Kvartero tyrimų laboratorija

Vadovė dr. VAIDA ŠEIRIENĖ

Pagrindinės tyrimų kryptys – kvartero paleoaplinkos gamtinių sąlygų bei nuogulų sedimentacinių aplinkų ir nuosėdų litologiniai bei sedimentologiniai tyrimai, reljefo transformacijų analizė gamtinių bei antropogeninių veiksnių fone.

Paleoaplinkos gamtinių sąlygų analizė apima klimato, paleoaugalijos raidos, paleobaseinų ekologinių sąlygų, antropogeninės veiklos poveikio aplinkai, sluoksnių chronologijos tyrimus. Litologiniai-sedimentologiniai tyrimai skirti uolienų ir nuogulų sedimentacijos sąlygoms ir jų raidai apibūdinti, nustatoma granuliometrinė, petrografinė, mineralinė uolienų sudėtis ir kitos jų savybės, taikomos stratigrafiniam sluoksnių skirstymui ir gretinimui (koreliacijai), storymės sandaros, formavimosi ir naudingųjų iškasenų telkinių prognozei. Reljefo transformacijų analizės tyrimų metu nustatomas paviršiaus pokyčių mastas bei jo pobūdis, įvertinami šiuos pokyčius sukėlę gamtiniai bei antropogeniniai veiksniai.

Laboratorijos