MOKSLINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA „NAUJOS ĮŽVALGOS GAMTOS TYRIMUOSE: NUO MOLEKULĖS IKI INOVATYVIŲ GAMTONAUDOS SPRENDIMŲ“

MOKSLINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

„NAUJOS ĮŽVALGOS GAMTOS TYRIMUOSE: NUO MOLEKULĖS IKI INOVATYVIŲ GAMTONAUDOS SPRENDIMŲ“

2022 m. balandžio 22 d. 10.00–16.00 val.

 

Konferencijos aprašymas

Gamtos tyrimų centro bendruomenė 2017–2021 m. vykdė keturias ilgalaikes institucines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) programas, finansuotas mūsų šalies biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansinių šaltinių lėšomis, kurios buvo skirtos nagrinėti labai platų su gamtine aplinka, jos būkle ir vystymosi prognozėmis susijusių mokslinių ir taikomųjų problemų spektrą. Bio- ir geoekosistemų sudėties ir sandaros analizė bei jų reakcijos į augantį antropogeninį poveikį ir klimato pokyčius įvertinimas sudarė esminę įvykdytų tyrimų dalį. Tuo pat metu buvo nagrinėjamos ekosistemų išteklių ir jų teikiamų paslaugų užtikrinimo galimybės, būtinos visuomenės vystymosi tęstinumui pagrįsti. Kintantys nacionaliniai ir globaliai apibrėžiami žmonijos vystymosi prioritetai reikalauja inovatyvių ir gamtinei aplinkai draugiškų sprendimų, kurie neįmanomi be naujų mokslo žinių. Konferencijos metu mokslininkai pristatys inovatyvius gamtonaudos sprendimus, daug prisidedančius prie tvarios visuomenės plėtros užtikrinimo.

Gamtos tyrimų centro 2017–2021 m. vykdytos ilgalaikės institucinės MTEP programos:

„Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“

„Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai“

„Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“

„Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis“

Nuo: 2022 m. balandžio 22 d. 10.00 val.

Iki: 2022 m. balandžio 22 d. 16.00 val.

Vieta: Akademijos g. 2, Vilnius

Registracija į renginį: https://forms.gle/TuKyj2StYwaJPKfJ9

 

Konferencija vyks kontaktiniu būdu Gamtos tyrimų centre Akademijos g. 2, tačiau pageidaujantys gali konferencijos klausytis nuotoliniu būdu.

 

Nuoroda į renginio nuotolinę transliaciją: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQzNGU5MWMtYjc0Ny00NDEyLWFmNGItYTNlMmYwYjY4ZjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%229d317ec7-bc7d-4cc4-8b86-61be90f4203c%22%7d

 

Konferencijos programa

9.45–10.00 REGISTRACIJA

10.00–10.15 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

 

MOKSLINIAI PRANEŠIMAI

(moderuoja akad. prof. dr. Sigitas Podėnas)

10.15–10.45 „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“ (dr. J. Labokas)

10.45–11.00 „Lietuvos žuvų bendrijų būklės kaita antropogeninių bei gamtinių veiksnių poveikyje“ (dr. V. Kesminas ir dr. L. Ložys)

11.00–11.30 „Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai“ (akad. habil. dr. G. Valkiūnas)

11.30–11.45 „Sarcocystis parazitų įvairovės tyrimai paukščiuose ir žinduoliuose“ (dr. P. Prakas)

 

11.45–13.00 KAVOS PERTRAUKA

(moderuoja dr. Ričardas Paškauskas)

13.00–13.30 „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvo“s (prof. dr. K. Arbačiauskas)

13.30–13.45 „Sosnovskio barščio sėklų formavimosi kontrolė giberelino rūgštimi “ (doktor. T. Žalnierius)

13.45–14.15 „Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis“ (dr. G. Skridlaitė)

