki į Nemuną įtekančio upelio Gėgės Pagėgių rajone. Nustatė šios vietovės augalijos sintaksonus – asociacijas, formacijas, nurodė ekologines zonas pagal Šennikov (1935) klasifikaciją. Bendrijų ekologines grupes išskyrė pagal edafinius faktorius. Pateikė rekomendacijas Pagėgių rajono pievų pagerinimui.

Tyrė natūralių Lietuvos pievų augaliją, bendruosius pievų bendrijų pasiskirstymo kraštovaizdyje dėsningumus. Išspausdino daugiau nei 40 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Lietuvos augalija. 1. Pievos“2, „Flora of the Baltic countries. Volume 2: Compendium of Vascular Plants“3. „Lietuvos TSR flora“ veikalo 2, 3, 4, 54 tomų bendraautorė.

Buvo knygų „Anykščių šilelis“5, „Žemapelkių augalija“6, „Rambynas“7 redakcinių kolegijų narė.

Buvo Žinijos draugijos, Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyriaus, Gamtos apsaugos draugijų narė.

Mirė 2003 m. kovo 28 d. Palaidota Vilniuje, Saltoniškių kapinėse.

Šaltiniai

* Matulevičiūtė D. 2003. Aleksandros Tučienės (1923–2003) gyvenimo kelias ir mokslinis palikimas. – Botanica Lithuanica Suppl 5: 109–116.

Nuorodos

1 Багдонайте А. Растительность пойменных лугов низовья р. Немунас в связи с экологическим анализом пойменной терассы: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Вильнюс, 1955. – 20 с.

2 Kizienė B., Lazdauskaitė Ž., Patalauskaitė D., Rašomavičius V. (red.), Sinkevičienė Z., Tučienė A., Venckus Z. Lietuvos augalija. 1. Pievos. – Vilnius, 1998. – 269 p.

3 Kuusk V. (Ed.), Tabaka L. (Ed.), Jankevičienė R. (Ed.). Flora of the Baltic Countries, Volume 2: Compendium of Vascular Plants [English / Russian]. – Tartu, 1996. – 372 p.

4 Minkevičius A. (vyr. red.), Natkevičaitė-Ivanauskienė M. (red.). Lietuvos TSR Flora. – Vilnius, 1961, 1963, 1971, 1976.

5 Lekavičius A. (red.). Anykščių šilelis. – Vilnius, 1979. – 81 p.

6 Balevičius K. (red.). Žemapelkių augalija. – Vilnius, 1984. – 128 p.

7 Lekavičius A. (red.). Rambynas. – Vilnius, 1987. – 80 p.