Julita Stankevič

 

Fizinių mokslų, Geologijos (05P) krypties doktorantė

Geologijos ir geografijos instituto Giluminės geologijos laboratorija

Vadovas: prof. habil.dr. Saulius Šliaupa

Konsultantas:

Doktorantūros laikotarpis: 2014-10-01 – 2021-08-21

Disertacijos tema: Diagenetiniai procesai įtakojantys Rytų Europos platformos vakarinio pakraščio paleozojaus nuosėdinių uolienų permagnetinimą

Tyrimų tikslas: Naudojant metodų kompleksą ištirti Rytų Europos platformos vakarinės dalies paleozojaus uolienų, kuriose fiksuotas žymus permagnetinimas (jis susijęs su naujų mineralų formavimusi veikiant išoriniams veiksniams) petrografinius ypatumus ir nustatyti paleomagnetiniais metodais datuotų įvykių geologines priežastis (gilumines ar paviršines).

Tyrimų objektas: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, galimai kitų regionų paleozojaus sluoksniai (terigeniniai ir karbonatiniai).

Uždaviniai:
• Atlikti petrografinius tyrimus paleozojaus uolienų mėginiams, kuriuose anksčiau buvo atlikti paleomagnetiniai tyrimai (dr. V.Katino kolekcija);
• Iš tyrimų ploto atodangų ir Lietuvos giliųjų iškreivintų gręžinių surinkti uolienų mėginius, siejant juos su paleomagnetiniais tyrimais; atlikti uolienų petrografinius tyrimus;
• Rekonstruoti tiriamų uolienų diagentinę istoriją ir nustatyti priežastis, kurios lėmė esminius uolienų posedimentacinius pakitimus.
• Susieti nustatytus įvykius su Rytų Europos platformos sedimentacinių baseinų geologine evoliucija.

Tyrimų metodai:
• tiriamų pjūvių geologinis aprašymas;
• optinė mikroskopija (mineralų ir jų tarpusavio santykio identifikavimas);
• SEM (+EDX) (mineralų ir jų tarpusavio santykio identifikavimas);
• XRD (mineralų identifikavimas);
• CL (karbonatinių mineralų identifikavimas);
• demagnetizacija (mineralų „magnetinio lauko nešėjų“ identifikavimas);
• esant galimybei – anglies ir deguonies izotopija (diagenetiniu pakitimu paleotemepratūros nustatymas, leidžiantis nustatyti procesus lemiančius uolienos pakitimus – paviršiniai (pvz. atmosferinio vandens infiltracija), giluminiai (hidroterminiai).

Publikacijos:

Šliaupa S., Kežun J. Hydrothermal resources of Middle Lithuania. Geologija. Vilnius. 2011. Vol. 53.  No. 2(74). P. 75–87. ISSN 1392-110X

Kontaktai: el. paštas: julita777@inbox.lt; tel.: +370 678 72643