14.15–14.30 „2022 m. pradžios audrų padariniai Baltijos jūros krante Lietuvoje“ (dr. D. Jarmalavičius, dr. G. Žilinskas, dr. D. Pupienis,  doktor. V. Karaliūnas,  doktor. R. Janušaitė)

14.30–15.00 DISKUSIJOS

15.00–16.00 STENDINIAI PRANEŠIMAI

 

STENDINIAI PRANEŠIMAI

 • Mikromicetų rūšių ir bendrijų įvairovės tyrimai, veiklos reguliavimas bei vaidmens įvairių medžiagų biodestrukcijos procesuose vertinimas (Paškevičius, A., Bridžiuvienė, D., Švedienė, J., Levinskaitė, L., Raudonienė, V., Malachovskienė, E., Žvirgždas, J., Švedas, A.)
 • Žinduolių rūšių ir populiacijų ilgalaikių pokyčių dėl klimato kaitos bei kitų natūralių ir antropogeninių veiksnių įvertinimas (Balčiauskas, L., Balčiauskienė, L., Juškaitis, R., Jasiulionis, M., Kučas, A., Stirkė, V.)
 • Invaziniai fitopatogeniniai mikroorganizmai miškų ekosistemose (Burokienė, D., Lygis, V., Matelis, A., Mizerienė, G., Čepukoit, D., Sivickis, K.)
 • Paukščių rūšių ir populiacijų kintančioje aplinkoje tyrimai ir valdymo pagrindai (Dagys, M., Treinys, R., Švažas, S., Vaitkuvienė, D., Malmiga, G., Stanevičius, V., Žalakevičius, M., Bartkevičienė, G.)
 • Ištirti mikobiotos bendrijų struktūros ir įvairovės ypatumus bei pokyčius antropogeninėse ir pusiau natūraliose buveinėse (Motiejūnaitė, J., Markovskaja, S., Iršėnaitė, R., Kasparavičius, J., Raitelaitytė, K.)
 • Dumblių ir melsvabakterių tolerantiškumas natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, rūšių įvairovės ir produktyvumo kaitos tendencijos (Kasperovičienė, J., Karosienė, J., Koreivienė, J., Vitonytė, I., Savadova-Ratkus, K., Morudov, D.)
 • Paukščių kraujo parazitų pernešėjų tyrimai (Bukauskaitė, D., Žiegytė, R., Bernotienė, R., Chagas, C., Iezhova, T., Valkiūnas, G.)
 • Helmintų biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai (Stunžėnas, V., Binkienė, R., Kudlai, O., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G.)
 • Vabzdžių ir voragyvių įvairovės, paplitimo ir ekologinių adaptacijų nustatymas, naujų molekulinių požymių, skirtų taksonams diagnozuoti, paieška (Bernotienė, R., Ivinskis, P., Lutovinovas, E., Markevičiūtė, R., Podėnas, S., Rimšaitė, J., Saldaitis, A., Starkevič, P.)
 • Kuršių nerijos pušis pažeidžiančių fitoplazmų molekulinis tyrimas (Valiūnas, D., Ivanauskas, A., Žižytė-Eidetienė, M., Šneideris, D., Dėlkus, M.)
 • Laukinių gyvūnų populiacijų ir Sarcocystis parazitų genetiniai tyrimai (Butkauskas, D., Prakas, P., Rudaitytė-Lukošienė, E., Vyšniauskienė, R., Šneideris, D., Ragauskas, A., Rančelienė, V.)
 • Skirtingos kilmės stresorių ekotoksikologinis potencialas vandens organizmams (Baršienė, J., Kazlauskienė, N., Stankevičiūtė, M.)
 • Augalų reakcijų ir gebėjimo prisitaikyti prie nepalankių aplinkos sąlygų tyrimas, įvertinant atsparumo valdymo galimybes didinti augalų augimą ir produktyvumą (Gavelienė, V., Jankauskienė, J., Jankovska-Bortkevič E., Jurkonienė, S., Mockevičiūtė, R., Šocik, B., Šveikauskas, V., Žalnierius, T., Bareikienė, N.)
