Baltica


Baltica (naujas tinklalapis)

BALTICA yra tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo leidinys, skirtas geomoklsų (geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, okeanologijos) problemoms spręsti. Žurnale spausdinami įvairių šalių tyrėjų straipsniai, tačiau prioritetas teikiamas publikacijoms iš Baltijos jūros regiono. Žurnalas (pradžioje – metraštis) įsteigtas 1961 m. akad. Vytauto Gudelio iniciatyva. 1993–2018 m. šio leidinio vyr. redaktoriumi buvo akad. Algimantas Grigelis. Sparti mokslo žinių apie Žemę ir Baltijos šalių bei jūros tyrimų raida lėmė tai, kad 2004 m. metraštis buvo pertvarkytas į žurnalą, o jo programa susieta su Baltijos šalių geologijos mokslo problemomis, svarbų dėmesį teikiant Baltijos jūros geologijos istorijai, kvartero geologijai, klimato kaitai, paleogeografijai, aplinkos geologijai, stratigrafijai, tektonikai, sedimentologijai, paviršiniams procesams, pabrėžiant modernios tyrimų technikos, metodologijos ir standartų svarbą. Dabartinę BALTICA žurnalo struktūrą sudaro originalūs mokslo tiriamieji straipsniai, trumpi pranešimai (apžvalgos, recenzijos), informacija, bibliografija. Žurnalas leidžiamas anglų kalba du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) kaip atviros prieigos internetinis leidinys, taip pat spausdinamas ir jo popierinis variantas. BALTICA referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse (žiūr. informaciją angl. k.). 2020 m. žurnalo svorio koeficientas (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenį bazėje buvo 0.469, o 5-ių metų (2016–2020) – 0, 563. BALTICA žurnalas bei atskiri straipsniai žymimi ©Baltica teisių apsaugos ženklu. Leidinio adresas internete: https://baltica.gamtc.lt/lt

Straipsnius publikavimui galima pateikti per automatinio priėmimo sistemą (https://baltica.gamtc.lt/lt/new-order), arba siunčiant į žurnalo elektroninį paštą (balticajournal@gamtc.lt); reikalavimai publikacijoms: Information to Authors

Žurnalo BALTICA leidyba iki 2022-12-31 finansuojama pagal 2022-06-21 Jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslų akademija Nr. S22-26.

 

Prof. dr. Albertas Bitinas

Vyriausiasis redaktorius, BALTICA

 

ĮSPĖJIMAS! Atkreipiame dėmesį, kad internetinėje erdvėje vis dar pasitaiko mokslo žurnalų piratinių svetainių, tarp jų nutaikytų ir į BALTICA žurnalą. Venkite ir perspėkite kitus – šis BALTICA žurnalo vardu prisidengęs internetinis puslapis yra piratinis: http://www.balticajournal.com/submit.html

* * * * *

WARNING! Please note that pirated websites of scientific journals, including those targeting BALTICA journal, are still present in the Internet. This website, under the cover of BALTICA journal, is pirated: http://www.balticajournal.com/submit.html

BALTICA is an international periodical peer-reviewed journal on various Earth sciences issues (geology, physical geography, palaeontology, oceanology). The papers from different countries are accepted, but the Baltic region and the Baltic Sea problems are the priorities of the journal. This edition as a Yearbook was established in 1961 by initiative of Academician Vytautas Gudelis. Since 1993 until 2018, an Editor-in-Chief of the journal was Academician Algimantas Grigelis. The rapid development of scientific knowledge about the Earth, the Baltic States and the Baltic Sea predestined that in 2004 the Yearbook has been transformed into a journal. The particular emphasis is given to Quaternary geology, climate changes and development of ecosystems, palaeogeography, environmental geology, as well as stratigraphy, tectonics, sedimentology and surface processes with relevance to the geological history of the Baltic Sea and land areas. Journal emphasizes modern techniques, methodology and standards. The current journal structure comprises original research articles, short reviews, information, and bibliography. BALTICA is published biannually (in June and December), the journal and the individual articles are marked with the ©Baltica Copyright.

In 2008, the edition was ranked in ISI Thomson Reuters Web on Science list; in 2013, the journal got Cite Factor (Academic Scientific Journals) index (Key Factor 26); since 2012 published papers are registered by DOI (Digital Object Identifier) code system, prefix is 10/5200; since 2010 is taking part in the iThenticate (CrossCheck) programme; in 2014 became a member of CrossRef Association.

BALTICA is currently indexed and abstracted in the following: Clarivate Analytics Web of Science, Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition; Elsevier Bibliographic Databases: SCOPUS, GEOBASE; EBSCOhost: Current Abstracts, TOC Premier; GeoRef; VINITI RAN; Bibliography and Index of Geology; Current Geographical Publications; GeoArchive; GeoSearch; Petroleum Abstracts; Ulrich’s; DOAJ (Directory of Open Access Journals); Excellence in Research for Australia (ERA) 2012 Journal List (ERA ID 34580); CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals) 2013; Index Copernicus Journals 2014.

Clarivate Analytics Web of Science 2020-year Impact Factor: 0.469; 5-years (2016–2020) Impact Factor: 0.653

BALTICA’s volumes published can be found on the following websites: Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://www.doaj.org; EBSCO Publishing, Inc. http://www.epnet.com; http://doi.org/10.5200/baltica

The language of the journal is English (U. K.). Manuscripts submitted to BALTICA should be written in accordance with the Information to Authors. Submission of the manuscripts are available via Automatic Submission System or can be addressed directly to the journal e-mail: balticajournal@gamtc.lt

Open Access to this edition on the Internet (online) is free and non-commercial by address:

https://baltica.gamtc.lt/en

ISSN code of print-version is 0067-3064; of electronic version e-ISSN code is 1648-858X.

 

Prof. Dr. Albertas BITINAS

Editor-in-Chief, BALTICA