Tyrimų sritis ir kompetencija

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5121-2052

Mikrobiologija (mikologija ir fitopatologija): grybinių medžių ligų diagnozavimas bei jų sukėlėjų ar kitų medienos grybų identifikavimas taikant mikroskopinę bei molekulinę analizę, ligų sukėlėjų išskyrimas grynų kultūrų metodu naudojant selektyvias terpes; genetinės fitopatogeninių grybų įvairovės tyrimai, patogeninių grybų virulentiškumo bei patogeniškumo sumedėjusiems augalams testai, kai kurių svarbiausių miško medžių ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai.

Molekulinė biologija: DNR išskyrimas, PGR reakcija, elektroforezė, RAPD, RFLP, mikrosatelitinė (SSR) analizė, paruošimas sekoskaitai ir sekų analizė, rūšių identifikavimas pagal DNR sekas kompiuterinių programų bei elektroninių duomenų bazių pagalba.

Miškotyra, bendroji miškininkystė: miško apsauga, miškotvarka, želdinimas, miško medžių genetika ir selekcija, miško naudojimas. Racionalių kovos priemonių prieš miško medžių ligas paieška. Nepageidaujamų lapuočių medžių atžalų naikinimo/žėlimo stabdymo priemonių paieška ir praktinis testavimas.

Trumpos apyvartos miško želdinių plantacijos: veisimas, priežiūra ir naudojimas.

Pelkių ekologinis atkūrimas: ekologinio atkūrimo (hidrologinio režimo užtikrinimo) priemonių parinkimas ir testavimas, hidrologinio monitoringo vykdymas.

Plačiau:

Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo Dr. Vaidoto Lygio kvalifikaciją apibrėžiantys faktai:

Gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas: vykdytų tyrimų tematika publikuota ar priimta spaudai 29-i moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Web of Science Master Journal List (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR), iš jų 9-iuose esu pagrindinis (pirmas) autorius. Be to, su bendraautoriais esu publikavęs 6-is mokslinus straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, referuojamuose įvairiose duomenų bazėse, tačiau neturinčiuose citavimo indekso (daugiau informacijos pateikiama puslapiuose Publikacijos bei Knygos ir knygų dalys).

2005 metais Švedijos agrarinių mokslų universitete (SLU, Upsala, Švedija) rengiau ir apgyniau Miškininkystės mokslų daktaro disertaciją (rengta anglų kalba, Lietuvoje nostrifikuota suteikiant Biomedicinos mokslų daktaro vardą).

Esu recenzavęs daugiau kaip 15-a mokslinių straipsnių moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į ISI Master Journal List: Forest Ecology and Management, Forestry (Oxford), Scandinavian Journal of Forest Research, iForest - Biogeosciences and Forestry, CAB Reviews, Forests, Forest Pathology, Plant Pathology ir Baltic Forestry. Taip pat esu recenzavęs keletą straipsnių žurnalams Botanica Lithuanica ir Miškininkystė.

Patirtis vykdant mokslinius projektus (įskaitant ir tarptautinius): kaip atsakingasis vykdytojas, esu dalyvavęs (dalyvauju) 11-oje tarptautinių ir 14-oje nacionalinių projektų. Daugiau informacijos apie vykdytus (vykdomus) projektus pateikiama puslapyje Tarptautinės ir Lietuvos mokslo programos, projektai.

Gebėjimas inicijuoti mokslinių projektų paraiškas ir vadovauti projektų vykdymui: esu inicijavęs šešių projektų paraiškas, iš kurių keturiems (tame tarpe – vienas tarptautinis) buvo skirtas finansavimas. Visuose keturiuose finansuojamuose projektuose vadovavau projekto vykdymui (Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos projekte buvau Paramos Gavėjo grupės vadovas).

Gebėjimas pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu: esu dalyvavęs daugiau kaip 30-yje daugiausia užsienyje vykusių tarptautinių mokslinių konferencijų ir tarptautinių projektų vykdytojų susitikimų-simpoziumų (esu prisidėjęs prie šešių iš jų organizavimo), kurių metu žodinių ar stendinių pranešimų forma pristačiau vykdytų ar vykdomų tyrimų rezultatus. Daugiau informacijos pateikiama puslapyje Konferencijos ir pranešimai.

Gebėjimas vadovauti studentų (doktorantūros, magistrantūros, bakalauro) moksliniams darbams: esu vadovavęs trims doktorantams (visi sėkmingai disertacijas apsigynė), dvejiems magistriniams darbams (abu sėkmingai apginti) ir dvejiems bakalauro darbams (abu sėkmingai apginti). Daugiau informacijos pateikiama puslapyje Studentų praktika; bakalauriniai, magistriniai, doktorantų darbai.

