Projektai

„Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje (MIŠKOEKOKAITA)“. J. Jankauskienė – projekto darbo grupės narė. Projekto trukmė: 2015-2018 m.

 

Tarptautinis tyrimų projektas pagal LMA bendradarbiavimo sutartį su Bulgarijos Mokslų Akademija „Augalų augimo reguliatoriai – priemonės didinančios augalų toleranciją temperatūriniam stresui“.  Projekto vadovės: dr. J. Jankauskienė (Lietuva) ir dr. D. Todorova (Bulgarija). Projekto trukmė: 2016-2019.

 

  1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. "Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus". Žemės ūkio rūmų mokslo partneriai projekte – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras. GTC atsakinga vykdytoja - dr. V. Gavelienė.
Podoktorantūros stažuotės

Šviesos ir tamsos sąlygų poveikis lapinių daržovių fotofiziologiniam atsakui ir produkcijai uždarų sistemų daržininkystėje

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Stažuotoja: dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė

Stažuotės trukmė: 2020-2022

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3.-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“

Projekto numeris: 09.3.3.-LMT-K-712-19-0101

Dėl globalinės klimato kaitos sukeliamų gamtos reiškinių sunku prognozuoti augalinės produkcijos derlių, patiriami ekonominiai nuostoliai. Siekiant maksimalaus augalų produktyvumo, vis daugiau jų auginama intensyviose uždarų patalpų daržininkystės sistemose. Augalų apšvietimui naudojama aplinkai draugiška šviesą emituojančių diodų (angl. LED) technologija leidžia sumažinti elektros energijos išlaidas ir parinkti šviesos parametrus taip, kad būtų stimuliuojama augalų fotoreceptorių veikla užtikrinant sveiką augimą, sustiprinant pageidaujamas maistines savybes, siekiant išlaikyti kokybę sandėliavimo metu. Pasaulyje, taip pat Lietuvoje, plačiai nagrinėtas šviesos spektro ir intensyvumo poveikis daržo augalų vystymuisi, augimui, žmogaus sveikatai naudingų metabolitų ir mineralinių elementų kiekiams. Tačiau, šviesos ir tamsos reakcijos augaluose nėra detaliai ištirtos. Projekto tikslas - įvertinti šviesos ir tamsos sąlygų poveikį lapinių daržovių fotofiziologiniam atsakui ir produkcijai uždarose daržininkystės sistemose. Eksperimentų metu bus nustatyti šviesos fotoperiodo ir dažnio efektai skirtingų augimo tarpsnių sėjamosios salotos ir lapinio kopūsto fenotipiniams, fotosintezės ir biocheminiams rodikliams kontroliuojamos aplinkos sąlygomis. Atlikti nauji plazminių membranų ATPazių aktyvumo, oksidacinio streso ir tolerancijos nustatymo tyrimai papildys mokslines žinias apie šviesos ir tamsos reakcijas augaluose ir leis prognozuoti produkcijos kiekį ir kokybę. Remiantis gautais rezultatais bus parengtos mokslu pagrįstos rekomendacijos apie LED apšvietimo taikymą uždarų patalpų daržininkystės sistemose.

Parama tyrėjų išvykoms

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-8), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 1)

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 30)

Projekto vadovai: dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinis bendradarbiavimas

Jungtinės veiklos sutartis. Parengti ir pateikti MTTV grupės projektą „Vaisių ir daržovių produkcijos sauga bei kokybė taikant skirtingas auginimo technologijas“

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Sutartis su UAB Sodžiaus rytas; Adolfu Jasinevičiumi; Vitalija Morkūnieniene; ŽŪK Olrevita; Genute Sakalauskiene.

Nacionalinės mokslo programos

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Projekto trukmė: 2011–2013 m.

Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai (INVAZYVUMO VEIKSNIAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

COST

FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Projekto trukmė: 2007 - 2011 m.

FA0603 Plant proteomics in Europe (EUPRO)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

 Projekto trukmė: 2007 - 2011 m.

Kiti projektai

Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas (Aliejiniai augalai)

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: Lietuvos žemės ūkio universitetas/LMT (Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis)

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Ūkio subjektų užsakymai

Preparato Razormin fitohormoninio (auksinio, giberelininio, citokinininio) aktyvumo tyrimai, panaudojant biologinių testų metodus; natūraliose sąlygose tirti augimo regulaitorių Ruter AA, Terra Sorb, Final K, Fertiacetyl, Fertigrain Starter ir Raz

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: UAB „Baltic agro“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Atrinkti augimo reguliatorių Ruter AA, Terra Sorb, Final K, Fertigrain, Fertiactyl Starter ir Rozormin optimalias dozes žieminių kviečių SKAGEN ir rapsų DK SEQOUIA atsparumui žiemojimui padidinti bei pavasarinio gaivinimo tinkslingumui nustatyti

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: UAB BALTIC AGRO

Sutarties trukmė: 2012- 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis(Hibridai)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis (HIBRIDAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Laboratorijos