Lietuvos botanikai XVIII–XXI a., Z

Gimė 1947 m. spalio 10 d. Peliškių kaime (Širvintų r.). 1965 m. baigė Širvintų vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos-chemijos dėstytojos specialybę.

1972–1973 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyr. laborantė, 1974 m. – inžinierė, 1975–1989 m. – Fitopatogeninių mikroorganizmų biologijos sektoriaus, Fitovirusų laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1990–1995 m. – mokslinė bendradarbė, 1995–2000 m. – Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

1988 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidatės disertaciją „Pagrindiniai dobilų virusai Lietuvoje ir kovos priemonių su jais pagrindimas“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė kultivuojamų ir laukinės floros rūšių dobilų virusines ligas, jų simptomatiką ir paplitimą. Identifikavo pagrindinius dobilų virusus, dominuojančias jų rūšis. Ištyrė kai kurių virusų įtaką dobilų derlingumui ir pateikė apsaugos nuo virusų plitimo dobilų pasėliuose rekomendacijas.

Išspausdino daugiau nei 130 mokslinių publikacijų, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Lenkijoje.

Lietuvos mikrobiologų, Lietuvos fitopatologų draugijų, Lietuvos gėlininkų sąjungos ir Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

Vadovavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto bakalauro ir magistro darbų rengimui.

Nuorodos

1 Зитикайте И. Основные вирусы клевера в Литве и обоснование мер борьбы с ними : дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1988. – 182 с.

×