Andrej Spiridonov

Stažuotojas: dr. Andrej Spiridonov

Stažuotės trukmė: 2017–2020

Stažuotės vadovas: dr. Miglė Stančikaitė

Stažuotės tema: Saulės spinduliuotės ciklų ir okeaninių įvykių įtaka augalijos dinamikai poledynmečiu

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Projekto metu bus nagrinėjama ir matematiškai testuojama Saulės spinduliuotės intensyvumo bei vandenynų cirkuliacijos pokyčių klimatinė įtaka ilgalaikei augalijos dinamikai. Vėlyvojo pleistoceno ir holoceno epochos Lietuvos ir kitų artimų kraštų pjūviai sudaro didelį bei pukiai datuotą duomenų masyvą, savyje talpinantį informaciją apie  biotos pokyčius stebimus pasibaigus paskutiniajam kvartero apledėjimui. Šis detalus duomenų šaltinis bus palygintas su pasaulinėmis ilgalaikio Saulės aktyvumo paleo-indikatorių (radioaktyvios anglies ir berilio) laiko eilutėmis naudojantis pažangiais spektrinės analizės metodais. Darbo metu bus išaiškinta koks yra Saulės spinduliotės pokyčių poveikis biotai bei šio poveikio ilgalaikės priklausomybės nuo kitų klimatinių bei biotinių sąlygų. Natūralios klimato kaitos mechanizmų supratimas ir jų poveikio augalijai įvertinimas yra būtinas žingsnis norint turėti realistišką klimatinės sistemos modelį bei ateityje prognozuoti klimato pokyčių padarinius, atskiriant gamtinius bei žmonių nulemtus pokyčius.