Botanica Lithuanica , Volume 15, Number 3

Anisimovienė, N., Jodinskienė, M., Mockevičiūtė, R.
ubcellular compartmentation of indole-3-acetic acid perception sites [Subląstelinė indolil-3-acto rūgšties percepcijos vietų lokalizacija]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 151–158
Darginavičienė, J., Jurkonienė, S.
Peculiarities of IAA signal transduction in IAA-dependent plant growth processes [IAR signalo transdukcijos ypatybės vykstant IAR reguliuojamiems augimo procesams]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 159–167
Miliuvienė, L., Gavelienė, V., Jurevičius, J., Kazlauskienė, D., Pakalniškytė, L.
Embryogenesis, morphogenesis and productivity regulation in different rape (Brassica napus) varieties [Skirtingų veislių rapsų (Brassica napus) embriogenezės, morfogenezės ir produktyvumo reguliavimas]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 169–179
Raklevičienė, D., Švegždienė, D., Losinska, R.
Gravity and monochromatic light effects on tropistic and morphogenetic responses of Lepidium sativum leaves [Gravitacijos ir monochromatinės šviesos įtaka Lepidium sativum lapų tropinėms ir morfogenetinėms reakcijoms]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 181–187
Švegždienė, D., Raklevičienė, D., Koryznienė, D.
Gravity-dependent movement of amyloplasts along gravisensing cells of Lepidium sativum hypocotyls [Sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum) hipokotilių amiloplastų judėjimo išilgai gravisensorinių ląstelių priklausomybė nuo gravitacijos]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 189–195
Proscevičius, J., Rančelienė, V., Strikulytė, L.
Interspecific hybridization in the genus Lilium and overcoming barriers of reproductive isolation [Lelijos (Lilium) genties augalų tarprūšinė hibridizacija ir reprodukcinės izoliacijos barjerų šalinimas]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 197–202
Vyšniauskienė, R., Rančelienė, V., Jančys, Z., Kemežienė, I.
Effect of ultraviolet A radiation on Crepis capillaris plants and activity of superoxide dismutase [Ultravioletinės A spinduliuotės poveikis Crepis capillaris augalams ir superoksido dismutazės aktyvumui]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 203–207
Melvydas, V., Servienė, E., Kondratienė, L., Černyšova, O.
Diversity of Saccharomyces cerevisiae killer strains in Lithuania [Saccharomyces cerevisiae mielių biocidinių kamienų paplitimas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 209–215
Melvydas, V., Gedminienė, G., Čapukoitienė, B., Pilevičienė, S., Lebionka, A.
Investigation of killer and adhesive properties of new microorganisms originated from Lithuania and Polar Ural [Naujų mikroorganizmų, rastų Lietuvoje ir Poliariniame Urale, biocidinių ir adhezinių savybių tyrimas]. – Botanica Lithuanica, 15(3): 217–223