Lietuvos botanikai XVIII–XXI a., E

ringis (Ėringis) Kazys1

Gimė 1921 m. balandžio 16 d. Švainikų kaime (Panevėžio r.). 1939 m. baigė Joniškėlio žemesniąją žemės ūkio mokyklą, 1948 m. – Belvederio pieno pramonės technikumą. 1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1953 m. – Lietuvos MA Žemdirbystės ir dirvožemio instituto Pievininkystės sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1953–1956 m. – Lietuvos MA Žemdirbystės ir dirvožemio instituto aspirantas, 1956–1957 m. – Lietuvos MA Žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto Radviliškio bandymų stoties jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1957–1958 m. – Lietuvos MA Žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto Pievininkystės skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1958–1962 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1962–1974 m. – Floros ir geobotanikos sektoriaus Kraštovaizdžio ekologijos tyrimų darbo grupės vadovas, 1974–1981 m. – Kraštovaizdžio ekologijos sektoriaus, vėliau laboratorijos, vadovas. 1992–1994 m. – Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1994–2006 m. – neetatinis konsultantas ir ekspertas.

1977–1979 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto dėstytojas. 1982–1992 m. dirbo lektoriumi Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje ir Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje.

1957 m. SSRS MA Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos ilgalaikės kultūrinės ganyklos nusausintuose žemapelkiniuose durpynuose“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis. Disertaciniame darbe išnagrinėta ilgalaikių kultūrinių ganyklų kūrimo nusausintose Lietuvos žemapelkėse patirtis, sukurtų ganyklų žolynų bendrijų produktyvumas, botaninės sudėties kitimas, atsparumas mindymui, pasiūlytos jų naudojimo schemos ir tręšimo organinėmis bei mineralinėmis trąšomis normos. Pabrėžiama gruntinio vandens gylio įtaka žolyno produktyvumui ir ilgaamžiškumui, charakterizuojama teigiama ganyklų žolyno įtaka durpių klodo išsaugojimui.

1964 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos ilgalaikės kultūrinės ganyklos, jų tręšimas ir naudojimas“2. 1993 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Habilitaciniame darbe, apgintame remiantis monografija, turinčia fundamentalios reikšmės pievotyros raidai, išanalizuoti istoriniai pievininkystės pasiekimai Pabaltijyje ir autoriaus atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatai, parodantys kultūrinių ganyklų struktūros ir botaninės sudėties kaitų priklausomybę nuo įsėtų žolių mišinio, naudojimo būdo bei intensyvumo, aplinkos sąlygų ir tręšimo. Pateikti velėnos formavimosi dėsningumų tyrimai ir jos atsparumo mindymui rezultatai. Išskirtinis dėmesys skiriamas nusausintų durpynų slūgimui, pabrėžiant, kad ilgalaikės kultūrinės ganyklos padeda išsaugoti durpių klodą, mažina jo mineralizacijos intensyvumą. Daug dėmesio skiriama žolės masės prieaugio dinamikos analizei, įvairių tręšimo variantų nagrinėjimui. Pabrėžiama ilgalaikių ganyklų svarba kryptingai pakeisto kraštovaizdžio higieninei ir estetinei reikšmei bei ūkinio naudojimo praktikai.

Išspausdino daugiau nei 70 mokslinių, 140 mokslo populiarinimo straipsnių. Vienas ir su bendraautoriais publikavo knygas, rekomendacijas: „Экология и эстетика ландшафта“3, „Augalai ir žmogus: straipsnių rinkinys“4, „Формирование растительного покрова при оптимизации ландшафта “5, „Aukštaitijos tarpkalvių mikrobaseino hidrologinio ir ekologinio modelio metmenys“6, „Gyvoji gamta ir jos apsauga“7, „Сводка данных для гидрологического и экологического моделя межхолмового микробассейна Аукштайтии“8, „Nusausintų pažeistų pelkių atkūrimas ir apsauga. Rekomendacijos“9, „Kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika“10, „Kraštovaizdžio politikos ištakos“11.

Vadovavo aštuonių disertacinių darbų, dviejų habilitacinių darbų rengimui. 1959, 1965, 1978 m. dalyvavo ekspedicijose Estijoje, 1961, 1967 m. – Latvijoje, 1976 m. – Rusijoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Moldavijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje.

1953–1956 m. stažavosi TSRS MA V. L. Komarovo v. botanikos institute, 1980 m. – Tarptautiniame taikomosios sistemų analizės institute (IIASA) Vienoje.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė kursą „Kraštovaizdžio estetikos vertinimas“.

1965 m. suteiktas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo atminimo ženklas „Už nuopelnus liaudies ūkiui, mokslui ir kultūrai“, 1971 m. – Gamtos apsaugos draugijos žymūno vardas, 1991 m. – Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas, 2002 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2004 m. – Lietuvos krikščionių demokratų pirmosios programos 100 metų jubiliejaus atminimo medaliu.

1973 m. Liaudies ūkio pasiekimų parodoje už žemėlapį „Lietuvos gamtovaizdžiai ir jų estetiniai ištekliai“ (su bendraautoriumi) įvertintas bronzos medaliu12.

