Projektai

Conceptual study of CO injection in Vilkyciai oil field aimed at application for exploiting the residual oil zone (hereinafter: REPORT)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto trukmė: 2019 m.

Helio matavimai Stabatiškės aikštelės gręžinių požeminiame vandenyje (Helis)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: UAB „Specialus montažas-NTP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Nauja produktyvumo didinimo koncepcija tvariam geoterminių išteklių panaudojiui – SURE

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Finansavimo šaltinis:

Horizon 2020 (Europos komisija)

Trukmė:

2016-03-01/ 2019-08-31

Projekto vadovas Lietuvoje:

prof. habil. dr. S. Šliaupa

Vykdytojai:

Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hochschule Bochum (Hbo), Islenskar Orkurannsoknir (ISOR), Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Wellservices Bv (WS), Imperial College Of Science Technology And Medicine (Icl),  Geoterma UAB (Geoterma UAB), Gamtos Tyrimų Centras (GTC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Projekto aprašymas:

SURE projekto metu bus tiriama nauja geoterminio kolektoriaus produktyvumo didinimo koncepcija žemos ir aukštos temperatūros geoterminėms sistemoms, naudojant radialinio įpurškimo gręžimo technologiją (RJD). Ši technologija leidžia ženkliai padidinti ekonomiškai perspektyvių geoterminių gręžinių skaičių ir gręžinių produktyvumą.

Radialinio įpurškimo gręžimo technologija yra išbandyta naftos ir dujų gavyboje. Tačiau šis būdas niekad nebuvo taikytas plyšiuotų uolienų tipui, be to temperatūra ir geocheminės sąlygos geoterminiuose kolektoriuose gerokai skiriasi.

Projekte kaip partneris dalyvauja vienintelis Europoje radialinio įpurškimo gręžimo technologijos paslaugų teikėjas, todėl SURE turi puikią galimybę vystyti šią moderniausią technologiją mažo produktyvumo geoterminių gręžinių stimuliavimui.

SURE projekto metu RJD technologija bus ištirta laboratorijos ir lauko sąlygomis įvairiais masteliais, siekiant apibūdinti susijusius procesus mikro mastu (laboratoriniai tyrimai sudarytomis in-situ sąlygomis), vidutiniu mastu (laboratoriniai tyrimai atmosferinėmis sąlygomis naudojant lauko tyrimų įrangą) ir makro mastu (tyrimai lauko sąlygomis). Bandymų programa yra papildyta baziniais ir  taikomaisiais tyrimais paremtu skaitmeniniu modeliavimu, įgalinančiu  atkurti testo rezultatus ir panaudoti juos praktikoje, siekiant prognozuoti RJD sukurtą pridėtinę vertę lyginant su kitomis technologijomis. Pažanga, kuri gali būti pasiekta taikant RJD ir šio metodo šalutiniai poveikiai  bus lyginami su įprastiniais kolektorių stimuliacijos metodais. Pastarieji bus atskaitos tašku radialinio įpurškimo gręžimo metodo rezultatų vertinimui.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Netradicinių skalūninių dujų perspektyvos silūro ir ordoviko sedimentaciniuose baseinuose Lietuvoje ir Baltarusijoje

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos mokslinis geologinės žvalgybos institutas

Projekto vadovas Baltarusijoje: Voskobojnikova T.V.

Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.

Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage (CGS Europe)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: European union, Bureau de recherches geologiques et minieres

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Pagrindinės temos:

- Giluminių geologinių struktūrų susidarymo, raidos ir alternatyvaus gelmių panaudojimo galimybių įvertinimas; geologinės praeities etapų paleoaplinkos pokyčių analizė bei gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtakos jų raidai apibrėžimas; vandens ir sausumos geosistemų šiuolaikinių dinaminių tendencijų tyrimai.

- Tradicinių ir netradicinių mineralinių bei geoenergetinių gelmių išteklių sudėties, slūgsojimo ir potencialo atskirose geosistemose įvertinimas; antropogeninio poveikio bei klimato kaitos įtakos paviršinės ir požeminės hidrosferos išteklių formavimuisi bei jų kokybei apibrėžimas; gamtinės ir antropogeninės gelmių bei paviršiaus taršos ir jos prevencijos analizė; darnaus vystymosi principais paremto kraštovaizdžio bei išteklių planavimo ir valdymo formavimas.

Laboratorijos