 • Antropogeninių ir gamtinės kilmės trikdžių įtaka vandens ekosistemose ir jų ekotonuose vykstantiems procesams; organizmų ir ląstelinių sistemų atsakas į cheminius stresorius (Gylytė, B., Krevš, A., Kučinskienė, A., Karitonas, R., Manusadžianas, L.)
 • Biologinių sistemų funkcionavimo, dalyvaujant lakiems organiniams junginiams, fundamentiniai ir taikomieji aspektai vabzdžių ir jų mitybinių augalų modelinių rūšių pavyzdžiu (Būda, V., Mozūraitis, R., Blažytė-Čereškienė, L., Budrys, E., Budrienė, A., Butkienė, R., Stonis, J.R., Aleknavičius, D., Apšegaitė, V., Čepulytė, R., Orlovskytė, S., Radžiutė, S., Remeikis, A., Lazauskaitė, M.)
 • Molekuliniai, funkciniai ir evoliuciniai procesai, reakcijos bei organizmų sąveikos skirtingo kompleksiškumo biosistemose, adaptacija ir atsparumas įvairios kilmės stresoriams (Arbačiauskas, K., Baltrūnaitė, L., Servienė, E.)
 • Fundamentinės žinios aplinkos vertinimo rodikliams ir gamtos išteklių bei aplinkos kokybės valdymui (Arbačiauskas, K., Kazlauskienė, N., Paškauskas, R., Rybakovas, A., Šulčius, S., Vaitonis, G., Višinskienė, G.)
 • Tradicinių ir netradicinių mineralinių bei geoenergetinių gelmių išteklių sudėties, slūgsojimo ir potencialo atskirose geosistemose įvertinimas (Šliaupa, S., Šliaupienė R., Venckutė-Aleksienė, Žalūdienė, G.)
 • Kvartero geoaplinkos dinamikos analizė skirtingo mastelio gamtinių ir antropogeninių faktorių kontekste (Stančikaitė, M., Bitinas, A., Šeirienė, V., Kisielienė, D., Baltrūnas, V., Gedminienė, L., Karmaza, B., Gastevičienė, N., Pukelytė-Baltrūnienė, V., Šinkūnas, P.)
 • Klimato kaitos ir antropogeninio poveikio sinergijos paviršinio ir požeminio vandens sistemose įvertinimas (Taminskas, J., Baubinienė, A., Linkevičienė, R., Satkūnas, J., Slavinskienė, G., Šimanauskienė, R., Valskys, V., Dilys, K., Skuodienė, N., Danielius, S., Jurkus, E., Kibirkštis, G., Minkevičius, V.)
 • Gamtinės aplinkos ekosistemų geoekologinės būklės įvertinimas ir raidos prognozė, sedimentacijos, nuosėdų fizinio ir cheminio dūlėjimo ir antropogeninės taršos procesų kontekste (Jokšas, K., Žilinskas, G., Raudonytė-Svirbutavičienė, E., Stakėnienė, R., Taraškevičius, R., Zinkutė, R., Jarmalavičius, D., Pupienis, D., Baužienė, I., Jankauskaitė, M.)
 • Izotopiniai tyrimai aplinkos pokyčiams įvertinti (Mažeika, J., Petrošius, R., Pukienė, R., Skuratovič, Ž., Jefanova, O., Skuodienė, N., Kapeckas, J.)
 • Žinių apie Lietuvos augaliją indėlis į Europos augalinės dangos įvairovės ir struktūros pažinimą (Rašomavičius V., Gudžinskas Z., Jukonienė I., Sendžikaitė J., Sinkevičienė Z., Uogintas D., Kamaitytė-Bukelskienė L., Kalvaitienė M., Petrulaitis L., Taura L.)
×