Darius Valūnas

Vardas Pavardė  Darius Valūnas

Mokslo šaka, kryptis Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

Vadovas: prof. habil.dr. Jonas Mažeika

Konsultantas: dr. Rūtilė Pukienė, dr. Miglė Stančikaitė

Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 - 2024-12-20

Disertacijos tema: Medžių rievių anglies izotopinė sudėtis – klimato variacijų ir antropogeninio poveikio pėdsakai Baltijos jūros regione

 

Trumpas aprašymas: Stabilių anglies izotopų kiekio Baltijos regione augančių medžių rievėse koreliacijos su klimatiniais ir antropogeninio poveikio veiksniais paieškos

Uždaviniai:

  1. stabilių anglies izotopų diskriminacijos matavimas skirtingose augavietėse surinktuose mėginiuose;
  2. stabilių anglies izotopų diskriminacijos kaitos medžių vegetacinio laikotarpio metu matavimai;
  3. stabilių anglies izotopų diskriminacijos priklausomybės nuo hidrometeorologinių sąlygų tyrimas;
  4. antropogeninių veiksnių įtakos stabilių anglies izotopų diskriminacijos variacijoms tyrimas.

Publikacijos:

  1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. E-learning from learners‘ perspective = E. mokymasis iš besimokančiųjų perspektyvos // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, vol. 20, no. 1, p. 49-55. DOI: 10.3846/cpe.2012.05. [Academic Search Complete; TOC Premier; Index Copernicus] [M.kr.: S 007]
  2. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. E. mokymosi integravimas į tradicinę mokymo aplinką : besimokančiųjų požiūris = The integration of e-learning into a traditional training environment from the learners’ point of view // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2012, Nr. 3(1), Nr. 3(1), p. 135-140. [Educational Research Complete] [M.kr.: S 007]
  3. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learners' perceptions of e-learning = Studentų požiūriai į e. mokymą(-si) // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 19-31. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text] [M.kr.: S 007]

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

 

Kontaktai: el.paštas: darius.valunas@gamtc.lt, telefonas: +370 615 57977