Ekotoksikologijos laboratorija

Tyrimų kryptis - naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinio poveikio ir rizikos aplinkai vertinimas (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste

Ekotoksikologijos laboratorija įkurta 2021 metų liepos 1 dieną sujungus tris Gamtos tyrimų centro padalinius – Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektorių (vad. dr. Nijolė Kazlauskienė), Genotoksikologijos laboratoriją (vad. dr. Milda Stankevičiūtė) ir Vandens ekotoksikologijos laboratoriją (vad. dr. Levonas Manusadžianas).

Didžiausias laboratorijoje dirbančių mokslininkų dėmesys skiriamas naujai atsirandančios taršos (nano- ir mikro- dydžio darinių, retųjų žemės elementų, metalų mišinių, (mikro-) nanoplastikų, medikamentų, nuotekų ir kt.) sklaidos ir kaupimosi dėsningumų ir kenksmingo (toksinio) poveikio organizmams tyrimams. Metodologiniu požiūriu tyrimai apima įvairioms trofinėms ekosistemos grandims priklausančius gyvūnų ir augalų organizmus, jų reakcijų analizę skirtinguose biologinės organizacijos lygmenyse, taikant fiziologinius, biocheminius ir genetinius žymenis. Remiantis gautais rezultatais vertinama specifinės taršos rizika ekosistemų tvarumui (tuo pačiu ir žmonių sveikatai), nustatomi saugūs aplinkai lygiai, pagrindžiamas minėtų medžiagų patekimo į aplinką reglamentavimas, atliekama jų stebėsena ir kontrolė.

Be to, laboratorijos darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę patirtį kompleksiškai vertinti įvairių cheminių medžiagų, nuotekų, gamtinių vandenų ir dugno nuosėdų toksiškumą standartizuotais ir nestandartizuotais biologiniais metodais. Aplinkos apsaugos agentūra Vandens ekotoksikologijos laboratorijai 2013-03-18 suteikė leidimą (Nr. 1017042) atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Eksperimentiniai tyrimai vykdomi laboratorijose ir eksperimentinėje akvariuminėje, naudojant modernią įrangą ekotoksiškumo tyrimams su vandens organizmais (dumbliais ir vandens augalais, bakterijomis, moliuskais, vėžiagyviais, žuvimis visose jų vystymosi stadijose). Laboratorijos mokslininkai kartu su tarptautiniais mokslo ir verslo partneriais aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamose programose, sėkmingai vykdo įvairius Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, teikia ekspertines ir eksperimentinės plėtros paslaugas įvairiems verslo subjektams ir valstybės institucijoms.

 

Laboratorijos