Botanica Lithuanica , Volume 6, Number 1

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. l3. Chenopodiaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 13. Chenopodiaceae]. – Botanica Lithuanica, 6(l): 3–16
Korniak, T, Rašomavičius, V., Hołdyński, Cz.
Variability of Avena fatua L. in the south-western part of Lithuania [Avena fatua L. įvairavimas Pietvakarių Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 17–22
Andriušaitytė, D., Jukonienė, I.
Jono Pipinio indėlis į Lietuvos briofloros tyrimus [Contribution of Jonas Pipinys to the investigations of bryoflora of Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 23–52
Kupčinskienė, E., Ashenden, T., Bell, S., Williams, G.
Responses of Briza media to acidic pollutants [Briza media atsakas rūgštiems teršalams]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 53–63
Klimavičiūtė, J.
Profesoriaus K. Regelio biografijos ir mokslinės veiklos metmenys [Survey of the biography and scientific activity of Professor C. Regel]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 65–83
Treigienė, A.
Lietuvos gaubtagrybšiai (Coelomycetes). l. Phomopsis (Sacc.) Sacc. gentis [Coelomycetes in Lithuania. 1. The genus Phomopsis (Sacc.) Sacc.]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 85–92
Grigaliūnaitė, B.
Microsphaera russellii on Oxalis in Lithuania [Microsphaera russellii ant Oxalis Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 6(l): 93–96
Jovaišienė, Z., Taluntytė, L.
Septoria linicola Lietuvoje [Septoria linicola in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 97–100
Jukonienė, I.
Tayloria tenuis – nauja Splachnaceae šeimos rūšis Lietuvoje [Tayloria tenuis a tew Splachnaceae species in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 101–104
Vasiliauskas, R.
Impact of stem wounds on radial increment of Norway spruce (Picea abies) [Kamieno pažeidimų įtaka paprastosios eglės (Picea abies)radialiniam prieaugiui]. – Botanica Lithuanica, 6(1): 105–107