1979 m. Liaudies ūkio pasiekimų parodoje už gamtinio komplekso optimizavimo schemą (įgyvendinant Obelies upės kaskadavimo projektą) įvertintas aukso medaliu.

Buvo Lietuvos MA Botanikos instituto Mokslinės tarybos narys, Mokslinės tarybos, koordinuojančios programą „Augalijos racionalaus panaudojimo, apsaugos biologiniai pagrindai“, narys ir mokslinis sekretorius, Lietuvos botanikų draugijos narys, Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Respublikinės tarybos prezidiumo narys, Tarptautinės geografų sąjungos Aplinkos kokybės supratimo grupės tikrasis narys, Biogeocenologijos ir gamtos apsaugos problemų mokslinės tarybos, sąjunginiu mastu koordinuojančios tiriamąjį darbą, narys. UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (MAB) Lietuvos nacionalinio komiteto mokslinis sekretorius, Vilniaus m. tarybos visuomeninės Gamtosaugos (aplinkosaugos) komisijos narys ir ekspertas, Lietuvos kraštovaizdžio ekologijos draugijos narys.

Atliko daugiau kaip 90 mokslinių ekspertizių, vertinant sausinamosios melioracijos, kraštovaizdžio formavimo, augalijos struktūrų tvarkymo ir priežiūros projektus, apibūdinant ekoestetinių išteklių vertę, rekomenduojant saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo priemones.

1981–1992 m. gyveno politinėje emigracijoje JAV. 1981 m. liepos mėn. vykdamas į mokslinę kelionę laivu „Akademik Vernadskij“ į XIII tarptautinį botanikų kongresą Australijoje, Seišelių salose pasiprašė politinio prieglobsčio. Dirbo lektoriumi Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje ir Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje. Dėstė Lietuvos pokario istoriją, lietuvių tautos ir valstybės istoriją, Lietuvos fizinę geografiją. Buvo Amerikos lietuvių tarybos (ALT) narys, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) narys, Išeivijos lietuvių krikščionių demokratų partijos narys.

Būdamas politinėje emigracijoje JAV „Amerikos balso“ radijo stoties transliacijose padarė 96 pranešimus Lietuvai. Redagavo leidinį „Amerikos Lietuvių Tarybos 50-ties metų veiklos sukaktis“.

Grįžęs į Lietuvą dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime: buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, karaliaus Mindaugo kolegijos narys, popiežiaus Leono XIII paramos fondo vienas iš steigėjų ir valdybos pirmininkas.

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekai ir Botanikos institutui padovanojo leidinių, publikavo knygą „Lietuvos kariuomenės tragedija. Prisiminimai“13.

Mirė 2006 m. lapkričio 21 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Rankraštinis K. Ėringio palikimas saugomas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių fonde F. 335.

 

Šaltiniai

Moncevičiūtė-Eringienė E., Liekis A. (sud.). Profesorius Kazys Ėringis. Dokumentinė apybraiža. – Vilnius, 2007. – 602 p.

 

Nuorodos

1 Эрингис К. Долголетние культурные пастбища Литвы на осушенных низинных торфяниках: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Ленинград, 1957. – 32 с.

2 Эрингис К. Долголетние культурные пастбища Литвы, их удобрение и использование / Под ред. Е. П. Матвеевой/ – Вильнюс, 1964. – 502 с.

3 Эрингис К. (Под ред.). Экология и эстетика ландшафта (Моногр. сборник) : К Двенадцатому Междунар. ботан. конгрессу – Вильнюс, 1975. – 251 с.

Butkus V., Ėringis K. (red.) ir kt. Augalai ir žmogus: Straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1978. – 136 p.

5 Эрингис К. (отв. науч. ред.). Формирование растительного покрова при оптимизации ландшафта = Vegetative cover formation by landscape optimization. – Вильнюс, 1979. – 206 с.

6 Ėringis K., Pancekauskienė D. Aukštaitijos tarpkalvių mikrobaseino hidrologinio ir ekologinio modelio metmenys. – Vilnius, 1980. – 210 p.

7 Apalia Dz.  (ats. red.), Jankevičius K. (vyr. red.), Eringis K. ir kt. Gyvoji gamta ir jos apsauga: straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1980. – 115 p.

8 Эрингис К. Сводка данных для гидрологического и экологического моделя межхолмового микробассейна Аукштайтии. – Вильнюс, 1980. – 209 с.

9 Ėringis K., Pancekauskienė D., Pakalnis R. Nusausintų pažeistų pelkių atkūrimas ir apsauga. Rekomendacijos. – Vilnius, 1997. – 24 p.

10 Budriūnas A.R., Ėringis K. Kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika. – Vilnius, 2000. – 39 p.

11 Ėringis K., Pakalnis R. (sud.). Kraštovaizdžio politikos ištakos. – Vilnius, 2005. – 192 p.

12 Eringis K., Budriūnas A.R. Žemėlapis. Lietuvos gamtovaizdžiai ir jų estetiniai ištekliai (M 1: 400 000). Maskva, 1968.

13 Ėringis K. Lietuvos kariuomenės tragedija. Prisiminimai. Faktai. Dokumentai. – Vilnius, 1992. – 272 p.

×