Projektai

Podoktorantūros stažuotės

Avis ir ožkas parazituojančių Sarcocystis rūšių molekulinė diagnostika

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Stažuotoja: dr. Alina Marandykina-Prakienė

Stažuotės trukmė: 2021.06.15 – 2023.07.14

Finansavimo šaltinis: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veikla  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją.

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0064

Sarcocystis genties atstovai (Apicomplexa: Sarcocystidae) – tai parazitiniai protozoa plačiai paplitę žinduoliuose paukščiuose ir ropliuose. Jiems būdingas dviejų šeimininkių gyvybinis ciklas, paremtas aukos-plėšrūno ekologiniais santykiais. Tarpinio šeimininko raumenyse ir CNS parazitai formuoja sarkocistas, o sporocistos vystosi galutiniame šeimininke. Kai kurios Sarcocystis rūšys aptinkamos avyse ir ožkose yra patogeninės. Dėl intensyvios sarkocistų infekcijos sumažėja vilnos ir mėsos produkcija. Pažymėtina, kad Sarcocystis rūšių sudėtis šiuose gyvūnuose nėra iki galo išaiškinta. Įprastai Sarcocystis rūšys nustatomos iš raumenų izoliuojant sarkocistas ir jas charakterizuojant genetiškai. Visgi, sarkocistų izoliavimas nėra efektyvus epidemiologinėse studijos. Šiame darbe bus tiriami avių ir ožkų diafragmos, stemplės ir širdies mėginiai. Tyrimo tikslas – sukurti greitą ir efektyvią molekulinę metodiką Sarocystis rūšių aptinkamų avių ir ožkų identifikavimui taikant raumenų virškinimą, PGR ir sekoskaitą. Taip pat bus įvertintas nustatytų rūšių paplitimas, genetinė įvairovė ir morfologinės charakteristikos. Dėl mažo Sarcocystis parazitų ištirtumo ožkose, tikimasi šiuose šeimininkuose aprašyti naujas Sarcocystis rūšis. Šiame darbe sukurtą ir optimizuotą molekulinę rūšių diagnostikos metodiką modifikavus bus galima pritaikyti kituose ekonomiškai svarbiuose gyvūnuose.

Projekto viešinimas

Didėjančio šalčio poveikis žieminio rapso poliaminų biosintezės dinamikai ir jos valdymo galimybės

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Stažuotoja: dr. Elžbieta Jankovska-Bortkevič

Stažuotės trukmė: 2021.06.15–2023.07.14

Finansavimo šaltinis: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veikla  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją.

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0166

Nepalankūs aplinkos veiksniai turi didelę įtaką ekonomiškai reikšmingų žemės ūkio augalų augimui ir produktyvumui. Vienas pagrindinių šiuolaikinio žemės ūkio iššūkių yra augalų produktyvumo gerinimas esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, o viena svarbiausių mokslo krypčių yra augalų streso mechanizmo ir jo valdymo tyrimai. Siekiant sumažinti nepalankių aplinkos sąlygų sukeliamą poveikį, didelis dėmesys skiriamas biologiškai aktyvioms medžiagoms. Yra parodyta, kad poliaminai dalyvauja augalo reakcijoje į aplinkos poveikį. Tyrimų yra parodyta, kad suintensyvėjusi poliaminų biosintezė transgeniniuose augaluose ir egzogeninis poveikis poliaminais padidina augalų toleranciją stresui; poliaminų biosintezės mutacijos ir jų biosintezės slopinimas lemia mažesnę toleranciją abiotiniam stresui. Šiame fundamentiniame ir taikomajame tyrime molekulinių metodų naudojimas leis padidinti supratimą apie specifinius poliaminų mechanizmus ir signalo perdavimo kelius optimaliomis ir streso sąlygomis žieminiame rapse ir suteikti informacijos biotechnologinių sprendimų sukūrimui. Lygiagrečai  bus atliekama abiotinio streso žymenų analizė bei biometrinių charakteristikų ir augalo išgyvenamumo vertinimas. Tyrimo rezultatai papildys mokslines žinias apie augalo reakciją į šaltį. Remiantis gautais rezultatais bus parengtos mokslu pagrįstos rekomendacijos.

Projekto viešinimas

Parama tyrėjų išvykoms

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Rudaitytė-Lukošienė

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Esamos karpių selekcinės būklės ekspertinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų adaptuotų vietinėms sąlygoms sukūrimo programos ir stebėsenos parengimo

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Inovatyvios daugiafunkcinės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2018–2021

Projektas finasuotas iš priemonės  01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas lėšų

Projekto „Inovatyvios daugiafunkcinės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai“ akronimas – IFSITEX.

