Kvietimas į Radvilės Markevičiūtės disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

maloniai kviečiame į GTC zoologijos mokslo krypties doktor. Radvilės Markevičiūtės disertacijos “Genties Antocha Osten Sacken, 1860 taksonomija ir filogenija” gynimo posėdį, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 14 d. 10 val. GTC Konferencijų salėje.

Mokslinis vadovas – akad., prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas (Gamtos tyrimų centras, Entomologijos laboratorija).

 

Gynimo taryba:

Pirmininkas – doc. dr. Virginijus Sruoga (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014).

Nariai:

Doc. dr. Eduardas Budrys (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014),

Prof. dr. Olavi Kurina (Estijos gyvosios gamtos mokslų universitetas, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014),

Dr. Norbertas Noreika (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014),

Prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biologija, N 010).

 

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhNTRjMWEtNTE2Yy00YjIyLWEyMTYtYmNjODAwMjA0YTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

×