Botanica Lithuanica , Volume 6, Number 4

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 16. Rosaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 16. Rosaceae]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 345–364
Kavaliauskas, S.
Influence of ecological conditions of the habitat upon variability of Rubus plicatus [Augimviečių ekologinių sąlygų įtaka Rubus plicatus įvairavimui]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 365–374
Baliuckas, V.
Paprastojo (Quercus robur) ir bekočio (Q. petraea) ąžuolų rūšių introgresija Trako miške [Introgression of pedunculate (Quercus robur) and sessile (Q. petraea) oak species in Trakas forest]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 375–387
Kovėra, T.
Augalų bendrijų išisidėstymo ypatybės vienoje iš Neries upės salų [Peculiarities of plant communities distribution in an island of the Neris river]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 389–400
Labanauskas, V.
Baltijos jūros Lietuvos priekrantės bentoso makrofitų bendrijos [Communities of marine macrophytobenthos along the Lithuanian coastline of the Baltic Sea]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 401–413
Skridaila, A.
Svetimžemių sumedėjusių augalų kelias į Lietuvą: tendencijos ir dėsningumai įvairiais istoriniais laikotarpiais [The way of alien woody plants into Lithuania: tendencies and regularities at different historical periods]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 415–433
Kasparavičius, J.
Influence of some environmental factors on the growth of fruit bodies of chanterelle (Cantharellus cibarius) [Kai kurių aplinkos veiksnių įtaka valgomosios voveraitės (Cantharellus cibarius) vaisiakūnių augimui]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 435–442
Stankevičienė, J.
Vegetation of Lithuanian seacoast sand communities, structure, chorology, and successions [Lietuvos pajūrio smėlynų augalijos strutūra, chorologija, sukcesija]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 443–446
Motiejūnaitė, J.
Ketvirtasis tarptautinis lichenologų simpoziumas [The fourth international symposium of lichenologists]. – Botanica Lithuanica, 6(4): 447–448