Projektai

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos (Mašalai)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2018 m.

Invazinių kraujasiurbių mašalų populiacijos būklės 2017 m. ištyrimo ir įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2017 m.

CITES ekspertizių ir konsultacijų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis , dr. Jolanta Rimšaitė

Projekto trukmė: 2017 m.

Mokslininkų grupių projektai

Inovatyvios endobiontinių Microlepidoptera diagnostinės sistemos ir priemonės šiuolaikiniam vartotojui

Projekto vadovai: prof. Habil. dr. Jonas Rimantas Stonis

Projekto trukmė: 2019–2022 m.

Natūralių kraujo parazitų pernešėjų nustatymas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2017 - 2020 m.

Paukščių kraujo parazitai (Haemosporida ir Trypanosomatida) yra plačiai paplitę Europoje, dažnai sukelia paukščių ligas, tačiau jų pernešėjai nėra pakankamai ištirti. Jautrūs PGR metodai yra taikomi pernešėjų tyrimuose ir gali paspartinti parazitų - kraujasiurbių vabzdžių tarpusavio ryšių išaiškinimą, tačiau vien tik PGR metodas neleidžia atskirti invazinių ir neinvazinių parazito stadijų. Invazinių parazito stadijų nustatymas yra būtinas norint įrodyti, kad vabzdžiai, kuriuose PGR metodu buvo aptikti parazitai, gali pernešti infekcijas. Pagrindinė projekto idėja – nustatyti plačiai paplitusių paukščių kraujo parazitų genetinių linijų natūralius pernešėjus ir parazito-pernešėjo sąveikas pernešėjo stadijoje glaudžiai naudojant tradicinius (mikroskopija) ir molekulinius (PGR) tyrimo metodus.

Ūkio subjektų užsakymai

Vabzdžiams skirto maisto įsisavinimas, jo įtaka augimui, produktyvumui ir atsparumui ligoms

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2019 m.

Kraujasiurbių mašalų išplitimo Druskininkų mieste tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Individualios varliagyvių rūšių stebėjimų monitoringo programos, kurią pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdys saugomų teritorijų direkcijos joms paskirtose „Natura 2000“ teritorijose, parengimas

Projekto vadovai: dr. Jolanta Rimšaitė

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas (Niūraspalvis)

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

230 fitofagų ėminių genetinis ištyrimas molekuliniais metodais (Fitofagai)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Parama tyrėjų išvykoms

Dotacijos sutartis. Kompetencijos kėlimo stažuotė Drekselio Universiteto Gamtos mokslų akademijoje (JAV)

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Kanados nacionalinėje vabzdžių, voragyvių ir nematodų kolekcijoje

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-7), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 28)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Podoktorantūros stažuotės

Smulkiųjų ir upinių mašalų rūšių, dalyvaujančių hemosporidinių parazitų transmisijoje, nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Stažuotoja: dr. Rita Žiegytė

Stažuotės trukmė: 2017–2019

Finansavimo šaltinis – Europos socialinio fondų lėšos; investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Nors pasaulyje kraujasiurbių smulkiųjų (Culicoides) ir upinių mašalų (Simuliidae) rūšių įvairovė yra didžiulė (apie 3000) – žinoma tik keliasdešimt rūšių, dalyvaujančių hemosporidinių infekcijų transmisijoje. Minėti mašalai vis dar vieni mažiausiai ištirtų hemosporidinių parazitų pernešėjų.

Manome, kad hemosporidinių parazitų transmisijoje dalyvauja dar nežinomos smulkiųjų ir upinių mašalų rūšys. Mes nustatysime ornitofilines mašalų rūšis ir atliksime eksperimentinius Haemoproteus ir Leucocytozoon parazitų sporogonijos tyrimus.

Pagrindinis projekto tikslas – išmokti identifikuoti ornitofilinių kraujasiurbių smulkiųjų ir upinių mašalų rūšis, kuriose vyksta hemosporidinių parazitų sporogonija.

Projekto uždavinys: nustatyti ornitofilines smulkiųjų ir upinių mašalų rūšis, jų užsikrėtimą Haemoproteus ir Leucocytozoon parazitais bei galimybę platinti šias infekcijas.

Veiklos:

1. Nustatyti ornitofilinius smulkiuosius ir upinius mašalus bei jų užsikrėtimą Haemoproteus ir Leucocytozoon genčių parazitais.

2. Atlikti ornitofilinių smulkiųjų ir upinių mašalų rūšių nustatymą bei Haemoproteus ir Leucocytozoon parazitų sporogonijos tyrimo eksperimentus identifikuotose mašalų rūšyse.

Tyrimams atlikti naudosime tradicinius taksonominius, parazitologijos ir molekulinius tyrimo metodus (mikroskopija, PGR, sekos kaita, filogenetinė analizė).

Gauti rezultatai suteiks naujų žinių apie Haemoproteus ir Leucocytozoon parazitų sukeliamų infekcijų pernešėjų rūšis ir transmisiją gamtoje. Pirmą kartą atliksime vienų ekonomiškai žalingiausių – upinių mašalų tyrimus dėl jų reikšmės platinant Leucocytozoon genties parazitus Lietuvoje. Tyrimo išvados padės prognozuoti smulkiųjų ir upinių mašalų pernešamų paukščių hemosporidiozių plitimą gamtoje, suprasti sukeltų susirgimų epidemiologiją bei kurti prevencijos priemones, kontroliuojančias infekcijų plitimą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Stažuotojai bus suteikta galimybė ugdyti mokslines kompetencijas tiriant hemosporidinių infekcijų pernešėjus.

Kiti projektai

Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS-10)

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras/LMT

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta tarp Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Gamtos tyrimų centro. Partneriai vykdo švietėjišką veiklą organizuodami bendrus mokymus

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Sutarties terminas: 2013 - 2015 m.
 

ES struktūrinių fondų paramos projektai

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT)

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002

Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetais, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Projekto trukmė: 2010–2015 m.

Informacija apie projektą

Laboratorijos