Biotekstilės gamybai buvo naudojamos žaliavinės medžiagos, kurių pakankamas kiekis yra prieinamas Baltijos regione (sukcinito milteliai, silicio dioksidas, polimeriniai ir natūralūs pluoštai). Projekto esmė - Baltijos gintaro ir silicio dioksido panaudojimas, kuriant biotekstilės pavyzdžius bei biotekstilės gaminių mechanino atsparumo,  biodegradacijos bei apsauginių audinių su įaustomis gintaro bei silicio dioksido dalelemis savybių, mažinančių žemo dažnio elektromagnetinio lauko bei ultravioletinės spinduliuotės poveikį testuojamiems organizmams, tyrimai. Gintaro bioaktyvumą patvirtinantys tyrimai atlikti  Gamytos tyrimų centro Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje bei Latvijos universiteto Biologijos instituto Aplinkos genetikos laboratorijoje, testavimui naudojant specialiai atrinktą 2 N chromosomų rinkiniu pasižymintį bei sterilų L. minor kloną Sta2. Naudojant šį kloną atlikti plataus masto L.minor augimo parametrų dinamikos tyrimai atskleidė žemo dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko (EML) poveikį mažinantį efektą, auginat klonus padengus biotekstilės audiniu su gintaro dalelėmis palyginus su klonais, augintais padengus analogišku audiniu be gintaro dalelių priedų. 

Tiriant EML bei UV poveikį testuojamiems organizmams taip pat buvo naudojamos Oregon linijos D. melanogaster museles bei  gametines augalų ląsteles.Tyrimų rezultatai pasitarnavo koreguojant optimaliausių skirtingo pluošto tekstilės gaminių su gintaro dalelių ir silicio dioksido priedais parinkimą bei gamybą.

Projekto IFSITEX įgyvendinimas paremtas lygiateisiu bendradarbiavimu tarp Latvijos įmonės “JLU Technologies Ltd research&developing”, Latvijos universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto  Gamtos tyrimų centras (Lietuva) ir AB “Linas” (Lietuva). Projekto metu sukurta jungtinė biotekstilės gaminių technologijų vystymo, tyrimų ir gamybos platforma Baltijos šalyse, sukomlektuota moklsinių tyrimų bazė, kuri gali tapti pagrindu vystant panašaus pobūdžio technologijas Baltijos šalyse. 

 

Projekto viešinimo plakatas

Projekto viešinimas

 

Mokslininkų grupių projektai

Sarcocystis rūšių molekulinės identifikacijos plėšrūnų ir vandens mėginiuose tyrimas

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Elniniuose ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų įvairovės tyrimai

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Projekto tikslas – nustatyti Lietuvos elniniuose (Cervidae) ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų (Apicomplexa: Sarcocystidae) paplitimą ir rūšinę įvairovę. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės žmogui, naminiams bei laukiniams gyvūnams. Žmonės gali užsikrėsti Sarcocystis parazitais valgant termiškai neapdorotą jautieną ir kiaulieną, tačiau neatmetama galimybė, kad galimas užsikrėtimas ir per elninių mėsos vartojimą. Elniniuose Sarcocystis parazitų rūšinė sudėtis, paplitimas, specifiškumas šeimininkui, vidurūšinė įvairovė nėra pilnai žinoma. Registruotas aukštas  (~90%) Lietuvoje auginamų galvijų užsikrėtimas Sarcocystis cistomis, tačiau iki šiol Lietuvoje galvijuose rūšinė parazitų įvairovė nebuvo tirta. Atliekant suplanuotus morfologinius ir molekulinius tyrimus, natūraliai Lietuvoje paplitusių stirnų, tauriųjų elnių, briedžių Sarcocystis infekcijos parametrai bus lyginami su aptvaruose veisiamų dėmėtų elnių ir danielių; bus nustatytas Sarcocystis spp., aptinkamų elniniuose filogenetinis giminingumas žmogui patogeninėms rūšims; aprašytos naujos mokslui rūšys; gautos naujos žinios apie Sarcocystisparazituojančių elniniuose rūšinę sudėtį, paplitimą ir gausumą, specifiškumą tarpiniam šeimininkui, nustatyti vidurūšinio genetinio kintamumo dėsningumai; bus siekiama sukurti santykinai pigią, greitą ir tikslią molekuliniais metodais pagrįstą Sarcocystis rūšių identifikavimo metodiką galvijų mėsoje taip pat bus įvertintas šių parazitų rūšinis pasiskirstymas Lietuvos galvijuose.

Žąsiniuose paukščiuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų tyrimai (SARCOCYSTIS)

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

COST

FA0906 UV-B radiation: a specific regulator of plant growth and food quality in a changing climate

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė , dr. Vida Rančelienė

Projekto trukmė: 2010 - 2014 m.

Lietuvos - Latvijos - Kinijos projektai

Branduolinės jėgainės eksploatavimo poveikio ešerių (Perca fluviatilis) populiacijai įvertinimas remiantis genetiniais ir žuvų otolitų-natūralių aplinkos kontaminacijos radionuklidais bei šilumine tarša fiksatoriais, tyrimais (TAIVANIS)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Nacionalinės mokslo programos

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jungtinė veikla

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Partnerystės (Jungtinės veiklos) sutartis tarp Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Gamtos tyrimų centro.

Sutartis pasirašyta: 2012.05.30

Ūkio subjektų užsakymai

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (HERBAINVAZGEN)

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Laboratorijos