Ekonominės botanikos laboratorija

Vadovas dr. JUOZAS LABOKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – biologiškai aktyvių medžiagų (fenolinių junginių, eterinių aliejų ir kt.) kaupimosi augaluose dėsningumų nustatymas, naudojamųjų augalų gamtinių populiacijų, įskaitant kultūrinių augalų laukinius gentainius (angl. Crop Wild Relatives - CWR)  įvairovės ir kaitos įvertinimas bei išsaugojimo priemonių pagrindimas. Atliekami vaistinių, aromatinių, uoginių bei vaisinių augalų biologinių, ekologinių ir cheminių savybių tyrimai individo, populiacijos ir rūšies lygiais.

                      Naudojamųjų augalų tyrimai atliekami ne tik gamtinėse ekosistemose (in situ), kur ilgalaikiam išsaugojimui atrenkamos genetiškai vertingos, perspektyviausios augalų populiacijos, bet ir Lauko bandymų stotyje įrengtose augalų lauko kolekcijose (ex situ). Lauko kolekcijų, kuriose palaikoma virš 100 rūšių naudojamųjų augalų kolekcinių pavyzdžių, reprezentauojančių skirtingas populiacijas, paskirtis yra trejopa: augalų bioekologinių ir cheminių savybių tyrimai, pažintinės (edukacinės) funkcijos vykdymas ir genetinių išteklių išsaugojimas bei naudojimas. Tyrimų pagrindu atrinktų, išskirtinėmis savybėmis pasižyminčių vaistinių, uoginių ir kitų augalų genetinės medžiagos (sėklų, vegetatyvinių dalių ir pačių augalų) platinimas ir naudojimas auginimui svarbus dviem aspektais – taip išsaugomas vertingas genofondas ir yra pagrindas naujų veislių kūrimui.

                      Atliekant mokslinius tyrimus bendradarbiaujama su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu. Laboratorijos mokslininkai dalyvauja ASU, VU, LSMU ir VDU disertacijų gynimo tarybose botanikos, ekologijos ir aplinkotyros, biochemijos, farmacijos, agronomijos ir miškotyros mokslo šakose. Augalų genetinių išteklių išsaugojimo veiklos vykdomos bendradarbiaujant su LR aplinkos ministerija ir Augalų genų banku.

                      Bendradarbiaudami su ūkio subjektais Laboratorijos mokslininkai yra parengę rekomendacijas Lietuvos raudonosios knygos augalų populiacijų išsaugojimui Kaišiadorių (meškinis česnakas, Allium ursinum), Veisiejų ir Druskininkų (kalninė arnika, Arnica montana) miškų urėdijose.

                      Laboratorijos mokslininkai yra Europos augalų genetinių išteklių programos (angl. European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources; http://www.ecpgr.cgiar.org/) ekspertai, palaiko glaudžius ryšius su šiaurės šalių genetinių išteklių centru NordGen. Tarptautinio bendradarbiavimo eigoje suorganizuotas jungtinis seminaras: Nordic/ECPGR Joint Workshop "Plant genetic resources for food security and ecosystem services / Planning and implementing national and regional conservation strategies. CWR CONSERVATION STRATEGIES", 19–22 September 2016, Vilnius, Lithuania. http://www.ecpgr.cgiar.org/working-groups/wild-species-conservation/cwr-conservation-strategies/  Seminare dalyvavo 45 ekspertai iš 18 šalių. 2011 m. suorganizuotas seminaras Palangoje “Conservation strategies for European crop wild relative and landrace diversity”, kuriame dalyvavo 101 ekspertas iš 38 Europos šalių bei JAV (http://www.pgrsecure.bham.ac.uk/palanga_workshop).

Laboratorijos