Nuo 2014 m. esu Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro Biomedicinos mokslų srities Botanikos krypties jungtinio doktorantūros komiteto narys. 2010, 2014, 2015 ir 2018 m. esu dalyvavęs šešių disertacijų gynimo tarybose (Genovaitė Marija Žižytė (VU/GTC, 2010 m.), Algirdas Ivanauskas (VU/GTC, 2014 m.), Tatjana Iznova (VU, 2014 m.), Irena Nedveckytė (VU/GTC, 2015 m.), Sinilga Černulienė (ASU (VDU ŽŪA)/LAMMC, 2018 m.), Indulis Brauners (Latvijos gyvybės ir technologijų mokslų universitetas/Latvijos valst. miškų tyrimo institutas SILAVA, 2018 m.)).

Ekspertinė veikla: 

Narystė Lietuvos ir užsienio ekspertų grupėse, komisijose, tarybose, draugijose ir kt. visuomeninėse organizacijose, leidinių redkolegijose:

Eil. Nr.

Komisija, taryba, darbo grupė, organizacija, kurioje darbuotojas dalyvauja

Dalyvavimo pobūdis

1

Estijos mokslo taryba (Eesti Teadusagentuur)

Mokslinių projektų paraiškų ekspertizė (nuo 2017 m.)

2

Latvijos studijų ir mokslo administracija (Studiju un zinātnes administrācija)

Mokslinių projektų ekspertizė (nuo 2014 m.)

3

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA

Mokslinių projektų paraiškų ekspertizė (nuo 2011 m.)

4

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslo premijų konkursui pristatyto darbų ciklo recenzavimas-ekspertizė (2016 m.)

5

Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro Biomedicinos mokslų srities Botanikos krypties jungtinis doktorantūros komitetas

Narys nuo 2014 m.

6

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklas Field Geneticists Network (FGN)

Narys nuo 2004 m.

7

VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos leidžiamo tarptautinio recenzuojamo mokslo žurnalo Miškininkystė ir kraštotvarka/Forestry and Landscape Management (ISSN 2345-0002 print) redakcija

Vyr. redaktorius nuo 2016 m.

8

VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinė taryba

Narys pagal pareigas nuo 2016 m.

9

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA Mokslinė techninė taryba

Narys nuo 2017 m.

2017 m. – Estijos gyvybės mokslų universiteto mokslininkų grupės Estijos mokslo tarybai pateiktos projekto paraiškos ekspertinis vertinimas.

2014 ir 2016 m. – Latvijos nacionalinės mokslo programos „Research into forest and earth entrails resources, sustainable use - new products and technologies“ paraiškos/ataskaitos vertinimo užsienio ekspertas Latvijos mokslo tarybos užsakymu.

2016 m. – Lietuvos mokslo premijų komisijai pateikto darbų ciklo „Lietuvos miškų biomasės išteklių darnus naudojimas šalies energetinėms reikmėms (2001–2015)“ ekspertinis vertinimas (pagal Lietuvos mokslų akademijos užsakymą).

2016 m. – UAB „Investavimo galimybės“ užsakymu atlikta projekto ekspertizė „Planuojamos Liudvikiškių hidroelektrinės (vieta: Neries upė, Liudvikiškių kaimas, Jonavos raj.) patvankos poveikio miškams įvertinimas“.

2011 m. gegužės mėn. – iki dabar: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA ekspertas (mokslinių-taikomųjų projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimui).

2011 m. vasario mėn. 22–23 d. Respublikinio jaunųjų tyrėjų konkurso „Mokslo kalvė“ mokslinių darbų vertinimo komisijos narys-ekspertas.

2011 m. kovo mėn. 21–23 d. ES jaunųjų mokslininkų konkurso Nacionalinio etapo I turo mokslinių darbų vertinimo komisijos narys-ekspertas.

Gebėjimas užmegzti ir palaikyti dalykinius ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir mokslininkais: puikūs ryšiai palaikomi su fitopatologais iš Švedijos žemės ūkio universiteto (SLU) Upsalos Biocentro Miško mikologijos ir augalų patologijos departamento (Upsala, Švedija), Šveicarijos federalinio miškų, sniego ir kraštovaizdžio tyrimų instituto (WSL, Birmensdorfas (Ciurichas), Šveicarija), Čekijos Mendelio universiteto Miško apsaugos ir laukinės gyvūnijos kontrolės departamento (Brno, Čekija), Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto “SILAVA” (Salaspils (Ryga), Latvija), Estijos gyvybės mokslų universiteto (Tartu, Estija) bei Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto; su miško apsaugos ir selekcijos specialistais iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto, VDU Žemės ūkio akademijos bei Valstybinės Miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos ir Miško genetinių išteklių skyrių. Be to, draugiški ryšiai palaikomi su miško apsaugos (fitopatologų, entomologų) bei miško selekcijos grupių/laboratorijų vadovais iš visų Skandinavijos šalių, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Italijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Airijos, Ispanijos, Pietų Afrikos Respublikos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių mokslo institucijų.

 

                                                                              Informacija atnaujinta 2020-05-15

Laboratorijos