Vandens ekotoksikologijos laboratorija

Vandens ekotoksikologijos laboratorijos tyrimų sritis apima vandens augalų, dumblių ir mikroorganizmų reakcijas įvairiuose biologinio organizuotumo lygmenyse – biologiniame, fiziologiniame, bioelektriniame ir biocheminiame – veikiant įvairiems cheminiams stresoriams. Siekiama atskleisti įprastų cheminių medžiagų ir jų nanojunginių poveikio mechanizmus hidrobiontams bei įvertinti riziką analizuojant įvairiapusį tyrimo objektų atsaką.

Vandens ekotoksikologijos laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros Leidimą Nr.1017042 (2013-03-18) atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Laboratorijos darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę potencialaus nuotekų toksiškumo kompleksinio vertinimo patirtį, taikant standartinius įvairioms hidroekosistemos trofinėms grandims priklausančių organizmų biotestus. Taip pat laboratorijoje vykdomi antropogeninės taršos ir gamtinės kilmės veiksnių poveikio aerobinių ir anaerobinių bakterijų sudėčiai, jų gausumui ir mikrobiniams procesams tyrimai vandens telkiniuose ir modelinėse sistemose.

 

 

Laboratorijos